Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1)Přeskočit přímo k sekundární navigaci (Alt 3)Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

Deutsch lehren lernen®
Metoda

Ansatz Goethe-Institut/Sonja Tobias
  • Akční výzkum – budete pozorovat a reflektovat cizí i vlastní výuku
  • Projekt analýzy praxe (PEP) za účelem vědomé analýzy vlastní výuky
  • Videonahrávky autentické výuky němčiny z celého světa v různých cílových skupinách
  • Zprostředkování hlavních principů výuky
     

Akční výzkum

Program DLL využívá metody akčního výzkumu s cílem umožnit učitelkám a učitelům co nejlépe rozvíjet vlastní výukové kompetence zaměřené na praxi. V rámci tohoto vzdělávání získávají tedy vyučující – kromě nových odborných didaktických znalostí – neustálé podněty k pozorování cizí i vlastní výuky, mohou se seznámit s novými metodami výuky a také si je vyzkoušet. Díky tomu se teoretické znalosti vzájemně doplňují s přímou analýzou a reflexí vlastních zkušeností z výuky.
Prof. Dr. Legutke "Fortbildung vom Unterricht aus denken!" Didacta 2012
Prof. Dr. Legutke "Fortbildung vom Unterricht aus denken!" Didacta 2012

Projekty analýzy praxe (PEP)

Účastníci realizují v rámci každého modulu DLL průzkum a analýzu vlastní výuky. Tak zvané „Projektů analýzy praxe” (PEP) umožňují vyučujícím pozorovat vlastní výuku, posoudit ji a zhodnotit, a případně ji i změnit.

Vyučující mají si možnost vyměňovat si zkušenosti, rozšířit si repertoár výukových metod a získat nový pohled na různé situace ve výuce.

Představu, jak probíhají realizace a prezentace projektů analýzy praxe, si můžete učinit z dokumentace vyučování, které jsme natočili v Goethe-Institutu Sarajevo.
PEP-Videos

Videonahrávky

Důležitou součást projektu DLL tvoří videonahrávky autentické výuky němčiny v různých cílových skupinách. Tyto dokumentace výuky nemají sloužit jako vzorové příklady, nýbrž mají účastníkům nabídnout možnost k reflexi výuku v celkových souvislostech.

Při zpracování jednotlivých témat lze videonahrávky bez problémů přehrát e-learningové platformě. Najdete je také na přiložené DVD v tištěné verzi příslušného modulu DLL nebo si je můžete přehrát na jakémkoliv mobilním zařízení pomocí QR kódu.

 
Výuka s žáky v New Delhi (7. třída)
 
Výuka s dospělými v Goethe-Institutu v Mnichově

 

Základní principy ve výuce

V rámci vzdělávání nebo dalšího vzdělávání DLL se učitelé seznámí s následujícími základními směry a s metodicko-didaktickými principy:

Každá výuka se zaměřuje na vývoj kompetencí. Součástí takové výuky je její orientace na rozvoj požadovaných dovedností a zároveň předpoklad, že výkonnostní očekávání jsou formulována coby explicitní popis znalostí a dovedností.
Orientace na kompetence také znamená, že se kontroluje, zda a do jaké míry mají studenti na konci určitého období cílové dovednosti. Samozřejmě není možné zkontrolovat všechny dovednosti, které se mají rozvíjet. Jinými slovy: ne všechny učební cíle jsou současně cíli zkouškovými. Ve výuce cizích jazyků se tedy obvykle neprověřují osobnostní dovednosti, ale spíše procedurální dílčí dovednosti, jako je porozumění poslechu, mluvení apod.
 
Orientace na studenta zohledňuje individualitu, zájmy a jazykové potřeby daného jednotlivce. To mimo jiné znamená, že se s ohledem na konkrétní skupinu studentů využívají různé učební materiály a formy práce, a že je studentům například rovněž nabídnuta řada různých úkolů a postupů, z nichž mohou volit. Vychází se přitom z předpokladu, že tento přístup pozitivně ovlivňuje jejich motivaci.
Aktivace studentů vychází z názoru, že studenti, kteří se do výuky aktivně zapojí, budou látku zpracovávat hlouběji, čímž nejspíše dosáhnou lepších studijních výsledků. Aktivní studenti jsou tací, kteří se podílejí na výuce tím, že kladou otázky a dochází k vlastním závěrům. Komunikují spolu, sami objevují jazykové struktury nebo se snaží popsat pravidla, přebírají úkoly v organizaci a v řízení učení, a to včetně výukových aktivit. Aktivní studenti pracují při řešení úloh motivovaněji a soustředěněji. Rozvíjejí povědomí o tom, co umějí a jak se učí jazyk.
Orientace na interakci spočívá v zadávání úkolů, které studenty povzbuzují ke vzájemné spolupráci. To například znamená, že mohou vyjádřit své vlastní názory, reagovat na ostatní studenty a podobně. Úkoly proto musí být navrženy tak, aby spolu studenti museli komunikovat, a to například formou hraní rolí, používáním různých sociálních forem nebo prostřednictvím úkolů zaměřených na to, aby něco vyjednali, někoho přesvědčili nebo aby informovali o něčem, co jejich konverzační partner ještě neví.
Studenti by měli být podporováni v tom, aby se svým vlastním učením zacházeli vědomě a se sebereflexí. Postupy a rozhodování ve výuce by měly být od začátku zaměřeny na to, aby byly co nejefektivněji využity již ovládnuté jazyky a jazykové zkušenosti, a zároveň na to, aby byl vytvořen prostor pro učení se dalším (cizím) jazykům.
Orientace na úkoly úzce souvisí s orientací na jednání. V souladu s touto zásadou by měli být studenti konfrontováni s úkoly, které mají co do činění s jejich životním prostředím, nebo souvisejí s budoucím jazykovým jednáním. Měli by mít příležitost objevit „skutečné“ otázky a odpovědět na ně v cizím jazyce. Zde může hrát roli nová slovní zásoba a gramatická pravidla, ale není to - jako v případě izolovaných gramatických cvičení – hlavním předmětem zájmu.
Orientace na úkoly úzce souvisí s orientací na jednání. V souladu s touto zásadou by měli být žáci konfrontováni s úkoly, které mají co do činění s jejich životním prostředím, nebo souvisejí s budoucím jazykovým jednáním. Měli by mít příležitost objevit „skutečné“ otázky a odpovědět na ně v cizím jazyce. Zde může hrát roli nová slovní zásoba a gramatická pravidla, ale není to - jako v případě izolovaných gramatických cvičení – hlavním předmětem zájmu.
Většina studentů němčiny se již naučila jiný cizí jazyk, který jim může například pomoci rychleji rozpoznat určité struktury cílového jazyka a porozumět významu slov. Výuka by proto v rámci vícejazyčnosti měla navazovat na jejich dosavadní jazykové a komunikační zkušenosti.