ข้อมูลเพิ่มเติม

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

ไม่มีอะไรยากเกินไป: โครงสร้างข้อสอบ

การสอบ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ประกอบด้วยการสอบอ่านจับใจความ การฟัง การเขียน และการพูด (สอบปากเปล่าเป็นกลุ่ม) โดยมีการจัดสอบและประเมินผลตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
 

การอ่าน

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านบทอ่านต่างๆ อาทิ โน้ตสั้นๆ โฆษณา ป้ายข้อความหรือประกาศต่างๆ จากนั้นทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

ระยะเวลา: 25 นาที

การเขียน

ผู้เข้าสอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มแบบง่ายและเขียนข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

ระยะเวลา: 20 นาที

การฟัง

ผู้เข้าสอบจะได้ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันสั้นๆ การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือเสียงประกาศในที่สาธารณะ จากนั้นทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

ระยะเวลา: 20 นาที

การพูด

ผู้เข้าสอบจะต้องแนะนำตัวในกลุ่ม ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน และพูดขอร้องให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มตอบสนอง

ระยะเวลา: 15 นาที

เงื่อนไข

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 เป็นการทดสอบทักษะภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่
 
การสอบของสถาบันเกอเธ่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านโดยไม่จำกัดอายุขั้นต่ำและสัญชาติของผู้เข้าสอบ
  • การสอบ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 เหมาะสำหรับผู้เข้าสอบมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  • ผู้เข้าสอบ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 จะต้องมีทักษะภาษาเยอรมันระดับ A1 กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)
  • ทักษะภาษาเยอรมันระดับ A1 ต้องใช้เวลาเรียน 80 – 200 คาบ คาบละ 45 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาเยอรมันที่มีมาแต่เดิมและลักษณะการเรียน