Podmínky účasti
1:0 pro němčinu

Podmínky účasti
Soutěž Goethe-Institutu „1:0 pro němčinu“, červen 2021

1.  Soutěž


1.1 Soutěž realizuje v České republice Goethe-Institut Prag ve spolupráci s Česko-německou fotbalovou školou na webové stránce www.goethe.de/fotbal

1.2 Soutěž je určena pro učitele a učitelky němčiny a tělocviku (trenéry) a jejich žáky ve věku 10-13 let, které spojuje zájem o fotbal, němčinu, Německo a bundesligu.

1.3 Soutěž se skládá ze tří částí: nejprve se přihlásí učitel/-ka či trenér se šestičlenným týmem dětí v následujících kategoriích:
Kategorie I: Chlapci nebo dívky nebo smíšené týmy ve věku 10-11 let (datum narození: 01. 09. 2010 a mladší) v šestičlenném týmu
Kategorie II: Chlapci ve věku 12-13 let (datum narození: 01. 09. 2008 a mladší) v šestičlenném týmu
Kategorie III: Dívky ve věku 12-13 let (datum narození: 01. 09. 2008 a mladší) v šestičlenném týmu
přes webovou stránku www.goethe.de/fotbal.
 
Z každé školy se mohou zúčastnit maximálně dva týmy za každou kategorii.
 
Účast v tomto roce spočívá v tom, že každá skupina účastníků natočí krátké video na téma „Německo, Česká republika a fotbal“. Všech šest dětí by se na videu mělo podílet (případně je možné i sestříhat dohromady šest individuálních videí).
Při natáčení je nutné řídit se striktně všemi aktuálními pravidly a opatřeními v rámci Covid-19 v České republice.
Video musí být uloženo na některém úložišti (např. WeTransfer, Úschovna) a odkaz je třeba uvést v přihlášce.
 
Zasláním přihlášky a videa je tým oficiálně přihlášen.
 
Celkově se soutěže může zúčastnit maximálně 36 týmů. Porota vybere týmy s nejlepšími videiopříspěvky. Hodnotí se obsah, kreativita a realizace.
 
Týmy s nejzajímavějším videem budou pozvány na finále, ve kterém se týmy dětí utkají ve fotbale, ve znalostech němčiny, o Německu a o bundeslize.
Pokud se situace v září bude vyvíjet dobře, uspořádáme v říjnu 2021 národní finále v Praze.
Za všechny disciplíny i zaslané video obdrží účastníci na konci soutěže body.
 
Nejlepší týmy z každé kategorie (celkem tři týmy) získají jako cenu cestu do Berlína v zimě 2021. Pokud by se mohly zápasy Bundesligy konat opět s diváky, navštíme domácí zápas týmu Hertha BSC. Alternativně by berlínská cesta proběhla v užším rámci, možností je např. trénink s FC Hertha.

1.4 Soutěž začíná v červnu 2021 zasláním online přihlášky. Další etapy závisejí v letošním roce i na průběhu Covidu-19. Pokud se situace v září bude vyvíjet dobře, bude se v říjnu 2021 konat národní finále v Praze. Cesta vítězných týmů do Berlína se bude konat v zimě 2021.

2 Účast v soutěži

2.1 Účastí v soutěži soutěžící výslovně vyjadřuje souhlas s těmito soutěžními podmínkami i s uplatněním německého práva.

2.2 Účastnit se mohou učitelé, popř. trenéři/trenérky a jejich žáci. Žáci musí být narozeni 1. 9. 2008 respektive 1. 9. 2010 a později a musí mít bydliště v České republice.

2.3 Soutěž se skládá ze tří částí: nejprve se přihlásí učitel/-ka či trenér se šestičlenným týmem dětí v následujících kategoriích:
Kategorie I: Chlapci nebo dívky nebo smíšené týmy ve věku 10-11 let (datum narození: 01. 09. 2010 a mladší) v šestičlenném týmu
Kategorie II: Chlapci ve věku 12-13 let (datum narození: 01. 09. 2008 a mladší) v šestičlenném týmu
Kategorie III: Dívky ve věku 12-13 let (datum narození: 01. 09. 2009 a mladší) v šestičlenném týmu
s tandemem učitelů a jedním náhradníkem.
 
2.4. Z každé školy se mohou zúčastnit maximálně dva týmy za každou kategorii.

2.5 Učitelé potvrzují, že zákonní zástupci žáků souhlasí s účastí žáků na finále soutěže.

2.6 Účast na soutěži je dobrovolná a zdarma; účast nebo úspěšné umístění v soutěži nejsou nijak podmíněny koupí zboží nebo využitím nějaké služby.

3 Průběh soutěže

3.1 Učitelé nebo trenéři natočí se svým týmem dětí video k tématu „Německo, Česká republika a fotbal“ a přihlásí se pomocí online dotazníku na webových stránkách soutěže k účasti na soutěži do 15. 10. 2021.

3.2 Celkově se soutěže může zúčastnit maximálně 36 týmů. Pokud by byl počet vyšší, rozhodne o účasti čas zaslání.

3.3 Další etapy jsou v letošním roce závislé i na průběhu Covidu-19. Pokud se situace v září bude vyvíjet dobře, bude se v říjnu 2021 konat národní finále v Praze, v němž proti sobě nastoupí vybrané týmy žáků a změří své síly ve znalostech němčiny, vědomostech o Německu a fotbale včetně Bundesligy.
Nejlepší týmy z každé kategorie (celkem tři týmy) získají jako cenu cestu do Berlína v zimě 2021. Pokud by se mohly zápasy Bundesligy konat opět s diváky, navštívíme domácí zápas týmu Hertha BSC. Alternativně by berlínská cesta proběhla v užším rámci, možností je např. trénink s FC Hertha.
 
3.5 Celá soutěž a pravidla účasti závisí na vývoji pandemie koronaviru a s ním spojenými opatřeními. Podmínky účasti a/nebo soutěž se mohou kdykoliv změnit – přizpůsobit situaci.  

4. Autorská a osobnostní práva
 
4.1 Účastníci vymezují Goethe-Institutu prostorově a časově neomezené a obsahově na tuto soutěž omezené prosté užívací právo na veškeré známé i neznámé způsoby užití produktu, který vytvořili za účelem účasti v této soutěži. Patří sem zejména právo na kopírování a šíření produktu v tištěné formě a na obrazových a zvukových nosičích, právo na veřejné zpřístupnění produktu na internetu včetně jeho využití na sociálních sítích (jako je např. Facebook) a právo na vystavení resp. prezentaci tohoto produktu. Vymezení užívacího práva je bezplatné. Goethe-Institut je oprávněn vymezit výše uvedená práva třetím osobám.
 
4.2 Účastníci prohlašují, že jejich produkt není zatížen právy třetích osob, zejména autorskými právy, ostatními doplňkovými autorskými právy a osobnostními právy, a že tímto produktem smějí volně disponovat. Účastníci preventivně zprošťují Goethe-Institut veškerých nároků, které by mohly být vzneseny třetími osobami a které by byly založeny na tom, že výše uvedené ujištění není pravdivé.
 
4.3 Použít produkt vytvořený účastníky soutěže je Goethe-Institut oprávněn, nikoli však povinen. Při použití produktu uvede Goethe-Institut jména účastníků v rámci příslušných forem užití.
 
5. Odpovědnost za škodu
 
5.1 Goethe-Institut nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo neúplnost osobních údajů, poskytnutých účastníkem soutěže, ledaže by se ztráta nebo neúplnost zakládaly na úmyslném nebo hrubě nedbalém chování Goethe-Institutu nebo jeho pracovníků. To platí i pro vyzrazení informací třetími osobami na základě technických chyb při přenosu dat a/nebo při neautorizovaném přístupu.
 
5.2 Pro ručení Goethe-Institutu za náhradu škody platí bez újmy na ostatních zákonných nárocích podle tohoto bodu 5 níže uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti za škodu.
 
5.3 Goethe-Institut nese v neomezené míře odpovědnost za škodu, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
 
5.4 Dále nese Goethe-Institut odpovědnost za škodu při mírně nedbalém porušení podstatných povinností, jejichž porušení ohrožuje dosažení smluvního účelu, nebo při porušení povinností, jejichž splnění teprve vůbec umožňuje řádnou realizaci výherní hry a na jejichž dodržování se účastníci zpravidla spoléhají. V tomto případě však nese Goethe-Institut odpovědnost pouze za předvídatelnou, smluvně typickou škodu. Goethe-Institut nenese odpovědnost za mírně nedbalé porušení jiných povinností než těch, které jsou stanoveny ve výše uvedených větách.
 
5.5 Výše uvedená omezení odpovědnosti za škodu neplatí při poškození života, těla a zdraví, při vadě zjištěné po převzetí záruk za vlastnosti produktu ani při lstivě zamlčených vadách. Odpovědnost za škodu podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (ProdHaftG) zůstává nedotčena.
 
5.6 Je-li odpovědnost Goethe-Institutu za škodu vyloučena nebo omezena, platí totéž i pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a pomocných pracovních sil Goethe-Institutu.
 
6. Ochrana osobních údajů
 
6.1 Goethe-Institut respektuje zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů.
 
6.2 Účastníci souhlasí s tím, aby osobní údaje, které poskytli za účelem realizace soutěže, Goethe-Institut uložil, zpracoval a předal, pokud je to k realizaci soutěže nutné a účelné.
 
6.3 Předání osobních údajů třetím osobám pro jiné účely se neuskuteční.
 
6.4 Účastníci mají kdykoliv možnost vyžádat si informace o tom, které z jejich údajů Goethe-Institut uložil na paměťové médium. Účastníci mohou kdykoli zrušit souhlas s uložením údajů a tím odstoupit od soutěže. K tomuto účelu postačí zaslat e-mail s odpovídající poznámkou příslušnému Goethe-Institutu na: jana.klika@goethe.de
 
6.5 Zodpovědný ve smyslu zákonů na ochranu údajů je Goethe-Institut e.V. se sídlem v Mnichově (Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München).
 
7. Předčasné ukončení soutěže
 
7.1 Goethe-Institut upozorňuje na to, že nelze zaručit dostupnost ani fungování této soutěže. Soutěž může být na základě vnějších okolností a omezení ukončena nebo odstraněna, aniž by z toho vznikly účastníkům nároky vůči Goethe-Institutu. K těmto okolnostem mohou patřit organizační nebo technické problémy (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a/nebo softwaru).
 
7.2 Goethe-Institut je oprávněn tuto soutěž v kterýkoli okamžik bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů předčasně ukončit.

8. Další a závěrečná ustanovení

8.1 Výplata výher v hotovosti se v žádném případě nekoná.

8.2 Nárok na výhru nelze přenechat někomu jinému (zcela jinému týmu, účast náhradníků je možná).

8.3 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které o své osobě uvedly nepravdivé údaje.

8.4 Využití právní cesty kvůli výběru výherců a kvůli výsledkům je vyloučeno.
 
8.5 Odpovědnost za soutěžní projekt „1:0 pro němčinu“ nese Goethe-Institut Česká republika (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1, Česká republika).
 
8.6 Realizace soutěže a právní vztahy osob účastnících se soutěže se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo, a to nezávisle na místě, ze kterého se účastník soutěže účastní. Vůči spotřebitelům platí tato volba práva pouze tehdy, pokud spotřebiteli není odňata ochrana, která je mu zaručena kogentními předpisy o ochraně spotřebitelů ve státě, ve kterém má své obvyklé bydliště.
 
8.7 Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti byla neúčinná nebo neproveditelná nebo pokud by se takovými stala, zůstává tím platnost zbývajících podmínek nedotčena.
 
8.8 Tyto podmínky účasti v soutěži jsou k dispozici v německém a českém jazyce. V případě rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má přednost německá verze. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost znění v německém jazyce.