Шалгалтанд бие даан бэлдэх

Гёте-Институтын шалгалтын төвүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд шалгалт өгөх боломжыг бүрдүүлэхэд анхаарч ажилладаг. Үүнд ялангуяа харааны болон сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн тусгай шаардлага эсвэл тэдний онцлогт тохирсон боломжийг бүрдүүлэх явдал юм.

Тэдний шалгалтанд бэлдэх боломжыг хангах үүднээс шалгалтын түвшин бүрт зориулсан тусгай дасгалууд боловсруулсан. Эдгээр дасгалууд интерактив хэлбэрээр боловсруулагдсан, өөрөөр хэлбэл шалгалтын хариуг дор нь харах боломжтой. Интернетэд холбогдсон гар утас ашиглан хийх боломжтой.