Další vzdělávání
v České republice

Fortbildung in Tschechien © Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Goethe-Institut v Praze každoročně nabízí řadu metodických a didaktických školení pro německé učitele a multiplikátory. V rámci praktických seminářů se účastníkům nabízí možnost diskutovat o nejnovějších trendech a vývojích v oboru němčina jako cizí jazyk. Dostávají nové impulsy pro svou výuku němčiny a mají možnost získat kontakty ke kolegům z celé země.

Nabídka je určena pro učitele základních a středních škol a vyučující germanistiky nebo německého jazyka na vysokých školách a univerzitách.

Přehled našich aktuálních seminářů pro učitele němčiny a akcí pro školní třídy najdete v kalendáři.

Naučit se učit němčinu

Neustále se zvyšující nároky na kvalifikaci učitelů vedly Goethe-Institut k vytvoření nového programu dalšího vzdělávání učitelů - Deutsch Lehren Lernen (Naučit se učit němčinu, DLL). Učitelé němčiny v něm mohou průběžně rozvíjet své vlastní výukové kompetence, a to pomocí interaktivního obsahu, zaměřeného na praxi. Inovativní koncept DLL zohledňuje aktuální stav vědeckého výzkumu v oboru němčina jako cizí jazyk a současně je přizpůsoben požadavkům běžné praxe učitele německého jazyka. Díky prezenčním fázím a skupinově zpracovávaným projektům na analýzu praxe nabízí program učitelům přímou reflexi nabytých znalostí. S jednotlivými moduly DLL je ale možné pracovat i na výukové platformě Moodle a využívat soubor videonahrávek z vyučování. Navíc každý z modulů DLL vychází i v tištěné formě s přiloženým DVD, všichni studující tedy mohou pracovat podle svých individuálních potřeb. Průběh studia je tak velmi flexibilní. Program je určen pro všechny učitele němčiny jako cizího jazyka v základním a středním vzdělávání a ve vzdělávání dospělých. Účastníci musí mít jazykové znalosti na úrovni B2 (SERR).
Program BASIS z cyklu Deutsch lehren lernen/Naučit se učit němčinu obsahuje šest modulů a v ČR úspěšně probíhá od roku 2012 v Goethe-Institutu Praha.

Akreditace

Všem šesti modulům programu BASIS cyklu DLL byla v roce 2014 udělena akreditace pro ČR.

DLL a spolupráce s českými vysokými školami

Goethe-Institut společně s DAAD nabízí vysokým školám možnost spolupráce a zařazení modulů DLL do stávajících bakalářských studijních programů nebo programů dalšího vzdělávání v oboru němčina jako cizí jazyk.

Úspěšná spolupráce funguje od zimního semestru 2013/14 mezi Goethe-Institutem ČR a Slezskou univerzitou v Opavě. Jednotlivé moduly akreditovaného vzdělávacího cyklu jsou na základě vzájemně uzavřené dohody zařazeny do programu dalšího vzdělávání „Němčina pro školskou praxi“, který Slezská univerzita v Opavě nabízí. Dvě lektorky DLL, působící přímo na univerzitě, byly vyškoleny a certifikovány Goethe-Institutem. Účastníkům poskytují konzultace a provázejí je celým programem.

Partner spolupráce:

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Ústav cizích jazyků
Oddělení germanistiky
Masarykova 37
CZ-746 01 Opava
Česká republika 

Koordinátoři studijního programu „Němčina pro školskou praxi“:
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Tel: +420 553 684 445
jana.nalepova@fpf.slu.cz

Dr. phil. Veronika Kotůlková
Tel: +420 553 684 452
Veronika.Kotulkova@fpf.slu.cz
Goethe-Institut v Praze nabízí na jaře 2019 další základní modul programu DLL. Toto kombinované další vzdělávání, které zahrnuje fáze prezenčního studia a online fáze, je vhodné pro vyučující všech stupňů škol (základní školy, střední školy nebo výuka dospělých).

DLL 6: Osnovy a plánování výuky

Plánování výuky je jednou z hlavních činností učitele, jež zároveň výrazně ovlivňuje mnoho vnějších faktorů. K nim patří např. rámcové podmínky výuky dané jazykovou politikou, standardy, které stanovují cíle výuky, a osnovy, které musejí učitelé ve výuce respektovat. Vliv na plánování výuky mají rovněž různé názory na to, jak vypadá dobrá výuka či jak může výuka podpořit učení cizím jazykům.

V tomto modulu se budeme zabývat následujícími otázkami: Jak Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) ovlivňuje výuku? Jaké existují standardy a nejnovější směrnice pro výuku a jakým způsobem ovlivňují pedagogickou práci učitelů? Jak lze systematicky plánovat výuku vycházející ze stanovených cílů? Jak vypadá plánování výuky, které zohledňuje předepsané osnovy a aktuální didakticko-metodické principy?

Bližší informace najdete zde.

 
Kurzy DLL mi umožňují výměnu zkušeností s kolegy z oboru, obohacují mě o nové didaktické podněty a získávám díky nim nové impulzy a tipy pro svou vlastní práci.
Anna Cellerová

S ostatními učiteli a lektory jsme komunikovali přes internet, což byla velká výhoda, protože každý z nás mohl pracovat podle svých časových možností.
Martina Adamová

Studenti Slezské univerzity v Opavě o DLL

„Možnost konzultací s tutorkou a její motivace byly naprosto perfektní. Na jakoukoli otázku jsme měli rychle odpověď, její přístup byl vždy přátelský, kompetentní a motivující.“
Anja Flaume

„Celý kurz byl zajímavý a velmi dobře mě připravil na praxi lektorky cizích jazyků. Myslím, že nyní dokážu bez problémů vyučování sama připravit a vést.“
Soňa Kadlečková

„Jsem ráda, že jsem se kurzu mohla zúčastnit a děkuji za skvělou spolupráci.“
Radana Rotiglová

„Celý kurz se mi líbil. Obzvlášť zajímavý byl nápad s videonahrávkami z vyučování. Ocenila jsem, že skupiny byly různorodé.“
Petra Stoczková 

Další zkušeností s programem DLL z celého světa najdete v našem jazykovém magazínu

České univerzity, které mají zájem o spolupráci, se mohou kdykoli obrátit na Goethe-Institut a získat podrobné informace o stávajících možnostech kooperace v oblasti zařazení vzdělávacího programu DLL do vysokoškolské výuky.