ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“

 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © PASCH-net
 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © Keller
 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © PASCH-net
 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © Jens Sauerbrey

ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ (PASCH) აერთიანებს მთელი მსოფლიოს მომცველ, გერმანიასთან განსაკუთრებული კავშირების მქონე 2.000 სკოლისგან შემდგარ ქსელს. გოეთეს ინსტიტუტი კურირებს 100-ზე მეტი ქვეყნის ეროვნულ საგანმანათლებლო სისტემებში მოქმედ 600 PASCH-სკოლას.

2008 წლის თებერვალში გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ წამოიწყო ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ (PASCH). ამ ინიციატივას გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწევს კოორდინაციას, ხოლო მისი ხორცშესხმა უცხოეთის სასკოლო სისტემების ცენტრალურ სააგენტოს, გოეთეს ინსტიტუტის, გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურისა და კულტურის მინისტრთა კონფერენციის (კმკ) პედაგოგიური გაცვლითი სამსახურის  ხელშეწყობით ხდება.

მთავარი მოსაზრებები და მიზნები

PASCH–ის ორიენტაციას ოთხი მთავარი მოსაზრება განსაზღვრავს:
 • განათლების მიერ გადაშლილი პერსპექტივები
 • ჰორიზონტის გაფართოება მრავალენოვნების წყალობით
 • ენისა და განათლების ხელმისაწვდომობა
 • კურსდამთავრებულთა საერთაშორისო გაერთიანების მომავლის პრობლემებთან ერთობლივი მიდგომა

2008 წლის თებერვალში გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ წამოიწყო ინიციატივა „სკოლები: მომავლის პარტნიორები“ (PASCH). ის აერთიანებს მთელი მსოფლიოს მომცველ, გერმანიასთან განსაკუთრებული კავშირების მქონე 2.000 სკოლისგან შემდგარ ქსელს. გოეთეს ინსტიტუტი კურირებს 100-ზე მეტი ქვეყნის ეროვნულ საგანმანათლებლო სისტემებში მოქმედ 600 PASCH-სკოლას.

ამ ინიციატივას გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კოორდინირებს, ხოლო მისი ხორცშესხმა უცხოეთის სასკოლო სისტემების ცენტრალურ სააგენტოს, გოეთეს ინსტიტუტის, გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურისა და კულტურის მინისტრთა კონფერენციის (კმკ) პედაგოგიური გაცვლითი სამსახურის  ხელშეწყობით ხდება.

ქსელი, რომელიც მოიცავს უცხოეთში გერმანულ და, ასევე, იმ სკოლებს, მოსწავლეებს გერმანული ენის დიპლომს რომ სთავაზობენ, ძლიერდება. გარდა ამისა, ხდება სკოლებს შორის თანამშრომლობის ჩამოყალიბება ეროვნულ საგანმანათლებლო სისტემებში გერმანულის, როგორც უცხო ენის პოზიციის დასამკვირდებლად. დამატებით ხდება გერმანიის უნივერსიტეტებში სასწავლებლად  სტიპენდიების მინიჭება და მოსწავლეთა გაცვლითი პროგრამებისა და სკოლების პარტნიორული ურთიერთობების შემოთავაზება.
 

PASCH-ის მიზნები

ინიციატივის მიზანია, ახლაგაზრდებში თანამედროვე გერმანიის, მისი საზოგადოებისა და გერმანული ენის მიმართ მტკიცე ინტერესის გაღვიძება. იქმნება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პარტნიორი სკოლების მსოფლიო მასშტაბის ქსელი; სკოლები საერთო აქტივობებისა და გაცვლითი პროგრამების წყალობით საერთაშორისო სასწავლო გაერთიანებად ყალიბდებიან.

მიმზიდველი საგანმანათლებლო შემოთავაზებებით PASCH-ი მოსაწავლეებისა და მასწავლებლების ცოდნის დონისა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნავს და ამით ახალგაზრდების გერმანიაში უმაღლესი განათლების მიღებისა და შემდგომი პროფესიული ცხოვრებისთვის საჭირო კომპეტენციებს ზრდის. გარდა ამისა, ეს პროგრამა მიზნად ისახავს გერმანიასთან ცოცხალი და გრძელვადიანი კონტაქტების განმტკიცებასა და სკოლებს, მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს შორის აზრთა გაზიარებისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობას.  PASCH-ი კულტურული და საგანმანათლებლო პოლიტიკის სხვა ინიციატივებთანაც თანამშრომლობს, როგორც მაგალითად Kulturweit-ის მოხალისეთა სამსახურთან.
 

გოეთეს ინსტიტუტის ამოცანები და ღონისძიებები

გოეთეს ინსტიტუტი მხარს უჭერს თავის კურირებაში მყოფ  550-ზე მეტ PASCH-სკოლას გერმანული ენის სასწავლო საგნად შემოტანასა და დამკვიდრებაში. ის მასწავლებლებს მეთოდურ-დიდაქტიკურ საკვალიფიკაციო  პროგრამებსა და ენის კურსებს სთავაზობს, ხოლო სკოლებს თანამედროვე სასწავლო მულტიმედიური  და მხარეთმცოდენობის მასალებით ამარაგებს. გარდა ამისა, გოეთეს ინსტიტუტმა ამ ინიციატივის ფარგლებში, გერმანული ენის სწავლების სფეროში,  პარტნიორი სკოლების კურირებისათვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ექსპერტები მიავლინა. მონაწილე სკოლების მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი მოზარდთა კურსები გერმანიაში აუმჯობესებენ ენის ცოდნას, განამტკიცებენ კულტურათა შორის ურთირთობებს და მხარეთმცოდნეობასთნ ცოცხალ შეხებაში მოდიან.
ვებ-გვერდი www.pasch-net.de 3 განყოფილებად ნაწილდება:
 • ზოგადი განყოფილება
 • მასწავლებელთა განყოფილება
 • მოსწავლეთა განყოფილება
ზოგადი განყოფილება

ზოგადი განყოფილება ინფორმაციას გაწვდით მონაწილე დაწესებულებებისა და მათი საქმიანობის შესახებ. ამას ეკუთვნის  PASCH-ინიციატივის ჩარჩოებში მიმდინარე პროექტები, მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის თანამშრომელთა ბლოგები, PASCH-ის მოზარდთა კურსები გერმანიაში და პარტნიორული გაცვლითი პროგრამები საერთაშორისო სასკოლო პარტნიორობის ფარგლებში. ინტერაქტიური რუკა წარმოდგენას შეგიქმნით სასკოლო პარტნიორობის ქსელის შესახებ და მონაწილე სკოლების მოკლე წარდგენასაც შემოგთავაზებთ.

მასწავლებელთა განყოფილება

ეს განყოფილება მასწავლებლებს სთავაზობს PASCH-net-ის გერმანული ენის გაკვეთილზე გამოყენებას, ჩამოსატვირთ სასწავლო მასალებსა და ინფორმაციებს მეთოდურ-დიდაქტიკურ თემებზე. PASCH-ის სასწავლო პლატფორმაში მასწავლებლებს საკუთარი ვირტუალური საკლასო ოთახების შექმნა ან არსებული კურსების გამოყენება შეუძლიათ.

ჯგუფი როგორც მასალების ურთიერთგაცვლის, ასევე  პროექტების იდეებისთვის პარტნიორების ძიების საშუალებას იძლევა.  ჯგუფში, სასწავლო პლატფორმისა თუ ბლოგების საშუალებით მასწავლებლებს შეუძლიათ ტრანსნაციონალური პროექტების განხორციელება, როგორიცაა მაგალითად მოსწავლეთა რეგიონალური  ონლაინ გაზეთი ან პოდკასტები.

PASCH-ის სასწავლო პლატფორმა გთავაზობთ საკვალიფიკაციო ონლაინ პროგრამებს მასწავლებლებისთვის, რომელსაც ტუტორობას PASCH-net-ი უწევს. PASCH-net-Führerschein-ის ონლაინ კურსში მასწავლებლები გაეცნობიან ვებ-გვერდის შემოთავაზებებს გერმანული ენის გაკვეთილების გარშემო, მაგ. ჯგუფებს, სასწავლო პლატფორმასა და მოსწავლეთა გაზეთს  PASCH-Global. ონლაინ კურსში Moodle-Führerschein გაიგებთ, თუ როგორ გამოიყენოთ Moodle-ის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დამყარებული PASCH-ის სასწავლო პლატფორმა სკოლის გაკვეთილზე ან მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო პროგრამაში.

კონტაქტი: lernplattform@pasch-net.de

მოსწავლეთა განყოფილება

PASCH-ის სკოლების მოსწავლეები ონლაინ ჯგუფში ერთმანეთს აზრებს უზიარებენ. აქ მათ ტექსტების, ფოტოებისა და ვიდეოების ატვირთვა, ჯგუფების დაფუძნება და ფორუმებში ერთმანეთთან დისკუსიიების გამართვა შეუძლიათ.

კონკურსები და პროექტები მოსწავლეებს მათში მონაწილეობისკენ უბიძგებენ. სხვადასხვა სასწავლო დონის ტექსტები ინფორმაციას აწვდიან გერმანიის შესახებ, მათ შორის იქ უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობებზე.

რეგულარული დისკუსიები, სხვადასხვა აქტივობები და სასწავლო თამაშები გერმანულ ენაში სავარჯიშოდ გიწვევთ.

ვისაც უნდა აქტიურად ჩაერთოს PASCH-net-ზე ონლაინ ჯგუფებისა თუ  სასწავლო პლატფორმის საქმიანობაში, უნდა დარეგისტრირდეს და შემდგომი შესვლა ელ-ფოსტის მისამართითა და პაროლით განახორციელოს. კონტაქტი: service@pasch-net.de
PASCH-ის ქსელი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 2.000 სკოლას აერთიანებს. გოეთეს ინსტიტუტი კურირებს 100-ზე მეტი ქვეყნის ეროვნულ-საგანმანათლებლო სისტემებში მოქმედ 600 PASCH-ის სკოლას. „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ - ინიციატივის ფარგლებში სკოლებმა გერმანული ენის შესწავლა შემოიღეს ან გააფართოვეს. სკოლებში გერმანული, უპირატესად,  მეორე უცხო ენად ისწავლება. გარდა ამისა, PASCH-ის ქსელი აერთიანებს საზღვარგარეთის სკოლებში სწავლების გერმანიის ცენტრალური უწყების (ZfA) დაახლოებით140 სკოლას, გერმანული პროფილის მქონე 27  და 1100 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლას. ეს სკოლები კულტურის სამინისტროთა კონფერენციის მიერ აღიარებულ გერმანული ენის დიპლომს გასცემენ.

სკოლების პრეზენტაცია