Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Foto: Getty Images/Mario Castello

คุณต้องการ

  • ศึกษาหรือวิจัยในประเทศเยอรมนี
  • สอนในโรงเรียนในประเทศเยอรมนี
  • รับรองความสามารถทางภาษาระดับ C2
  • ใบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการและได้รับการยอมรับทั่วโลก  

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) เป็นข้อสอบภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่ ระดับความสามารถทางภาษาขั้นสูงสุด เทียบเท่ากับขั้น C2 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดจาก 6 ขั้นตาม กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)

เมื่อคุณสอบผ่าน หมายถึงว่าคุณสามารถ


  • เข้าใจได้เกือบทุกอย่างในภาษาเยอรมันที่คุณอ่านหรือฟังโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม
  • สรุปข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการพูดได้ อีกทั้งยังให้เหตุผลและอธิบายได้อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน
  • พูดแสดงความเห็นได้ทันที คล่องแคล่วและชัดเจนมาก อีกทั้งยังแยกแยะ คำที่ความหมายใกล้เคียงกันมากได้อย่างชัดเจนในหัวข้อที่ซับซ้อนมาก
ประกาศนียบัตรนี้เป็นใบเบิกทางสำหรับนักเรียนต่างชาติสู่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี อีกทั้งยังใช้เป็นหลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาในหลายที่เพื่อใช้ทำงานสอนภาษาเยอรมัน
หลายรัฐในประเทศเยอรมนีให้การยอมรับข้อสอบนี้ในฐานะหลักฐานรับรองความสามารถด้านภาษาสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการสอน คุณสามารถรับข้อมูลประเด็นนี้ได้จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในแต่ละรัฐ เช่นกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานเพื่อการฝึกหัดครู หรือส่วนบริหารอำเภอ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 2012 การสอบ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom จะใช้แทนการสอบเพื่อประกาศนียบัตรสามแบบที่เคยมีก่อนหน้านี้ อันได้แก่ Zentrale Oberstüfenprüfung (ZOP) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) และ Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) ราคาที่ถูกกว่าราคาปรกติที่ปรากฏเป็นราคาสำหรับผู้ที่เคยเรียนคอร์สภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ฯแล้วนภายในเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าวหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่การจบคอร์สเรียนภาษาจนถึงวันเวลาที่มีการจัดสอบภาษาเยอรมัน ในกรณีดังกล่าว ราคาค่าสมัครจะมีการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติในระหว่างการจองลงทะเบียน หากไม่มีการปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าว โปรดกรุณาติดต่อห้องทะเบียนของสถาบันฯ

การจัดเตรียม

เอกสารแบบฝึกหัด

ดูตัวอย่างข้อสอบ แบบฝึกหัดออนไลน์ แบบฝึกหัดสำหรับผู้พิการและแบบอินเตอร์แอคทีฟ ได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเงื่อนไข เนื้อหาข้อสอบและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ได้ที่นี่