Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

ČETBA VE VÝUCE
ČETBA JAKO ZÁBAVA – A TO PŘI VÝUCE NĚMČINY JAKO CIZÍHO JAZYKA?

Mladí čtenáři
Mladí čtenáři | © WavebreakmediaMicro / Fotolia.com

Četba literatury ve výuce cizího jazyka – to je výzva pro učitele i žáky. Mladí studenti nečtou dnes méně než dřív, jen jinak – především online a spíše selektivně. Prostřednictvím kterých témat se dají žáci motivovat ke čtení literatury, ke čtení komplexnějších textů? Jak komplikovaný smí být jazyk? Kde najdu vhodnou četbu? Na tyto otázky hledají učitelé odpověď, když chtějí své žáky přivést ke čtení.

Prostřednictvím literatury se žákyně a žáci učí zacházet s rozmanitostí druhů textů a se strategiemi zvládání textů. Otevírá se jim tak nový, netušený obsah. Při výuce cizího jazyka žáci zažívají, jak mohou jazyk pozvolna, malými krůčky a stále samostatněji prozkoumávat. Při uvolněném přístupu a odvaze ke zdolávání mezer v porozumění bude četba motivovat a zábavný faktor získá převahu.

OD ČTENÍ ONLINE ZPÁTKY KE KLASICKÉ KNIZE?

Mladí lidé čtou dnes převážně online a „s digitalizací [stoupají] požadavky na naši čtenářskou a jazykovou kompetenci“ (Monika Reitprecht: Digitales lesen /Digitální čtení/). 

Mládež čte dnes převážně online © Tom Wang - Fotolia.com Skoková navigace při čtení online vede k rozmanitosti čtenářských zážitků, ale ne bezpodmínečně k nárůstu vědomostí nebo dokonce k většímu čtenářskému požitku: „Každý pátý mladý člověk nedokáže číst tak, aby pochopil smysl čteného“ (Verena Gangl: Jugendliche lesen anders /Mladí čtou jinak/). Vedle záplavy digitálních nabídek, jako jsou elektronické knihy nebo knihy k poslechu, se stále intenzivněji vrací do centra zájmu klasická kniha s literárními soutěžemi, festivaly autorského čtení, akcemi, při kterých se vyměňují knihy, s čtenářskými kluby a dalšími akcemi věnovanými četbě.

CO ČÍST – A JAK?

Žáci, kteří se učí němčinu jako cizí jazyk už třetím rokem, tedy ve věku zhruba od 11 nebo 12 let, se už mohou pokoušet číst v rámci výuky literární text a společně se mu snažit porozumět. Příslušná nakladatelství, jako například Ernst Klett VerlagHueber Verlag nebo Cornelsen Verlag, nabízejí adaptované tituly a vhodné didaktické pomůcky pro úroveň A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Přehled poskytuje také nadace Lesen prostřednictvím Čtenářských tipů pro mladé.

Vzhledem k tomu, že učební plány pro výuku cizích jazyků zpravidla ponechávají určitou volnost při výběru četby, mohli by se žáci podílet na rozhodování o výběru, pokud například budou mít ve třídě polici nebo regál obsahující plánované nebo už přečtené knížky. Žáci si také mohou ve skupinkách přečíst na zkoušku jednu kapitolu z určité knihy, každá skupina pak představí svou knihu celé třídě a nakonec všichni společně vyberou, kterou z knih budou číst. Anebo může s rozhodováním pomoct učitel tím, že jednotlivé nabídky stručně shrne a představí žákům.

Vedle rozsahu textu, jazykové úrovně a adekvátnosti sociálního a kulturního kontextu knihy vůči věku žáků je rozhodující, aby četba všechny bavila. Když je text pro žáky sice velmi vhodný, ale příliš rozsáhlý, lze číst například pouze výňatky, anebo vždy jedna skupina žákyň a žáků přečte jednu část textu a pak ji ostatním převypráví.

S využitím různých metod a s pomocí doplňujících materiálů, které aktivují další učební kanály, například s pomocí filmů, komiksů nebo zvukových nahrávek, a čtením kratších úseků textu lze četbu žákům lépe zpřístupnit.

VYBRALI JSME SI – A CO TEĎ?

Dnes už existují k mnoha knižním titulům vhodné doplňující materiály jako kontextualizace, hry, blogy nebo videa na YouTube. Nakladatelství přizpůsobují tyto materiály školnímu provozu a nabízejí je už ve formě kompletních balíčků. Zjednodušení a znázornění motivuje mladé čtenáře k dalšímu čtení mnohem spíše než vyplňování pracovních listů k učebnicím, doplňování mezer v textu nebo zkoušení z gramatických nebo syntaktických jevů v textu.

Spaß am Lesen Verlag, tedy nakladatelství, které má „zábavné čtení“ přímo ve svém názvu, nabízí četbu originálních textů ve zjednodušeném jazyce, psanou velkým písmem a doplněnou o vysvětlující slovní zásobu. Materiály k četbě se nezřídka opírají o zfilmovanou podobu literárních děl.

Kniha Tschick od Wolfganga Herrndorfa je v originálu poměrně krátká a napsaná srozumitelným jazykem, ale pro výuku cizího jazyka je přece jen poměrně náročná. Pro začátek však lze využít výrazně zjednodušenou verzi, kterou vydalo nakladatelství Spaß am Lesen Verlag a ke které nakladatelství Rohr-Verlag vydalo doplňující didaktické pomůcky.

Četbou knihy Scherbenpark (Střepy v parku), kterou napsala Alina Bronsky, lze žákům přiblížit sociální problémy a život mladých lidí z migrantského prostředí. Také k filmu Das Wunder von Bern (Bernský zázrak) vznikl srozumitelně psaný román. Film a kniha jsou základem pro zajímavou a aktuální výuku němčiny jako cizího jazyka. Oba filmy si lze v zahraničí vypůjčit v Goethe-Institutu.
  Pokuste se – společně s žákyněmi a žáky – zjistit, které strategie napomáhají tomu, aby se četba stala čtenářským zážitkem. Čtenářský zážitek totiž motivuje k dalšímu čtení a je důležitým mostem k všeobecnému úspěchu v učení.
 

DALŠÍ LITERÁRNÍ PROJEKTY A NABÍDKY ČETBY NA INTERNETU

Referenční rámec pro literaturu pro mládež mezi 12 a 19 lety se hodí jako předloha k posuzování textů a poskytuje seznamy literatury pro různé úrovně znalostí, a to v několika jazycích.

Portál Litrix.de představuje novinky na německém knižním trhu a poskytuje přehledné informace o nabídce německy psaných knih.

Projekt Lesen in der Fremdsprache (Čtení v cizím jazyce) Pedagogické vysoké školy Ludwigsburg zkoumá, jak se jazykové chování žáků v době školní docházky mění v souvislosti s dobou stanovenou pro čtení.

Languages on the Web nabízí k četbě online paralelně texty ve dvou jazycích.

Deutsch-Portal s nabídkou rozsáhlých didaktizovaných textů na celou řadu témat.

deutschalsfremdsprache.ch je rozsáhlá švýcarská nabídka krátkých literárních textů a doplňujících materiálů.
Externí poradenství – raná výuka němčiny
Dr. Luiza Ciepielewska, Univerzita Poznaň, Ústav aplikované lingvistiky
Ernst Endt, pověřenec pro výuku na Univerzitě Eichstätt, učitel angličtiny a zeměpisu
Angelika Kubanek, profesorka didaktiky angličtiny, Technická univerzita Braunschweig
Beate Müller-Karpe, učitelka a bývalá odborná poradkyně Centrály pro zahraniční školství (ZfA) (Nizozemsko, Francie) a odborová poradkyně (Česká republika)
Holger Wendlandt, bývalý odborný poradce Centrály pro zahraniční školství (ZfA) v Maďarsku, učitel matematiky a fyziky v Kielu