Další informace

Zpět k TestDaF

Krok za krokem: části zkoušky

TestDaF je standardizovaná, centrálně vytvořená a hodnocená zkouška. Skládá se ze čtyř částí. Vaše jazykové znalosti jsou samostatně posuzovány v disciplínách Čtení, Poslech, Psaní a Mluvení. Výsledky zkoušky TestDaF jsou vyjádřeny třemi jazykovými úrovněmi 3, 4 a 5.
 

Čtení

 • Přečtete si krátké texty z každodenního života na vysoké škole, např. seznam přednášek, kalendář akcí, brožury atd., a přiřadíte texty k příslušným úkolům.
 • Přečtete si žurnalistický text (cca 450–550 slov) na vědecké nebo společensko-politické téma a zodpovíte související otázky ve formě multiple-choice testu.
 • Budete pracovat s vědeckým textem (cca 550–650 slov) z odborného nebo vysokoškolského časopisu a rozhodnete, zda jsou výroky k textu pravdivé či nikoli resp. text danou informaci vůbec neobsahuje.
Doba trvání: 60 minut

Poslech

 • Poslechnete si krátký dialog ze studentského života, např. rozhovor dvou studentek, a zároven budete dělat poznámky k otázkám.
 • Poslechnete si interview nebo diskusi k tématům z oblasti vědy či studia a zároveň rozhodnete, zda jsou výroky o textu pravdivé, či nepravdivé.
 • Poslechnete si přednášku nebo interview s odborníkem a stručně zodpovíte hlavní otázky textu.
Doba trvání: cca 40 minut

Písemný projev

 • K přidělenému tématu vypracujete na základě klíčových otázek a statistických údajů souvislý a strukturovaný text.
 • V textu se k tomuto tématu vyjádříte a formulujete argumenty pro své stanovisko.
Doba trvání: 60 minut

Ústní projev (s využitím počítače)

 • Vypracujete sedm úkolů, které Vás přesadí do různých komunikačních situací na německých vysokých školách.
 • Musíte získat informace, popsat grafy a shrnout jejich obsah. Vyjádříte a zdůvodníte svůj názor, zaujmete stanovisko, poskytnete radu, zvážíte alternativy a vytvoříte hypotézy.
Doba trvání: cca 35 minut

Předpoklady

TestDaF je jazyková zkouška, která je rozhodující jako jazykový doklad pro přijetí ke studiu na německých vysokých školách. Zaměřuje se na studenty a zájemce o studium, zároveň je ale i mezinárodně uznávaným dokladem jazykových znalostí pro vědecké projekty a akademické profese
 • Jazykové znalosti nejméně na úrovni B2
 • 700 až 1000 výukových jednotek po 45 minutách, v závislosti na předchozích znalostech a studijních předpokladech (doklad není nutný)

Hodnocení

V částech Čtení a Poslech obdržíte za každou správně vyřešenou úlohu (např. multiple choice nebo správně/chybně) jeden bod. Pro stanovení jazykové úrovně je rozhodující počet správně vyřešených úkolů. Zbylé dvě části Písemný projev a Ústní projev jsou posuzovány školenými a zkušenými hodnotiteli. Hodnocení a stanovení jazykové úrovně probíhá na základě předem určených kritérií. Podrobnější informace naleznete na www.testdaf.de. Zkoušku lze opakovat libovolně často.

Přihlaste se ke zkoušce TestDaF hned teď!

Máte-li dostatečné znalosti němčiny, přihlaste se ke zkoušce TestDaF. Doporučujeme vám, abyste se s tímto typem zkoušky předem seznámili. Nejlépe tak můžete udělat v přípravných kurzech, které pořádá Goethe-Institut nebo jiná zkoušková centra, anebo v internetovém přípravném kurzu Goethe-Institutu. V přípravných kurzech se seznámíte s formátem a průběhem zkoušky.

Celosvětově se zkoušky TestDaF můžete zúčastnit v šesti stanovených termínech ročně. Přihlaste se prosím na www.testdaf.de. V Čínské lidové republice existují speciální termíny; přihlašování se provádí u National Education Examination Authority.

Účastníci zkoušky, kteří mají zdravotní postižení, by měli zkouškové centrum, které si vybrali, včas informovat a předložit aktuální lékařské osvědčení. Provedení zkoušky pak bude náležitě přizpůsobeno potřebám účastníka.