ข้อมูลเพิ่มเติม

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

ข้อมูลเบื้องต้น: โครงสร้างข้อสอบ

การสอบ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 ประกอบด้วยการสอบอ่านจับใจความ การฟัง การเขียน และการพูด (สอบปากเปล่าเป็นกลุ่ม) โดยมีการจัดสอบและประเมินผลตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
 

การอ่าน

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านบทอ่านต่างๆ อาทิ โน้ตสั้นๆ ประกาศรับสมัครงาน คำอธิบายเกี่ยวกับตัวบุคคล จดหมายอย่างง่ายหรือข้อความในหนังสือพิมพ์ขนาดสั้น จากนั้นทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

ระยะเวลา: 20 นาที

การเขียน

ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนตอบอีเมล จดหมาย ประกาศรับสมัครงาน หรือบทอ่านที่คล้ายกัน

ระยะเวลา: 20 นาที

การฟัง

ผู้เข้าสอบจะต้องฟังบทสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันสั้นๆ บทสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลจากวิทยุ หรือเนื้อหาที่คล้ายกัน จากนั้นทำแบบทดสอบรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

ระยะเวลา: ประมาณ 20 นาที

การพูด

ผู้เข้าสอบจะต้องแนะนำตัว ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน และตอบคำถามง่ายๆ จากนั้นจะต้องพูดประโยคขอร้องและตอบโต้กับผู้ร่วมสนทนาในสถานการณ์ที่คุ้นเคย

ระยะเวลา: 15 นาที

เงื่อนไข

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 เป็นการสอบภาษาเยอรมันสำหรับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10 ถึง 16 ปี
 
การสอบของสถาบันเกอเธ่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านโดยไม่จำกัดอายุขั้นต่ำและสัญชาติของผู้เข้าสอบ
  • สำหรับการสอบ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 เราขอแนะนำให้ผู้เข้าสอบมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  
  • ผู้เข้าสอบ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 จะต้องมีทักษะภาษาเยอรมันระดับ A1 ตาม กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER).
  • ทักษะภาษาเยอรมันระดับ A1 ต้องใช้เวลาเรียน 80 – 200 คาบ คาบละ 45 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาเยอรมันที่มีมาแต่เดิมและลักษณะการเรียน