Němčina pro děti
Filmy ve výuce – více zábavy při učení jazyka

Děti milují filmy
© goodluz – Fotolia.com

Děti milují filmy. Ve výuce se filmy postarají o změnu a zábavu – a podpoří učební proces. Na co by měli dbát vyučující při používání filmů ve výuce? Několik tipů a praktických příkladů.

Děti se neučí mateřský jazyk a druhé jazyky tak snadno a rychle, jak se často předpokládá. Je to zdlouhavý proces, který vyžaduje dobře promyšlený metodicko-didaktický input. Raná výuka cizího jazyka musí přitom nabídnout učební příležitosti, které zohledňují všechny – jazykové, sociální, emocionální, kognitivní a motorické - oblasti vývoje. Stále mladší děti jsou dnes ovlivněné médii a silně vizuálně orientované, „nechtějí jen slyšet a mluvit, chtějí to slyšené také vidět“ (Rück 2004: 204). Na to se do rané výuky cizího jazyka dobře hodí filmy.

DOBRÉ DŮVODY

Nová média mají pro děti něco magického. Film a následné aktivity tak mohou pomoct prolomit rutinu. Malé studenty to motivuje, zájem a chuť na nový jazyk a kulturu tohoto jazyka se mohou (opět) probudit. Samotný film a proměnlivé aktivity působí proti rychle ubývající koncentraci..

Filme sorgen für Abwechslung und Unterhaltung im Unterricht. Filme sorgen für Abwechslung und Unterhaltung im Unterricht. | © DragonImages – Fotolia.com
Obsahy filmů jsou přínosem pro učební proces v kognitivní oblasti: děti se dostanou k napínavým a zajímavým tématům, film zprostředkuje vlastivědný obsah a přinese nebo upevní novou slovní zásobu. Při sledování filmu se zapojují současně různé smysly. Z toho mají užitek právě děti se slabšími výkony: propojení obrazu a zvuku usnadňuje vytváření smyslu. Slovní zásobu lze často odvodit z kontextu, takže je zbytečné se vracet k mateřskému jazyku.
 
Děti mohou také samy vytvářet filmy. Nakreslí obrázky k dané slovní zásobě, vymyslí krátké příběhy, které pak mohou natočit na mobil. Tak získají první zkušenosti s výrobou vlastních krátkých filmů, které lze dát na internet například přes YouTube.

RADY K POUŽÍVÁNÍ FILMŮ

Filmy nejsou v žádném případě samoúčelné, měly by podpořit učební proces, zabavit a obohatit učení (porovnej Widlok 2014:45). Společné sledování filmu by mělo žáky pobídnout k tomu, aby se zabývali jazykem, a dát jim impulzy k dalším jazykovým činnostem. Proto tyto filmy nesmí žáky přetěžovat, jazykově ani kognitivně. A: učitel musí znát obsah filmu a pokud je to nutné, tak ho předem odlehčit pomocí přiměřených technik.
 
Mezi úkoly a cvičeními, které následují po filmu, by mělo být něco pro všechny děti a učební typy: nonverbální aktivity jako ilustrace nějaké scény, malovací diktát nebo pantomimické zobrazení, ale také jazykové úkoly jako hádání slov nebo tvoření asociací. Pro děti, které hodně baví mluvit, se hodí jednoduché hry s rolemi, v nichž použijí to, s čím se nově seznámili, v jazykovém komunikativním kontextu. Obsahy přitom musejí být pro děti relevantní a těsně navazovat na jejich individuální zkušenost se světem. Jednoduché, důvěrně známé obsahy ze všedního života podporují u malých studentů chuť k mluvení.

A platí: méně je zpravidla více. Je třeba mít na zřeteli, že doba soustředění u této věkové skupiny je velice krátká. Už tří- až pětiminutový film s následnými cvičeními, které nabízejí příležitost ke kreativním hravým činnostem, jež jsou zaměřené na jednání, může v cizojazyčném učebním procesu dosáhnout mnohého.

MATERIÁLY PRO VÝUKU

Z oblíbeného pořadu „Sendung mit dem Elefanten“ sestavil Goethe-Institut výběr krátkých filmů. Celkem na třech DVD je celá řada animovaných a přírodovědných filmů pro jazykové úrovně A1 až B1. Tyto filmy se hodí zejména do rané výuky cizího jazyka na prvním stupni základních škol.
 
B wie Burg und Blume
B wie Burg und Blume

Tři filmy z pořadu „Sendung mit dem Elefanten“ k písmenům B, D a F jsou Vám zde k dispozici ke stažení. Na příkladu morfému D uvidíte, jak můžete film použít ve své výuce. Najdete také příklady na následná cvičení. Ke dvěma dalším filmům můžete žáky nechat vytvořit vlastní filmy. Hodně zábavy!

   

Literatura

Rück, Heribert: „Prinzipien des frühen Fremdsprachenerwerbs.“ In: Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis 57/2004, 188-207.

Widlok, Beate: „Die Sendung mit dem Elefanten lädt zum Mitmachen ein – Kurzfilme im frühen Fremdsprachenunterricht.“ In: Frühes Deutsch 31/2014, 39-45.