Ustálená spojení
Učit se ve velkých kusech

Kdo počítá hrách, často přes samé stromy nevidí les.
photo: © complize – photocase.de

Studenti u slovní zásoby myslí většinou na zdánlivě nekonečné seznamy jednotlivých slovíček, které je třeba se naučit. V jazyce se ale skutečně často vyskytují ustálené obraty se specifickými významy, jejichž podrobnější rozbor se vyplatí, také kvůli jejich kulturní konotaci.

V učebnicích a cvičebnicích člověk při pojmenování skupin slov jako „Öl ins Feuer gießen“ („Přilévat olej do ohně“) narazí na označení jako komplexní jednotka, úsloví, přísloví, frazémy, slovesná sousloví, idiomy a kolokace. Všechna tato označení lze vystihnout nadřazeným pojmem ustálená spojení: několikačlenná a pevná slovní spojení, kterým se říká ustálená, protože jejich komponenty nelze kombinovat volně. V jazyce se vyskytují často, váží se k určité situaci a mají rozdílně komplexní struktury a také konkrétní nebo přenesené významy. Rozmanitost ustálených spojení znázorňuje několik příkladů v následující tabulce.

eine Frage stellen  tief in der Krise stecken Ist hier noch frei?
platonische Liebe jmdm einen Bären aufbinden herzhaft lachen
schwarze Zahlen stechend scharfe Bilder Mit freundlichen Grüßen
Bis bald! Der frühe Vogel fängt den Wurm.    

Rozeznat ustálená spojení

Identifikace těchto spojení není vždy snadná, protože studenti se fixují spíše na jednotlivá slovíčka. Potřebují strategie, které jim pomohou poznat znaky vícečlenných a pevných spojení. K tomu mohou přispět cvičení na hledání v textu: integrovaně do cvičení na čtení s porozuměním hledají studenti v textech partnerská slova, která k sobě vzájemně stojí v těsném spojení. Hledání mohou podpořit odpovídající významy v mateřském jazyce, především pokud jednotlivé části spojení nejsou ve výchozím a cílovém jazyce ekvivalentní. Neboť z pohledu dalšího jazyka, mateřského nebo cizího jazyka, se ukazuje obzvlášť zřetelně, jak je slovní zásoba specifická.
 
Z perspektivy angličtiny je nápadný například obrat „Vorurteile abbauen“ („bořit předsudky“), neboť doslovný překlad není v angličtině běžný (zde se to řekne „to break down a prejudice”). Senzibilizace na ustálená spojení je obzvlášť důležitá, pokud jsou ve slovníčku nějaké učebnice převážně jednotlivá slova. Takové slovníčky utvrzují studenty v tom, aby se fixovali na slovíčka – o to důležitější je tedy doplnění o ustálená spojení. Pokud se na tato doplňující slovní spojení využijí digitální nástroje jako Quizlet, může vylepšený slovníček vytvářet společně celá skupina studentů. Připojené obrázky a přidané odkazy na texty a písničky ukáží slovní spojení v textu a zvýší tak učební efekt.

Metoda chunk

Jedním praktickým způsobem, jak využít znalosti ustálených spojení, je metoda chunk: když studenti zkoušejí tvořit své projevy z jednotlivých slov, zpomalí se tempo jejich mluvení. Sáhnou-li po chunks (doslova „hroudy“, „velké kusy“), vede to naopak k plynulejšímu mluvení. Chunks jsou automatizované větší jazykové hotové díly v paměti, které se v mentálním slovníku ukládají celé, právě jako „hroudy“. Používání chunks je pro paměť ekonomické, neboť se tak snižuje kognitivní náklady. 
 
Aby se chunks v cílovém jazyce upevnily v paměti, je třeba se jimi zabývat jako celistvými jednotkami a upevňovat je už během učebního procesu. Vezměme si vzorový příklad „Herzlichen Glückwunsch“ („Srdečné blahopřání“). Pro metodu chunk je typické funkční přiblížení. Obrat se bude nacvičovat v dialogu v situaci „gratulovat někomu k nějaké zvláštní události“ a častým opakováním se zautomatizuje. K upevnění student použije tento výraz v novém kontextu. S trvalejším uložením je možné počítat, pokud ve fázi používání spojí tento výraz s osobně relevantními zážitky. Gramatická forma – v tomto případě, že slovní spojení stojí v akuzativu – se zatím nezohledňuje. Protože si studenti tuto jednotku uloží jako celek, nepotřebují žádné pravidlo. Důležité přitom samozřejmě je, aby si obrat neosvojili chybně.
 
O doplňovacích textech, v nichž chybí vždy jedna část ustáleného obratu, platí, že učení moc nepodporují. Jsou maximálně vhodné jako kontrola výkonu. Pro upevnění slovní zásoby je nezbytné, aby studenti měli před sebou celý obrat jako celistvou jednotku. Místo doplňovacích textů dostanou studenti popisy významů a poznávají obraty v textu, ve kterém se tyto obraty jako celky vyskytují. Produktivní cvičení může být například řízené psaní nebo mluvení v nějakém úkolu, který se orientuje na jednání.

Wer die Dinge genauer unter die Lupe nimmt, entdeckt manche kulturelle Besonderheiten. Wer die Dinge genauer unter die Lupe nimmt, entdeckt manche kulturelle Besonderheiten. | Foto: © harry+lidy - plainpicture

Kulturní kontext

Poté, co se obrat zautomatizuje jako jednotka, následuje po určité době fáze objasnění. Studenti podrobně diskutují o tom, v jakém kontextu nebo v jaké situaci je volba daného obratu přiměřená. Etymologické údaje zde mají výhodu přesahující podporu učení, že jsou studentům zprostředkovány kulturně historické informace. Zpracování takovýchto kulturně citlivých obratů tak přispívá také k rozvoji interkulturní kompetence. Tak může diskuze o kolokaci „Hände schütteln“ („potřást si rukou“) dodat informace o tom, v jaké situaci a kteří spolu rozmlouvající partneři si v německy mluvícím prostředí podávají ruce.   
 
Odkazy v pravém sloupci vedou k mnoha cvičením pro různé úrovně učení. Jsou dobrou pomocí k nacvičování těchto a dalších pevných spojení. Takže: Připravit, pozor, teď!
 

Literatura

Barkowski, Hans/Grommes, Patrick/Lex, Beate/Vicente, Sara/Wallner, Franziska/Winzer-Kiontke, Britta (2014): Deutsch als fremde Sprache. (=Deutsch Lehren Lernen; 3). München: Klett-Langenscheidt.