การฝึกอบรมในประเทศไทย

Fortbildung in Deutschland © Goethe-Institute in Deutschland

การฝึกหัดอบรมสำหรับครู

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยมีการอบรมครูหลากหลายรูปแบบ

เตรียมสอบ

สถาบันเกอเธ่ฝึกอบรมครูและผู้เรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของไทยเพื่อสอบประกาศนียบัตร Goethe-Zertifikate 

การสัมมนาสุดสัปดาห์

กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเยอรมันช่วยให้ครูมีความรู้อย่างละเอียด เรียนรู้วิธีการสอนภาษาต่างประเทศที่ทันสมัย
 

ลักสูตรการอบรมและฝึกหัดเพื่อเป็นครูสอนภาษาเยอรมัน ปี พ.ศ.2563

หลักสูตร
คุณจะได้เรียนวิธีการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศที่ทันสมัยและเป็นระบบตลอดระยะเวลา 3 เดือน
 
หลักสูตรอบรมประกอบไปด้วย 2 ช่วง
ช่วงที่ 1: การเรียนทฤษฎีวิธีการปฏิบัติ (หลักสูตรเบื้องต้นการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา:
1. กรอบเงื่อนไขการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศนอกประเทศเยอรมนี
2. เทคนิคการสังเกตการสอน
3. บทบาทของผู้สอนและกิจกรรมการสอน
4. การสอนไวยากรณ์
5. การสอนคำศัพท์
6. การสอนทักษะการอ่านและฟัง
7. การสอนทักษะการพูดและเขียน
8. การสอนการออกเสียง
9. การวางแผนการสอน
10. ลักษณะของการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศนอกประเทศเยอรมนีที่มีคุณภาพ
11. การประเมินตัวเองในฐานะผู้สอน
 
ช่วงที่ 2: ภาคปฏิบัติ
• การฝึกสอนในชั้นเรียนทดลอง (4 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
• การฝึกสอนจริงพร้อมครูพี่เลี้ยง (4 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
 
กลุ่มเป้าหมาย
• ครูสอนภาษาเยอรมันในโรงเรียน
• ผู้ที่จบปริญญาทางเยอรมันศึกษาหรือเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
• ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มทำงานเป็นครูและต้องการเรียนเพิ่มเติม
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือภาษาปัจจุบันอื่นๆ และ/หรือด้านครุศาสตร์
• มีความรู้ภาษาเยอรมันอย่างน้อยระดับ B2
 
ประกาศนียบัตร
• ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรการอบรมของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
 
ค่าธรรมเนียม/ค่าหลักสูตร
ค่าหลักสูตรการอบรมและฝึกหัดเพื่อเป็นครูสอนภาษาเยอรมัน 75,000 บาท
 
การขอทุน

ผู้ถือสัญชาติไทย เจ้าหน้าที่สถาบันเกอเธ่ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันพันธมิตรสามารถยื่นขอทุนสำหรับหลักสูตรการอบรมและฝึกหัดเพื่อเป็นครูสอนภาษาเยอรมันได้

เงื่อนไข
• ต้องเป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรด้านการศึกษาไทยหรือในกรณีเป็นผู้จบใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพครูสอนภาษาเยอรมันได้
• ผู้ได้รับทุนต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างกระตือรือร้นและเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาจนสิ้นสุดการอบรม
• ผู้ได้รับทุนต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมด หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
 
โดยทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

• ค่าหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียน
 
ท่านสามารถส่งใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรมาได้ที่

นางสาวปรัศนีย์ ศิลปนาวิน
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1 กรุงเทพฯ 10120
หรือทางอีเมล prasanee.sinlapanawin@goethe.de
 
เอกสารในการสมัครมีดังนี้:
• ใบสมัครที่ระบุแรงบันดาลใจในการสมัครอย่างละเอียด
• ประวัติส่วนตัว (resume)
• หลักฐานทางการศึกษาและหลักฐานระดับความรู้ภาษาเยอรมัน
 
ผู้สมัครจะได้รับเชิญมาพูดคุยเป็นการส่วนตัว โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับอบรมจากคุณสมบัติโดยทั่วไป ระดับความรู้ภาษาเยอรมัน ความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพทางการสอน บุคลิกภาพ และจุดมุ่งหมายในชีวิตขอผู้สมัคร
 
หลักสูตรการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักในการเตรียมความพร้อมด้านการสอนให้ผู้ที่กำลังสอนหรือประสงค์จะสอนภาษาเยอรมันในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้สถาบันเกอเธ่ฯ ก็ไม่มีการเปิดรับตำแหน่งผู้สอนภาษาเยอรมันรุ่นใหม่
 
ระยะเวลาในการรับสมัคร: สิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563