Panelová diskuse Politika genderové rovnosti v kulturních institucích: Jaká transformace?

Fem2:2 © Ingo Mesker / Goethe-Institut

Pá, 09.09.2022

18:30

Národní galerie - Veletržní palác

Fem2:2

Diskuze bude zaměřená na téma genderové rovnosti v politice kulturních institucí v České republice, Německu a ve Francii. Debata se bude opírat o zkušenosti s Kodexem feministické (umělecké) instituce, který vytvořila síť českých a slovenských kulturních organizací v roce 2017, a zároveň o nově vzniklou mezinárodní Chartu závazků pro kulturní a kreativní průmysl podepsanou řadou francouzských a zahraničních partnerských organizací.

Cílem debaty bude mezinárodní výměna, sdílení zkušeností, příkladů praxe a perspektiv na specifických pozadích pozic nezávislých, státních i vládních organizací a platforem. Mezi diskutovanými tématy budou nejdůležitější a nejnaléhavější otázky týkající se genderové rovnosti. S jakými problémy se setkáváme v národních uměleckých institucích, pakliže chceme praktikovat genderovou rovnost? Jak se tyto problémy promítají do akvizic, strategií vystavování sbírek a galerijního vzdělávání? Jaké jsou neobtížnější problémy, které mají být překonány a co se lze naučit sdílením institucionálních postupů na mezinárodní úrovni?

Debata je součástí doprovodného programu probíhající výstavy MOVE: Intimita jako vzdor, francouzsko-německého projektu „FEM2:2. Das Jahr de l'egalité" a je financován Německo-francouzským kulturním fondem. Akci spolupořádají Goethe-Institut ČR a Francouzský institut v Praze ve spolupráci s Národní galerií Praha a Feministickou (uměleckou) institucí.

Hosté:
Alicja Knast (ČR), generální ředitelka Národní galerie Praha    
Karina Kottová (ČR), ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého
Carole Modigliani-Chouraqui (FR), delegátka francouzského Ministerstva pro rovnost žen/mužů, rozmanitost a rovné příležitosti, vedoucí Oddělení kultury, sportu a médií
Luca Sonnen (SRM), Projektová manažerka na volné noze, člen kurátorského týmu a projektového managementu BURNING ISSUES 

Moderátorka:
Hana Janečková (ČR), teoretička a historička současného umění na CAS, FAMU, kurátorka sdružení pro výzkum a kolektivní praxi Display, členka Garanční rady pro Národní galerie Praha za Feministickou (uměleckou) instituci


English:
The discussion will be focused on gender equality in the policy of cultural institutions in the Czech Republic, Germany, and France. The debate will be based on the experience with the Feminist (Art) Institution Code, created by the network of Czech and Slovak cultural organisations in 2017 and on the new Charter of Commitments for the Cultural and Creative Industry signed by a number of French and foreign fellow organisations.

The aim of the debate will be an international exchange, sharing of experience, examples of practice and perspectives on the specific backgrounds of the positions of independent, state and government organisations and platforms. Among the topics discussed will be the most critical and pressing issues related to gender equality. What problems do we encounter in national art institutions if we want to practice gender equality? How do these issues replay in acquisitions, collections exhibition strategies and gallery education? What are the most difficult issues to overcome, and what can be learned by sharing such institutional practices internationally?

Zpět