การฝึกอบรมในประเทศไทย

Fortbildung in Deutschland © Goethe-Institute in Deutschland
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยจัดการอบรมให้กับผู้สอนภาษาเยอรมันในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วทั้งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ปีละ 3-4 ครั้ง ทั้งในรูปแบบการประชุมอบรมในห้องและระบบออนไลน์ ในหัวข้อต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการและเหตุการณ์ในปัจจุบันขณะนั้น การจัดอบรมส่วนใหญ่จะจัดขึ้นร่วมกับสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมครูเยอรมันในประเทศไทย
หลักสูตร
คุณจะได้เรียนวิธีการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศที่ทันสมัยและเป็นระบบตลอดระยะเวลา 3 เดือน
 
หลักสูตรอบรมประกอบไปด้วย 2 ช่วง
ช่วงที่ 1: การเรียนทฤษฎีวิธีการปฏิบัติ (หลักสูตรเบื้องต้นการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์) 

เนื้อหา:
1. กรอบเงื่อนไขการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศนอกประเทศเยอรมนี
2. เทคนิคการสังเกตการสอน
3. บทบาทของผู้สอนและกิจกรรมการสอน
4. การสอนไวยากรณ์
5. การสอนคำศัพท์
6. การสอนทักษะการอ่านและฟัง
7. การสอนทักษะการพูดและเขียน
8. การสอนการออกเสียง
9. การวางแผนการสอน
10. ลักษณะของการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศนอกประเทศเยอรมนีที่มีคุณภาพ
11. การประเมินตัวเองในฐานะผู้สอน
 
ช่วงที่ 2: ภาคปฏิบัติ
• การฝึกสอนในชั้นเรียนทดลอง (4 สัปดาห์) 
• การฝึกสอนจริงพร้อมครูพี่เลี้ยง (4 สัปดาห์) 
 
กลุ่มเป้าหมาย
• ครูสอนภาษาเยอรมันในโรงเรียน
• ผู้ที่จบปริญญาทางเยอรมันศึกษาหรือเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
• ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มทำงานเป็นครูและต้องการเรียนเพิ่มเติม
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือภาษาปัจจุบันอื่นๆ และ/หรือด้านครุศาสตร์
• มีความรู้ภาษาเยอรมันอย่างน้อยระดับ B2
 
ประกาศนียบัตร
• ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรการอบรมของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
 
ค่าธรรมเนียม/ค่าหลักสูตร
ค่าหลักสูตรการอบรมและฝึกหัดเพื่อเป็นครูสอนภาษาเยอรมัน 75,000 บาท
 
การขอทุน

ผู้ถือสัญชาติไทย เจ้าหน้าที่สถาบันเกอเธ่ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันพันธมิตรสามารถยื่นขอทุนสำหรับหลักสูตรการอบรมและฝึกหัดเพื่อเป็นครูสอนภาษาเยอรมันได้

เงื่อนไข
• ต้องเป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรด้านการศึกษาไทยหรือในกรณีเป็นผู้จบใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพครูสอนภาษาเยอรมันได้
• ผู้ได้รับทุนต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างกระตือรือร้นและเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาจนสิ้นสุดการอบรม
• ผู้ได้รับทุนต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมด หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
 
โดยทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

• ค่าหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียน
 
ท่านสามารถส่งใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรมาได้ที่

นางสาวปรัศนีย์ ศิลปนาวิน
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1 กรุงเทพฯ 10120
หรือทางอีเมล prasanee.sinlapanawin@goethe.de
 
เอกสารในการสมัครมีดังนี้:
• ใบสมัครที่ระบุแรงบันดาลใจในการสมัครอย่างละเอียด
• ประวัติส่วนตัว (resume)
• หลักฐานทางการศึกษาและหลักฐานระดับความรู้ภาษาเยอรมัน
 
ผู้สมัครจะได้รับเชิญมาพูดคุยเป็นการส่วนตัว โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับอบรมจากคุณสมบัติโดยทั่วไป ระดับความรู้ภาษาเยอรมัน ความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพทางการสอน บุคลิกภาพ และจุดมุ่งหมายในชีวิตขอผู้สมัคร
 
หลักสูตรการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักในการเตรียมความพร้อมด้านการสอนให้ผู้ที่กำลังสอนหรือประสงค์จะสอนภาษาเยอรมันในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้สถาบันเกอเธ่ฯ ก็ไม่มีการเปิดรับตำแหน่งผู้สอนภาษาเยอรมันรุ่นใหม่

หมายเหตุ: หลักสูตรอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเมื่อมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 8 คน
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เสนอการจัดอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสำหรับการสอบประกาศนียบัตร Goethe-Zertifikat และสามารถส่งวิทยากรไปจัดการเตรียมความพร้อมการสอบให้ผู้เรียนที่โรงเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ