ข้อมูลเพิ่มเติม

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat B2

โครงสร้างข้อสอบ

การสอบ Goethe-Zertifikat B2 ประกอบด้วยการสอบวัดทักษะความรู้ในด้านการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด (สอบปากเปล่า) การจัดสอบมีทั้งแบบดิจิทัลและแบบปกติในบางศูนย์สอบ
โดยมีการจัดสอบและประเมินผลตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
 

การอ่าน

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านจับใจความบทอ่านที่หลากหลาย อาทิ บทความอภิปราย บทความจากหนังสือพิมพ์และวารสาร ข้อคิดเห็นและกฎข้อบังคับ โดยจะต้องจับใจความหลัก รายละเอียดที่สำคัญ รวมไปถึงจุดยืนและข้อคิดเห็นและกฎเกณฑ์ในบทอ่านนั้นๆ ได้

ระยะเวลา: 65 นาที

การเขียน

ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความอภิปรายในหัวข้อทางสังคมในปัจจุบัน และเขียนข้อความที่เป็นทางการในบริบทการทำงาน

ระยะเวลา: 75 นาที

การฟัง

ผู้เข้าสอบจะต้องฟังบทสัมภาษณ์ การบรรยาย บทสนทนา และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงเนื้อหาจากวิทยุ โดยจะต้องจับใจความหลักและรายละเอียดที่สำคัญได้

ระยะเวลา: ประมาณ 40 นาที

การพูด

ผู้เข้าสอบจะต้องพูดบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ จากนั้นพูดคุยกับคู่สนทนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นอกจากนั้นจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการอภิปรายด้วย

ระยะเวลา: 15 นาที

เงื่อนไข

Goethe-Zertifikat B2 เป็นการสอบภาษาเยอรมันสำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ การสอบของสถาบันเกอเธ่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านโดยไม่จำกัดอายุขั้นต่ำและสัญชาติของผู้เข้าสอบ
  • การสอบ Goethe-Zertifikat B2 เหมาะสำหรับเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  • การสอบ Goethe-Zertifikat B2 เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  • ผู้เข้าสอบ Goethe-Zertifikat B2 จะต้องมีทักษะภาษาเยอรมันระดับ B2 ตาม กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)
  • ทักษะภาษาเยอรมันระดับ B2 ต้องใช้เวลาเรียน 600 – 800 คาบ คาบละ 45 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาเยอรมันที่มีมาแต่เดิมและลักษณะการเรียน