Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)
DLL 1-16

v regionu střední a východní Evropa
Naučit se učit němčinu (DLL)

Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko

Úspěšnou řadu dalšího vzdělávání Goethe-Institutu „Naučit se učit němčinu“ (Deutsch lehren lernen) budeme nabízet od roku 2020 regionálně. Přihlášku mohou podat učitelky a učitelé z výše uvedených zemí. Chtěli bychom jim poskytnout větší flexibilitu při výběru relevantních témat a zároveň umožnit výměnu názorů i zkušeností mezi kolegyněmi a kolegy ze sousedních zemí.


Ocenění

Program DLL získal ocenění „DistancE-Learning Study Award“ v kategorii „Studijní nabídka roku 2020“. Program DLL získal ocenění „DistancE-Learning Study Award“ v kategorii „Studijní nabídka roku 2020“.


Co je DLL?

Inovativní koncept programu DLL (Naučit se učit němčinu) vznikl s ohledem na každodenní činnost učitele a výzvy, s nimiž se setkává ve výuce. Do tohoto vzdělávacího konceptu, který je zaměřen na rozvoj dovedností a na praktické používání jazyka, jsou integrována témata jako zprostředkování gramatiky a slovní zásoby, fonetiky, literatury, různé sociální formy ve výuce atd.


Dobré důvody pro DLL

Metoda

Zjistěte více o vzdělávacím a didaktickém uplatnění, o projektech na analýzu praxe (PEP) a o metodicko-didaktických principech, které DLL zprostředkovává.

Standardy kvality

Deutsch Lehren Lernen® – Naučit se učit němčinu - bylo vyvinuto předními vědkyněmi a vědci. Seznamte se zde s našimi základními standardy kvality.

© Goethe-Institut; DLL


Obsah

 • 12 modulů (Němčina jako cizí jazyk: DLL 1 - 10; Němčina jako druhý jazyk: DLL 15 + 16)
 • Materiály k samostudiu jsou k dispozici v tištěné formě a online.
 • Videonahrávky autentické výuky němčiny jako cizího jazyka / němčiny jako druhého jazyka.
 • Interaktivní zpracování úloh na e-learningové platformě Goethe-Institutu.
 • Součástí programu je glosář, navrhovaná řešení a odkazy na další odbornou literaturu
 • Zde si můžete prohlédnout ukázkovou kapitolu a ukázkovou hodinu k modulu DLL 1

Zde najdete informace k obsahu jednotlivých modulů:

To, co se děje ve výuce, určujeme my, vyučující. Co nás při tom ovlivňuje? Co si představujeme pod pojmem dobrá výuka? Co představuje pro učitele zvláštní výzvu? Jakým způsobem můžeme navodit ve výuce příjemnou, motivující atmosféru, která podporuje proces učení? Jak řídíme výukové procesy a jak pomáháme žákům/studentům při učení? Dokážeme/ Můžeme se jako učitelé profesionálně rozvíjet?

Autoři:
Prof. Dr. Michael Legutke (Univerzita Justuse Liebiga v Gießenu)
Dr. Michael Schart (Univerzita Keio v Tokiu)
Výukový i učební proces ovlivňují jak žáci/studenti sami, tak vše, co do něj vnášejí. Čím lépe známe své žáky/studenty, tím lépe jim můžeme přizpůsobit výuku, pomáhat jim a podporovat je při učení. 

Autorky:
Prof. Dr. Britta Hufeisen *
Dr. Johanna Klippel *
Dr. Lina Pilypaityte *
Sandra Ballweg *, M.A.
Sandra Drumm *, M.A.

* Obor Výzkum mnohojazyčnosti, Němčina jako cizí a druhý jazyk, Katedra jazykovědy a literární vědy na Technické univerzitě v Darmstadtu
Tento modul se věnuje samotnému jazyku tak, jak se vyučuje. Co je typické pro němčinu jako cizí jazyk v oblasti slovní zásoby, gramatiky, fonetiky a pragmatiky? Co musí učitel vědět, aby mohl/a žákům/studentům vysvětlit, jak používat jazyk pro úspěšnou komunikaci? Jak se prezentuje němčina ve výukových materiálech a jakým způsobem můžeme nejlépe zprostředkovat slovní zásobu, gramatiku a fonetiku? 

Autoři:
Prof. Dr. Hans Barkowski *
Dr. Patrick Grommes (Katedra germanistiky, I, Univerzita v Hamburku)
Dr. Franziska Wallner *
Dr. Britta Winzer-Kiontke *
Beate Lex *
Sara Vicente (Obor: Výzkum mnohojazyčnosti, Němčina jako cizí a druhý jazyk, Katedra jazykovědy a literární vědy na Technické univerzitě v Darmstadtu)

* Katedra zahraniční germanistiky. Němčina jako cizí a druhý jazyk, Univerzita v Jeně
Úkoly, cvičení a interakce ve třídě, to jsou možnosti, jak se naučit jednat v cizím jazyce. Tento modul ukazuje na příkladu dovedností mluvení a psaní, jak probíhá tento proces v moderní jazykové výuce. 

Autoři:
Prof. Dr. Hermann Funk *
Dr. Christina Kuhn *
Dr. Dirk Skiba *
Dorothea Spaniel-Weise *
Dr. Rainer Wicke (Centrála pro zahraniční školství, (ZfA), Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem)

* Katedra zahraniční germanistiky. Němčina jako cizí a druhý jazyk, Univerzita v Jeně
Výukové materiály a média hrají ve výuce ústřední roli. Tento modul ukazuje na příkladu dovedností poslech a čtení, jak vypadají moderní výukové materiály, jak se používají a jak je lze didaktizovat. 

Autoři:
Prof. Dr. Dietmar Rösler (Němčina jako cizí a druhý jazyk, Univerzita v Gießenu)
Prof. Dr. Nicola Würffel (Didaktika médií, Vysoká škola pedagogická v Heidelbergu)
 
O co se opíráme při plánování výuky, z jakých koncepcí cílů výuky/ kompetencí při tom vycházíme? Jak plánujeme hodinu, jaké existují koncepce smysluplné posloupnosti jednotlivých fází výuky? Způsob, jak plánujeme výuku, ovlivňují rámcové směrnice a didakticko-metodické principy. V tomto modulu se seznámíte s aktuálními hlavními trendy které ovlivňují každodenní činnost učitele, i s novinkami v oblasti plánování výuky.

Autoři:
Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn (Výzkum výuky jazyků, Porúrská univerzita v Bochumi)
Prof. Dr. Karin Kleppin (Výzkum výuky jazyků, Porúrská univerzita v Bochumi)
Dr. Imke Mohr (Goethe-Institut v Mnichově, Spolupráce ve výuce němčiny)
Karin Ende (Goethe-Institut v Mnichově, Spolupráce ve výuce němčiny)
 
Jakou funkci má zkoušení, testování a evaluace a jaké musí splňovat principy a standardy? Jak vytvořit zkušební úlohy pro vlastní výuku? Jak lze začlenit výsledky evaluace do učebního procesu? Tento modul se zaměřuje právě na takové otázky.
 
Autoři:
Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn (Výzkum výuky jazyků, Porúrská univerzita v Bochumi)
Prof. Dr. Karin Kleppin (Výzkum výuky jazyků, Porúrská univerzita v Bochumi)
Tento modul se zaměřuje např. na procesy osvojování jazyka u dětí, vývojově-psychologické aspekte raného učení, rozvoj kompetencí a zejména na metodicko-didaktické aspekty výuky dětí.
 
Autoři:
Angelika Lundquist-Mog
Beate Widlok
Němčina jako cizí jazyk pro mládež je určena vyučujícím němčiny jako cizího jazyka, kteří vyučují mladé lidi ve věku od 12 do 19 let.
 
Tento modul se zabývá nejnovějšími vědeckými poznatky a vysvětluje kognitivní, fyzické, sociální a jazykové vývojové procesy u mladistvých a jejich význam pro výuku jazyků. Z výsledků ankety mezi mladistvými vyplývá, že při učení hraje velkou roli motivace nebo jak si mladí lidé představují dobrou učitelku/ dobrého učitele němčiny.

Autorky:
Dorothé Salomo
Dr. Imke Mohr (Goethe-Institut)
Tento modul se zabývá otázkou, jak můžeme rozvíjet jazykové kompetence i ve výuce odborných předmětů. „Jazykové vzdělávání ve všech předmětech“ se neobrací pouze na učitelky a učitele, v jejichž třídách je velký počet dětí s migračním pozadím, nýbrž ukazuje způsoby obecné podpory němčiny jako výukového jazyka ve všech předmětech. V modulu se tematizují také příbuzné dílčí oblasti, například interkulturní učení a mnohojazyčnost. Pomocí videonahrávek a rozhovorů se diskutuje o ilustrativních příkladech ze školní praxe. 

Autoři:
Melanie Beese, Dr. Claudia Benholz, Christoph Chlosta, Erkan Gürsoy, Dr. Beatrix Hinrichs, Dr. Constanze Niederhaus, Sven Oleschko, (Univerzita v Duisburg-Essenu, Němčina jako druhý a cizí jazyk)

Studovat s DLLNa celém světě existují již více než čtyři desítky příkladů spolupráce s vysokými školami, a to buď na základě bilaterálních nebo trilaterálních smluv (zahraniční vysoká škola + Goethe-Institut nebo zahraniční vysoká škola + Goethe-Institut + Univerzita Friedricha Schillera v Jeně).

V České republice funguje spolupráce se dvěma vysokými školami: se Slezskou univerzitou v Opavě a s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Díky tomu je možné zařadit moduly DLL do stávajících bakalářských studijních programů, nebo do programů dalšího vzdělávání v oboru němčina jako cizí jazyk.

Pokud máte zájem o spolupráci i Vy, kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme.


Postup

1. Vyberete si jeden z deseti modulů:
 • DLL 1: Výukové dovednosti a způsob výuky
 • DLL 2: Jak se učit cizí jazyk němčinu?
 • DLL 3: Němčina jako cizí jazyk
 • DLL 4: Úkoly, cvičení, interakce
 • DLL 5: Výukové materiály a média
 • DLL 6: Osnovy a plánování výuky
 • DLL 7: Zkoušení, testování, evaluace
 • DLL 8: Němčina jako cizí jazyk pro děti
 • DLL 10: Němčina jako cizí jazyk pro mládež
 • DLL 16: Jazykové vzdělávání ve všech předmětech
2. Přihlásíte se online na požadovaný termín (viz „Termíny“).

3. Po zaplacení a krátce před začátkem kurzu Vám zpřístupníme studijní materiály online na e-learningové platformě. Osvojování obsahu probíhá kombinací samostudia a prací ve skupině (obojí online). Díky tomu můžete profitovat z flexibility samostudia a současně si vyměňovat názory a diskutovat s účastníky regionální skupiny a vzájemně si pomáhat. Samozřejmě Vám bude pomáhat také kvalifikovaná lektorka / kvalifikovaný lektor.

Na začátku každého týdne dostanete přehled aktuálních úkolů, jejich zpracování si pak můžete v rámci týdne rozvrhnout dle vlastních potřeb (s výjimkou skupinové práce, kde se musíte domluvit na spolupráci s ostatními účastníky).

Aktivity:
 • Týdenní doba zpracování činí asi 10 hodin.
 • Úlohy můžete zpracovávat individuálně na online platformě.
 • Některé úlohy se zpracovávají ve skupině, to znamená, že musíte spolupracovat s ostatními účastníky. Skupinové úkoly jsou povinné.
 • Termín pro zpracování úloh je vždy neděle.
 • Nové úlohy, které se mají zpracovat v následujícím týdnu, budou zpřístupněny už vždy v pátek.
4. V závěru každého modulu se realizuje Projekt analýzy praxe (PEP), V jeho rámci budete zkoumat určitý aspekt výuky na základě formulované otázky k příslušnému tématu, a to ve vlastním vyučování. Projekt se pak prezentuje online a ukončuje závěrečnou písemnou dokumentací.

5. Pokud to situace umožní, bude každý kurz doplněn o jednodenní prezenční seminář. Kromě toho budou součástí živé online semináře. Před zahájením kurzu Vás budeme informovat.

6. Doba trvání jednoho modulu: 12 týdnů

7. Předpokládaný počet hodin za týden: 10 hodin

8. Potvrzení o účasti získáte, pokud:
 • Jste zpracovali 80 % online úloh.
 • Projekt výzkumu praxe (PEP) – naplánovali se svou skupinou, realizovali ve své výuce, společně ve skupině vyhodnotili a prezentovali ostatním účastníkům (Adobe Connect)
 • Vypracovali a odevzdali dokumentaci projektu.
 • Ukončené vysokoškolské studium humanitních věd nebo sociálních věd
 • Znalosti němčiny na úrovni B2
 • Trvalý pobyt v jedné z těchto zemí: Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko
 • V ideálním případě možnost realizovat některé úlohy ve vlastní výuce. Pokud tuto možnost nemáte, rádi Vám poradíme při vypracování příslušných úkolů.
Cena jednoho modulu činí 150,- € (v odpovidající výši ve mistní měně). Můžete také požádat o částečné stipendium (viz přihláška).
Jaro 2022
 

21. února – 15. května 2022
Moduly DLL 1, 2, 7, 10
Uzávěrka přihlášek: 16. ledna 2022
 
Podzim 2022
 
12. září – 4. prosinec 2022
Moduly DLL 3, 4, 5 ,6, 8
Přihlášky možné v termínu od poloviny července do 12. srpna 2022

Doba trvání modulu: 12 týdnů
Předpokládaný počet hodin za týden: 10 hodin

Pokud to situace umožní, bude každý kurz doplněn o jednodenní prezenční seminář. Před zahájením kurzu Vás budeme informovat.

Přihláška


Kontakt