ขาดแคลนแรงงานวิชาชีพ
ทางสู่อาชีพพยาบาลในเยอรมนี

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยจัดหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาและความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมให้แก่ผู้มีทักษะอาชีพเฉพาะทางที่มีความสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในเยอรมนี

ปัจจุบันเยอรมนีประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเฉพาะทางอย่างมากในหลายสาขาอาชีพ ปัญหาดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบให้เห็นแล้วโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจของเยอรมนีและความมั่นคงของระบบสวัสดิการสังคม ในการที่จะพัฒนาต่อยอดและเผชิญหน้ากับการแข่งขันระดับนานาชาติในด้านแรงงานเฉพาะทาง ภาคการเมืองจึงออกนโยบายเปิดรับแรงงานเฉพาะทางจากต่างประเทศที่จะเข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานเยอรมันได้อย่างทันท่วงทีและยังดึงดูดแรงงานเฉพาะทางจากนานาชาติเข้าประเทศด้วยข้อเสนอเรื่องการย้ายถิ่นฐานได้ในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป การเปิดรับแรงงานทั้งจากในและนอกประเทศสหภาพยุโรปจากนโยบายดังกล่าวจะช่วยนำแรงงานเฉพาะทางที่มีคุณภาพเข้าประเทศและนำไปสู่การจ้างงานและจัดหางานที่มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังจะมีการปรับปรุงด้านระบบการรับรองใบประกอบวิชาชีพจากต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและผ่อนปรนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มบริการให้คำปรึกษาอีกด้วย

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ร่วมสนับสนุนนโยบายดังกล่าวและได้เริ่มดำเนินการมาแล้วโดยการจัดหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาและความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมให้แก่ผู้มีทักษะอาชีพเฉพาะทางที่มีความสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในเยอรมนี
ในแต่ละสาขาอาชีพนั้นมีข้อกำหนดในเรื่องระดับความรู้ทางภาษาตามกรอบความตกลงร่วมกันของสภายุโรปทางด้านภาษา (GER) ที่แตกต่างกันออกไปในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สำหรับอาชีพในด้านการพยาบาลนั้น ผู้สนใจจะต้องผ่านการสอบระดับ B2 เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพผู้ดูแลและผู้ช่วยพยาบาลในอนาคต รวมไปถึงการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมงานชาวเยอรมันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย นอกจากนั้น การฝึกทักษะทางภาษายังช่วยสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ และการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเยอรมันอีกด้วย
 

© Supachai Saingam
คอร์สเรียนภาษาระดับ B2 สำหรับบริษัท CAPITALENT MEDICAL GmbH

ปัจจุบัน สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้เปิดคอร์สภาษาเยอรมันทั่วไประดับ B2 สำหรับบริษัท CAPITALENT MEDICAL GmbH เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลจำนวน 14 คนในการไปใช้ชีวิตและทำงานในเยอรมนี หลักสูตรการเรียนนั้นมีความเข้มข้น ทุกคนจะต้องเรียนภาษาเยอรมันแบบเต็มเวลาประมาณ 10 เดือนจนถึงระดับ B2 โดยการเรียนในแต่ละวันกินเวลากว่าครึ่งวัน และในช่วงบ่าย ช่วงเย็นและสุดสัปดาห์ ทุกคนยังจะต้องทำงานเดี่ยว ทบทวนบทเรียน ทำการบ้าน และอื่นๆ ด้วย โครงการมุ่งสู่อาชีพนี้อาจไม่มีเวลาว่างให้แก่ผู้เข้าร่วมนัก เนื่องจากโครงการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่จะสร้างทักษะความสามารถทางภาษาอันดีที่จะนำไปสู่อาชีพการงานที่มั่นคงในเยอรมันอย่างยั่งยืน เมื่อจบคอร์สเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร “Goethe-Zertifikat B2” ที่ได้รับการยอมรับในเยอรมนี สำหรับขั้นตอนต่อๆ ไปในการยื่นคำร้องขอวีซ่าทำงานและการดูแลในเยอรมนีนั้น บริษัท CAPITALENT MEDICAL จะรับหน้าที่ดูแลต่อไป

สำหรับการฝึกทักษะทางภาษาและการอาชีพแบบต่อเนื่องนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนในหน่วยงานด้านการพยาบาลที่เยอรมนี ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เสริมทักษะด้านการพยาบาลและด้านภาษาที่ยังขาดอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและนำไปสู่การได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาลที่ต้องผ่านการทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลในช่วงเริ่มต้นก่อน
ผลการศึกษาที่เผยแพร่โดยสถาบันวิจัยด้านตลาดแรงงานและอาชีพ (Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung หรือ IAB) ช่วยยืนยันว่าการทำงานของสถาบันเกอเธ่ทั่วโลกช่วยส่งผลดีต่อคุณภาพด้านภาษาและด้านทักษะทางพหุวัฒนธรมของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยดังกล่าวของ IAB ได้ที่นี่ นอกจากนั้น สถาบันเกอเธ่ยังได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุม “Bildung:Mobilität – global denken” เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อหารือเรื่องอนาคตของการศึกษาในบริบทการเคลื่อนย้ายของแรงงานเฉพาะทางระดับนานาชาติอีกด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่