คำถามที่พบบ่อย

เรามีทั้งข้อมูลทั่วไปและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบของสถาบันเกอเธ่ให้คุณ

กรณีที่คุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ Goethe-Zertifikat ระดับ A1 ถึง C2 โปรดติดต่อสอบถามที่ศูนย์สอบของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ (สถาบันเกอเธ่, ศูนย์สอบ หรือผู้ร่วมจัดการสอบ)

การสอบของสถาบันเกอเธ่เปิดให้สอบสำหรับทุกคนที่สนใจและไม่จำเป็นต้องมีสัญญาติเยอรมัน การสอบนี้เป็นหลักฐานรับรองความรู้ความสามารถภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ และในฐานะภาษาที่สอง
การสอบแต่ละระดับจะมีอายุผู้เข้าสอบขั้นต่ำที่แนะนำระบุเอาไว้.
คุณสามารถออกจากห้องสอบได้ในเวลาที่เหมาะสม (เข้าห้องน้ำ) โดยจะมีการบันทึกลงใน “รายงานระหว่างดำเนินการสอบ” เอาไว้
การจัดระดับการสอบ Goethe-Zertifikat ระดับ A1 ถึง C2 เป็นไปตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าต่อไปนี้
ระดับการสอบและคอร์สเรียนของสถาบันเกอเธ่
กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)
เอกสารยืนยันของสถาบันเกอเธ่ ที่เป็นเพียงใบยืนยันการเข้าเรียน การสอบเพื่อวัดระดับเข้าเรียน หรือเอกสารการสอบอื่นๆ ที่คล้ายนี้ ไม่เพียงพอสำหรับการรับรองความสามารถทางภาษา

คุณจะต้องใช้ใบประกาศนียบัตรจากการสอบ Goethe-Zertifikat ระดับ A1 ถึง C2 รวมไปถึง Kleines Sprachdiplom หรือ Großes Deutsches Sprachdiplom ในการรับรองความรู้ความสามารถทางภาษาเยอรมันเท่านั้น
การสอบ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom และ Großes Deutsches Sprachdiplom นั้นเป็นหลักฐานการรับรองทางภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ในเยอรมนี และไม่เกี่ยวข้องกับผลการรับรองจากการสอบ TestDaF หรือจากการสอบที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแบบอื่น (DSH)

เงื่อนไขทางด้านภาษาสำหรับมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก ระดับและสาขาที่จะเข้าศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้จากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้โดยตรง หรือเข้าไปค้นหาได้ที่เว็บไซต์ www.sprachnachweis.de
สำหรับการสอบทุกระดับของสถาบันเกอเธ่ การประเมินผลด้านการเขียนในข้อสอบส่วนต่างๆ จะมีการพิจารณาในเรื่องการใช้รูปแบบการเขียน ซึ่งได้รับการกำหนดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2006 ด้วย รูปแบบมาตรฐานที่ใช้คือ “DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung” (ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2006) และ “WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung” (ตั้งแต่ปี 2006)

ดูกฎล่าสุดที่มีการใช้ได้ที่หน้าเว็บไซต์ดังนี้
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
การเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการเฉพาะบุคคล ระยะเวลาที่ผู้เรียนแต่ละคนใช้เรียนเพื่อจะผ่านระดับในแต่ละระดับนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมไปถึงเงื่อนไขของแต่ละตัวบุคคลด้วย เช่น ความร่วมมือ การใช้เวลา การใช้แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เป็นต้น

หากผู้เรียนเคยเรียนภาษาอื่นๆ มาบ้างแล้ว มักจะเรียนภาษาเยอรมันได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การเรียนที่บ้านเกิดของผู้เรียนหรือที่เยอรมนีก็มีบทบาทสำคัญ เพราะที่เยอรมนี ผู้เรียนจะมีโอกาสได้ฟังและได้พูดภาษาเยอรมันนอกห้องเรียนมากกว่า

สำหรับกระบวนการเรียนรู้ ความถี่ของชั่วโมงเรียนก็มีความสำคัญเช่นกัน (เช่น คอร์สเรียนเร่งรัด หรือคอร์สเรียนภาคค่ำ เป็นต้น) โปรดติดต่อศูนย์สอบที่คุณเลือกและขอรับคำปรึกษาได้โดยตรง
แบบฝึกหัดและเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการสอบแต่ละระดับ ประกอบด้วย
  • เอกสารแบบฝึกหัดออนไลน์
  • เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
  • เอกสารสำหรับสั่งซื้อ
  • กฎการสอบและข้อบังคับการจัดสอบ
สามารถขอรับเอกสารรายละเอียดได้ที่ห้องทะเบียนของสถาบันเกอเธ่ใกล้บ้านคุณ
สำหรับการสอบบางระดับมีเอกสารสำหรับการเตรียมสอบทางไกลและคอร์สเรียนออนไลน์
เรียนภาษาเยอรมันผ่านสื่อทางไกล
คุณสามารถสมัครสอบซ้ำได้บ่อยเท่าที่ต้องการ รายละเอียดเฉพาะ รวมไปถึงการสอบซ้ำบางส่วนจะมีการกำหนดเป็นเงื่อนไขเอาไว้โดยเฉพาะสำหรับการสอบแต่ละระดับ
ประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ Goethe-Zertifikat ตั้งแต่ระดับ A1-C2 มีอายุไม่จำกัด

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานและผู้จ้างงานจำนวนมากกำหนดให้ใช้ประกาศนียบัตรมีอายุไม่เกิน 2 ปี

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการสอบ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom และการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบระดับ C2 ใหม่ ทำให้ประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงาน Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) และ Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) จะใช้ได้เฉพาะฉบับที่ออกให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 เป็นต้นไป เท่านั้น
โดยหลักการแล้วจะไม่มีการออกเอกสารใหม่ใดๆ

กรณีที่ทำการสอบผ่านไปแล้วไม่เกิน 10 ปี ศูนย์สอบที่คุณได้ทำการสอบไปจะสามารถออกใบแทนให้ได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ (เช่น การแต่งงาน การขอรับบุตรบุญธรรม การหย่าร้าง หรือกรณีอื่นๆ) จะไม่มีการออกใบประกาศนียบัตรใบใหม่หรือเอกสารแทนให้แต่อย่างใด

คุณสามารถแสดงเอกสารการเปลี่ยนชื่อที่ให้ออกโดยหน่วยงานราชการ (สูติบัตร ทะเบียนสมรส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือสำเนาที่ได้รับการประทับตรารับรองแล้วควบคู่กันได้

ชื่อหรือวิธีการสะกดชื่อนั้นจะถูกบันทึกเอาไว้พร้อมกับบัตรประจำตัวที่มีรูปภาพติดอยู่เมื่อมีการสมัครสอบ ประกาศนียบัตรรับรองการสอบผ่านจะออกตามข้อมูลดังกล่าวที่ได้มีการบันทึกเอาไว้
คุณสามารถประทับตรารับรองสำเนาใบประกาศนียบัตร เพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อได้ที่หน่วยงานของรัฐ (ศาล, กระทรวง, โรงเรียน ธนาคาร และอื่นๆ) สำหรับผู้จ้างงานส่วนใหญ่จะต้องใช้ตราประทับจากหน่วยงานกฎหมายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
คุณสามารถรับบริการแปลเอกสารอย่างเป็นทางการได้จากนักแปล หรือที่สำนักงานแปลที่ได้รับการรองตามกฎหมาย
ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เคยเข้าเรียนในคอร์สเรียนภาษาหรือคอร์สเตรียมสอบ อีกทั้งการได้รับใบประกาศนียบัตรยังไม่ได้กำหนดให้ต้องตรงกับระดับทางภาษาที่มีแต่อย่างใด

เราขอแนะนำให้ผู้สนใจเข้าสอบเข้าเรียนเตรียมความพร้อมในคอร์สเตรียมสอบที่ศูนย์สอบมาก่อน เพื่อได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาและทักษะเฉพาะในการสอบที่จะช่วยให้การสอบเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นได้

โปรดติดต่อศูนย์สอบที่คุณต้องการและขอรับคำปรึกษาได้โดยตรง
If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.