Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Kho Lưu trữ Nghệ thuật Việt Nam (ViAA)

Sáng kiến Lưu trữ Nghệ thuật Việt Nam (ViAA) lưu trữ một cách có hệ thống về sự phát triển của nghệ thuật đương đại Việt Nam sau Đổi Mới (1986). Đây là một nền tảng mang tính toàn diện và công khai và đồng thời là kho lưu trữ ký ức của nghệ thuật đương đại từ Bắc vào Nam từ những năm 1990 cho đến nay.

 Kho Lưu trữ Nghệ thuật Việt Nam (ViAA)