ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“

 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © PASCH-net
 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © Keller
 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © PASCH-net
 • ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ © Jens Sauerbrey

ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ (PASCH) აერთიანებს მთელი მსოფლიოს მომცველ, გერმანიასთან განსაკუთრებული კავშირების მქონე 2.000 სკოლისგან შემდგარ ქსელს. გოეთეს ინსტიტუტი კურირებს 100-ზე მეტი ქვეყნის ეროვნულ საგანმანათლებლო სისტემებში მოქმედ 600 PASCH-სკოლას.

2008 წლის თებერვალში გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ წამოიწყო ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ (PASCH). ამ ინიციატივას გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწევს კოორდინაციას, ხოლო მისი ხორცშესხმა უცხოეთის სასკოლო სისტემების ცენტრალურ სააგენტოს, გოეთეს ინსტიტუტის, გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურისა და კულტურის მინისტრთა კონფერენციის (კმკ) პედაგოგიური გაცვლითი სამსახურის  ხელშეწყობით ხდება.

მთავარი მოსაზრებები და მიზნები

PASCH–ის ორიენტაციას ოთხი მთავარი მოსაზრება განსაზღვრავს:
 • განათლების მიერ გადაშლილი პერსპექტივები
 • ჰორიზონტის გაფართოება მრავალენოვნების წყალობით
 • ენისა და განათლების ხელმისაწვდომობა
 • კურსდამთავრებულთა საერთაშორისო გაერთიანების მომავლის პრობლემებთან ერთობლივი მიდგომა

2008 წლის თებერვალში გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ წამოიწყო ინიციატივა „სკოლები: მომავლის პარტნიორები“ (PASCH). ის აერთიანებს მთელი მსოფლიოს მომცველ, გერმანიასთან განსაკუთრებული კავშირების მქონე 2.000 სკოლისგან შემდგარ ქსელს. გოეთეს ინსტიტუტი კურირებს 100-ზე მეტი ქვეყნის ეროვნულ საგანმანათლებლო სისტემებში მოქმედ 600 PASCH-სკოლას.

ამ ინიციატივას გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კოორდინირებს, ხოლო მისი ხორცშესხმა უცხოეთის სასკოლო სისტემების ცენტრალურ სააგენტოს, გოეთეს ინსტიტუტის, გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურისა და კულტურის მინისტრთა კონფერენციის (კმკ) პედაგოგიური გაცვლითი სამსახურის  ხელშეწყობით ხდება.

ქსელი, რომელიც მოიცავს უცხოეთში გერმანულ და, ასევე, იმ სკოლებს, მოსწავლეებს გერმანული ენის დიპლომს რომ სთავაზობენ, ძლიერდება. გარდა ამისა, ხდება სკოლებს შორის თანამშრომლობის ჩამოყალიბება ეროვნულ საგანმანათლებლო სისტემებში გერმანულის, როგორც უცხო ენის პოზიციის დასამკვირდებლად. დამატებით ხდება გერმანიის უნივერსიტეტებში სასწავლებლად  სტიპენდიების მინიჭება და მოსწავლეთა გაცვლითი პროგრამებისა და სკოლების პარტნიორული ურთიერთობების შემოთავაზება.
 

PASCH-ის მიზნები

ინიციატივის მიზანია, ახლაგაზრდებში თანამედროვე გერმანიის, მისი საზოგადოებისა და გერმანული ენის მიმართ მტკიცე ინტერესის გაღვიძება. იქმნება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პარტნიორი სკოლების მსოფლიო მასშტაბის ქსელი; სკოლები საერთო აქტივობებისა და გაცვლითი პროგრამების წყალობით საერთაშორისო სასწავლო გაერთიანებად ყალიბდებიან.

მიმზიდველი საგანმანათლებლო შემოთავაზებებით PASCH-ი მოსაწავლეებისა და მასწავლებლების ცოდნის დონისა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნავს და ამით ახალგაზრდების გერმანიაში უმაღლესი განათლების მიღებისა და შემდგომი პროფესიული ცხოვრებისთვის საჭირო კომპეტენციებს ზრდის. გარდა ამისა, ეს პროგრამა მიზნად ისახავს გერმანიასთან ცოცხალი და გრძელვადიანი კონტაქტების განმტკიცებასა და სკოლებს, მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს შორის აზრთა გაზიარებისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობას.  PASCH-ი კულტურული და საგანმანათლებლო პოლიტიკის სხვა ინიციატივებთანაც თანამშრომლობს, როგორც მაგალითად Kulturweit-ის მოხალისეთა სამსახურთან.
 

გოეთეს ინსტიტუტის ამოცანები და ღონისძიებები

გოეთეს ინსტიტუტი მხარს უჭერს თავის კურირებაში მყოფ  550-ზე მეტ PASCH-სკოლას გერმანული ენის სასწავლო საგნად შემოტანასა და დამკვიდრებაში. ის მასწავლებლებს მეთოდურ-დიდაქტიკურ საკვალიფიკაციო  პროგრამებსა და ენის კურსებს სთავაზობს, ხოლო სკოლებს თანამედროვე სასწავლო მულტიმედიური  და მხარეთმცოდენობის მასალებით ამარაგებს. გარდა ამისა, გოეთეს ინსტიტუტმა ამ ინიციატივის ფარგლებში, გერმანული ენის სწავლების სფეროში,  პარტნიორი სკოლების კურირებისათვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ექსპერტები მიავლინა. მონაწილე სკოლების მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი მოზარდთა კურსები გერმანიაში აუმჯობესებენ ენის ცოდნას, განამტკიცებენ კულტურათა შორის ურთირთობებს და მხარეთმცოდნეობასთნ ცოცხალ შეხებაში მოდიან.
PASCH-net-ი PASCH-ის დიდი საერთაშორისო ოჯახის შეხვედერების ძირითადი ადგილია და 2000-მდე სკოლასა და 600 000-მდე მოსწავლეს აერთიანებს.

ინფორმაცია PASCH-ის შესახებ

ვებგვერდზე შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია პროგრამაში ჩართული ყველა ინსტიტუციისა და მათი აქტივობების შესახებ.  ინტერაქციულ რუკაზე კი PASCH-სკოლების ქსელია მოცემული. პროგრამის მონაწილე სკოლებს შეუძლიათ ვებგვერდზე მოკლე პორტრეტების განთავსება. ვებგვერდზე ხშირად შეხვდებით წარმატებულ პროექტებსა და პრაქტიკულ რჩევა-დარიგებებს, ასევე ინფორმაციას PASCH-სკოლების მოსწავლეებისთვის გერმანიაში დაგეგმილი ენის კურსებისა და პარტნიორი სკოლების მოძიების ხელშეწყობის თაობაზე.

ინფორმაცია PASCH-ინიციატივის შესახებ (სხვადასხვა ენაზე)
მსოფლიო რუკა
სკოლების პორტრეტები
პროექტები
PASCH-ახალგაზრდული ენის კურსები
სკოლების პარტნიორობა

სასწავლო და ინტერაქციული მასალები

ვებგვერდზე PASCH-net მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისთვის ხელმისაწვდომია ტექსტები, ვიდეო და აუდიო მასალა აქტუალურ თემებზე, ასევე გერმანულის, როგორც უცხო ენის გაკვეთილის ჩატარების საინტერესო იდეები და ჩამოსატვირთი სამუშაო ფურცლები. სასწავლო მასალები  რამდენიმე რუბრიკადაა დაყოფილი: თემა, ენის დონე, ფორმატი და გამოცდისთვის მოსამზადებელი მასალები. სასწავლო მასალებს აქვს კომენტარების ფუნქციაც, რაც ყველა მოსწავლის ჩართულობას უზრუნველყოფს.  PASCH-ის სკოლების მოსწავლეებს შეუძლიათ PASCH-net -ზე გამოქვეყნებულ საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობის მიღება. Take-overs -ისფარგლებში კი მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს PASCH-net-Instagram-ზეთვითონ შეუძლიათ სურათების ატვირთვა.

სასწავლო მასალები
კონკურსები
PASCH-net-იInstagram-ზე

მოსწავლეების ონლაინ გაზეთი PASCH-Global

PASCH-Global-ზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოსწავლეები წერენ ბლოგებს გერმანულ ენაზე. ისინი ტექსტებით, ვიდეო, ფოტო და აუდიო მასალებით თავიანთ ყოველდღიურ ცხოვრებასა და გერმანიაზე საკუთარ წარმოდგენებს გვიზიარებენ. ონლაინ გაზეთი მოსწავლეების ჩართულობის საშუალებას იძლევა.

ინფორმაცია PASCH-Global-ის შესახებ და გაზეთის არსებობაში ჩართულობის შესაძლებლობები

PASCH-ის სასწავლო პლატფორმა

Moodle-ზე დაფუძნებული PASCH-ის სასწავლო პლატფორმა გერმანული ენის მასწავლებლებს ვირტუალური საკლასო ოთახის შექმნისა და ონლაინ სემინარებში მონაწილეობის შესაძლებლობას აძლევს. ონლაინ კურსის -  „გაკვეთილის Moodle-ინსტრუმენტები“ დახმარებით შეგიძლიათ უფრო მეტი გაიგოთ PASCH-ის სასწავლო პლატფორმის გაკვეთილზე გამოყენების ან მასწავლებლების ონლაინ სემინარების შესახებ.

ინფორმაცია PASCH-პლატფორმის შესახებ

ინფორმაცია გერმანიაში სწავლის გაგრძელების შესახებ და PASCH-ალუმნი

PASCH-სკოლების კურსდამთავრებულები მიიღებენ ინფორმაციას გერმანიაში სწავლის გაგრძელების შესახებ და საინტერესო ბმულებს, მაგალითად როგორიცაა  PASCH-ალუმნის პლატფორმა. მოსწავლეები გაეცნობიან გერმანიაში სტიპენდიის მიღების შესაძლებლობებსა და სხვადახვა PASCH-პროგრამებს. PASCH-სკოლების კურსდამთავრებულები კი, რომლებიც უკვე გერმანიაში სწავლობენ, თავიანთი გამოცდილებების შესახებ გვიყვებიან.

ინფორმაცია გერმანიაში სწავლის გაგრძელების შესახებ
PASCH-ალუმნის პლატფორმა

PASCH-net-ზე რეგისტრაცია და შესვლა

ვებგვერდის ძირითად მასალებზე წვდომის მისაღებად რეგისტრაცია საჭირო არ არის. მხოლოდ მათ, ვინც PASCH-net-ზე კომენტარების გაკეთებას, კონკურსებში მონაწილეობას, სოციალურ ჯგუფში გაერთიანებას და სასწავლო პლატფორმაზე ჩართვას გეგმავს, ერთხელ უნდა დარეგისტრირდეს და ამის შემდეგ ელ. ფოსტით და პაროლით შევიდეს PASCH-net-ვებგვერდზე. ვებგვერდზე დარეგისტრირებულ PASCH-სკოლების მასწავლებლებს შეუძლიათ კოლეგებისა და მოსწავლეებისათვის კოდების შექმნა.

ხშირად დასმული კითხვები PASCH-ინიციატივაზე და რეგისტრაციაზე

საინფორმაციო ბიულეტენი და სოციალური მედია

„Mein PASCH“-ზე დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ ყოველთვიური PASCH-საინფორმაციო ბიულეტენის და/ან მოსწავლეების საინფორმაციო ბიულეტენის გამოწერა. PASCH-net-ის Facebook-ის, Twitter-ისა და/ან Instagram-ის მომხმარებლებლი რეგულარულად მიიღებენ ინფორმაციას PASCH-net-ის სიახლეების შესახებ.

Mein PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
PASCH-ის ქსელი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 2.000 სკოლას აერთიანებს. გოეთეს ინსტიტუტი კურირებს 100-ზე მეტი ქვეყნის ეროვნულ-საგანმანათლებლო სისტემებში მოქმედ 600 PASCH-ის სკოლას. „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“ - ინიციატივის ფარგლებში სკოლებმა გერმანული ენის შესწავლა შემოიღეს ან გააფართოვეს. სკოლებში გერმანული, უპირატესად,  მეორე უცხო ენად ისწავლება. გარდა ამისა, PASCH-ის ქსელი აერთიანებს საზღვარგარეთის სკოლებში სწავლების გერმანიის ცენტრალური უწყების (ZfA) დაახლოებით140 სკოლას, გერმანული პროფილის მქონე 27  და 1100 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლას. ეს სკოლები კულტურის სამინისტროთა კონფერენციის მიერ აღიარებულ გერმანული ენის დიპლომს გასცემენ.

სკოლების პრეზენტაცია

PASCH-ღონისძიებები

PASCH-ის პროექტის ფარგლებში უამრავი საინტერესო ღონისძიება ტარდება. ამ ღონისძიებების შესახებ ინფრომაციის მისაღებად გადადით შემდეგ ვებგვერდზე. 

 PASCH-ღონისძიებები