การฝึกอบรมในประเทศไทย

Fortbildung in Deutschland © Colourbox

การฝึกหัดอบรมสำหรับครู

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยมีการอบรมครูหลากหลายรูปแบบ

เตรียมสอบ

สถาบันเกอเธ่ฝึกอบรมครูและผู้เรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของไทยเพื่อสอบประกาศนียบัตร Goethe-Zertifikate 

การสัมมนาสุดสัปดาห์

กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเยอรมันช่วยให้ครูมีความรู้อย่างละเอียด เรียนรู้วิธีการสอนภาษาต่างประเทศที่ทันสมัย
 

ลักสูตรการอบรมและฝึกหัดเพื่อเป็นครูสอนภาษาเยอรมัน ปี พ.ศ.2561

หลักสูตร
คุณจะได้เรียนวิธีการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศที่ทันสมัยและเป็นระบบตลอดระยะเวลา 3 เดือน

หลักสูตรอบรมประกอบไปด้วย 2 ช่วง

ช่วงที่ 1: การเรียนทฤษฎีวิธีการปฏิบัติ (หลักสูตรเบื้องต้นการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เนื้อหา:
1. กรอบเงื่อนไขการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศนอกประเทศเยอรมนี
2. เทคนิคการสังเกตการสอน
3. บทบาทของผู้สอนและกิจกรรมการสอน
4. การสอนไวยากรณ์
5. การสอนคำศัพท์
6. การสอนทักษะการอ่านและฟัง
7. การสอนทักษะการพูดและเขียน
8. การสอนการออกเสียง
9. การวางแผนการสอน
10. ลักษณะของการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศนอกประเทศเยอรมนีที่มีคุณภาพ
11. การประเมินตัวเองในฐานะผู้สอน

ช่วงที่ 2: ภาคปฏิบัติ

 • การฝึกสอนในชั้นเรียนทดลอง (4 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
 • การฝึกสอนจริงพร้อมครูพี่เลี้ยง (4 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
 • ครูสอนภาษาเยอรมันในโรงเรียน
 • ผู้ที่จบปริญญาทางเยอรมันศึกษาหรือเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มทำงานเป็นครูและต้องการเรียนเพิ่มเติม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือภาษาปัจจุบัน อื่นๆ และ/หรือด้านครุศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาเยอรมันอย่างน้อยระดับ B2
 
ประกาศนียบัตร
• ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรการอบรมของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
 
ค่าธรรมเนียม/ค่าหลักสูตร
ค่าหลักสูตรการอบรมและฝึกหัดเพื่อเป็นครูสอนภาษาเยอรมัน 75,000 บาท
 
การขอทุน
ผู้ถือสัญชาติไทย เจ้าหน้าที่สถาบันเกอเธ่ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันพันธมิตรสามารถยื่นขอทุนสำหรับหลักสูตรการอบรมและฝึกหัดเพื่อเป็นครูสอนภาษาเยอรมันได้

เงื่อนไข
 • ต้องเป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรด้านการศึกษาไทยหรือในกรณีเป็นผู้จบใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพครูสอนภาษาเยอรมันได้
 • ผู้ได้รับทุนต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างกระตือรือร้นและเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาจนสิ้นสุดการอบรม
 • ผู้ได้รับทุนต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมด หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
 โดยทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
 • ค่าหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียน
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักอาศัยในกรุงเทพฯ: ค่าที่พักเพิ่มเติม
ท่านสามารถส่งใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรมาได้ที่
 
นางสาวปรัศนีย์ ศิลปนาวิน
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1
กรุงเทพฯ 10120
หรือทางอีเมล bkd@bangkok.goethe.org
 
เอกสารในการสมัครมีดังนี้:
 • ใบสมัครที่ระบุแรงบันดาลใจในการสมัครอย่างละเอียด
 • ประวัติส่วนตัว (resume)
 • หลักฐานทางการศึกษาและหลักฐานระดับความรู้ภาษาเยอรมัน
ผู้สมัครจะได้รับเชิญมาพูดคุยเป็นการส่วนตัว โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับอบรมจากคุณสมบัติโดยทั่วไป ระดับความรู้ภาษาเยอรมัน ความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพทางการสอน บุคลิกภาพ และจุดมุ่งหมายในชีวิตขอผู้สมัคร
 
ระยะเวลาในการรับสมัคร: สิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561