კონსულტაცია და ინფორმაცია

თუ გერმანული ენის შემსწავლელი კურსის თბილისში ან გერმანიაში გავლა ან ჩვენი გამოცდების ჩაბარება გსურთ, გოეთეს ინსტიტუტის ენის კურსების ოფისში სიამოვნებით დაგეხმარებით.
 

გერმანული ენის შემსწავლელი კურსების ოფისის მიღების საათებია
ორშაბათი, სამშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 10:00-13:00; 14:00-17:00
ოთხშაბათი 10:30-13:00; 16:00-18:30

საფასური

გოეთეს ინსტიტუტის გამოცდები მსოფლიო მასშტაბით თქვენი გერმანული ენის ცოდნისა და კვალიფიკაციის სანდო დასტურია. ზოგიერთი გამოცდა გერმანულ უმაღლეს სასწავლებლებსა და უნივერსიტეტებში გაგანთავისუფლებთ მისაღები გამოცდისაგან. გოეთეს ინსტიტუტი ორგანიზაცია ALTE-ს წევრია.

ჩვენთან შეგიძლიათ ჩააბაროთ შემდეგი გამოცდები:
 

გამოცდა საფასური
Goethe-Zertifikat A1:
Fit in Deutsch 1
60/90*/50** ლარი
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
150/230* ლარი
Goethe-Zertifikat A2:
Fit in Deutsch
80/110*/60** ლარი
Goethe-Zertifikat A2 170/250* ლარი
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B1 მოზარდებისათვის
180/260* ლარი
100/130* ლარი
Goethe-Zertifikat B2 210/330* ლარი
Goethe-Zertifikat C1 270/350* ლარი
Goethe-Zertifikat C2 270/350* ლარი
TestDaF 145 ევრო
 
TestAS
 
95 ევრო
 
OnSET 50 ლარი (2019)

* საფასური გარეშე მონაწილეებისათვის
**ერთი სკოლიდან კლასების დარეგისტრირების შემთხვევაში მინიმუმ 12 მონაწილეზე Fit in Deutsch 1 - ის ფასი 50 ლარი და Fit in Deutsch - ის ფასი 60 ლარია.

 

გოეთეს ინსტიტუტის გამოცდის ზოგადი წესები და პირობები
 • გამოცდაზე დასაშვები ასაკის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ გოეთეს ინსტიტუტის გამოცდების დებულებაში.  გამოცდის ყველა საბუთზე, არასრულწლოვანი მონაწილის შემთხვევაში, სავალდებულოა მშობლის ან არასრულწლოვანი მონაწილის მეურვის ხელმოწერა.
 • გამოცდის მონაწილე ვალდებულია გამოცდის, როგორც წერით ასევე ზეპირ ნაწილში მიიღოს მონაწილეობა. გამოცდის ზეპირი და წერითი ნაწილების დაწყებამდე სავალდებულოა მონაწილის ვინაობის დადასტურება საზღვარგარეთის პასპორტრის ან ახალი პირადობის
  (ID ბარათის) წარდგენით.
 • გამოცდის მონაწილეს უფლება აქვს შეწყვიტოს გამოცდა. ამ შემთხვევაში ისევე, როგორც გამოცდიდან გარიცხვის შემთხვევაში (იხ. გამოცდის დებულების §12) თანხა უკან არ ბრუნდება. გამოცდაზე არ მოსვლის, ან დაგვიანებით მოსვლის შემთხვევაში გამოცდა გაცდენილად და შესაბამისად ჩაუბარებლად ითვლება.
 • გამოცდაზე მობილური ტელეფონის შეტანა და გამოყენება აკრძალულია. გამოცდის დაწყებამდე ტელეფონი უნდა გამოირთოს და გამორთულ მდგომარეობაში ჩაბარდეს მიმღებში. გამოცდის დასრულების შემდეგ, ინსტიტუტის შენობის დატოვებისას გამოცდის მონაწილეებს თავიანთ ტელეფონები დაუბრუნდებათ.
 • თუ გამოცდის დღეს, გამოცდის დაწყებამდე მონაწილე ჯანმრთელობის გაუარესების გამო შეწყვეტს ან ვერ დაიწყებს გამოცდას. ამ დღიდან  5 დღის განმავლობაში ეძლევა დრო წარმოადგინოს ექიმის ცნობა (ფორმა N 100), რის შემდგომაც დაექვითება 20 ლარი ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და დარჩენილი თანხა დაუბრუნდება.
 • გამოცდა უნარშეზღუდული მონაწილეთათვის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე შეიძლება დაინიშნოს/ჩატარდეს. დაწვრილებითი ინფორმაცია განსაკუთრებული შემთხვევებისათვის დანიშნული გამოცდის შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ენის განყოფილების ბიუროში.
 • საგამოცდო სერთიფიკატის დაკარგვის შემთხვევაში  გამოცდის დღიდან 10 წლის მანძილზე შესაძლებელია მხოლოდ გამოცდის ჩაბარების შესახებ სერთიფიკატის შემცვლელი ცნობის აღება, რომელიც ფასიანია.
 • გამოცდის მონაწილის პირადი მონაცემები ინახება, მუშავდება და გამოიყენება, რაც ხორციელდება გამოცდის მონაწილეთა წინაშე დადებული ხელშეკრულების და რეგისტაციის დროს მონაწილის მიერ ხელმოწერილი თანხმობის (თანხმობა პირადი მონაცემების  სამართლებრივი დაცულობის შესახებ და განცხადება თანხმობის შესახებ) საფუძველზე.
რეგისტრაცია
 • გამოცდაზე რეგისტრაცია წარმოებს წინასწარ დადგენილ ვადებში. ჩაწერა    მიმდინარეობს გამოცდაზე არსებული თავისუფალი ადგილების გათვალისწინებით. გამოცდაზე მონაწილეობას საბოლოოდ განსაძღვრავს გოეთეს ინსტიტუტი. სასურველ გამოცდაზე გასვლის სამართლებრივი მოთხოვნა არ არსებობს.
 • ძალაშია რეგისტრაციის დროს აქტუალური საფასური და არსებული შეღავათები.
 • გამოცდის საფასურის გადახდა ხდება რეგისტრაციის დღეებში ნაღდი ანგარიშწორებით.
 • გამოცდის გადავადების შესაძლებლობას განსაზღვრავს გოეთეს ინსტიტუტი და ღირს 20 ლარი.
 • გამოცდიდან ამოწერა ხორციელდება წერილობითი განმატებების გარეშე. მცირეწლოვან მონაწილეთა შემთხვევაში აუცილებელია მათი მშობლებლის ან მეურვის წერილობითი თანხმობა. გამოცდის საფასურის დაბრუნება 20 ლარის დაქვითვით (ადმინისტრაციული მოსაკრებელი) შესაძლებელია მხოლოდ გამოცდის დღემდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე, უფრო გვიან გამოცდიდან ამოწერა შესაძლებელი არ არის. გამოცდის საფასურის სრული დაბრუნება შესაძლებელია ავადმყოფობის შემთხვევაში და იმ შემთხევაში, თუ გოეთეს ინსტიტუტი თავად გადაწყვეტს გამოცდის გაუქმებას.
 • ავადმყოფობის შემთხვევაში გამოცდიდან ამოწერა ან გამოცდის გადავადება შესაძლებელია გამოცდის დებულებაში არსებული წესების გათვალისწინებით (იხ. §13) ექიმის ცნობის (ფორმა N100) წარდგენის შემდეგ.
 • დეკემბრის თვეში დაგეგმილ გამოცდებზე გავრცელდება დამატებითი რეგულაციები, რომელსაც გამოცდაზე დარეგისტრირების დროს წერილობით შეიტყობთ.
გამოცდის შედეგები და სერთიფიკატი
 • გამოცდამდე უნდა გადამოწმდეს რეგისტრაციის დროს მიღებულ ქვითარზე 4 მონაცემი: სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და დაბადების ადგილი რათა უზუსტობის ან შეცდომის შესახებ დროულად ეცნობოს ენის განყოფილებას. უკვე დაბეჭდილი სერთიფიკატის შეცვლა ახლით ფასიანია და შესაძლებელია მხოლოდ გამოცდის დღიდან 1 თვის განმავლობაში.
 • გამოცდის შედეგების შესახებ ინფორმაცია გაიცემა გამოცდის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. საგამოცდო ნომერი შეგიცვლით გვარს და სახელს გამოცდის შედეგების ცხრილში, ეს ცხრილი შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებგვერდზე.
 • ჩაბარებული გამოცდის სერთიფიკატის გატანა შესაძლებელია მხოლოდ მონაწილის ან მისი ნდობით აღჭურვილი პირის მიერ, გამოცდის მონაწილის დამადასტურებელი საბუთის წარდგენის შემთხვევაში.
დასტური

ხელმოწერით  ადასტურებთ, რომ გაეცნობით გოეთეს ინსტიტუტის ვებგვერდზე www.goethe.de/georgien გამოცდის ყოგად წესებს და პირობებს, გამოცდის დებულებას და თქვენთვის აქტუალური გამოცდის მსვლელობის ინსტრუქციას და ზედმიწევნით მისდევთ მათში მითითებულ წესებს.

გოეთეს ინსტიტუტის პასუხისმგებლობა / გაუთვალისწინებელი შემთხვევები

გოეთეს ინსტიტუტისა და მისი თანამშრომელთა პასუხისმგებლობა არ ვრცელდება
მესამე პირის წინასწარი ბოროტი განზრახვისა თუ დაუდევრობის შემთხვევებზე. გოეთეს ინსტიტუტი ასევე არ აგებს პასუხს თავისი საქმიანობის განუხორციელებლობაზე გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში (მაგ.: სტიქიური მოვლენები, ხანძარი, წყალდიდობა, ომი, გაფიცვა, მთავრობის განკარგულებები და სხვა შემთხვევები, რომელთაც ხელშეკრულების მხარეები ვერ აკონტროლებენ).

გასაჩივრების ადგილი

გასაჩივრების ადგილად შეთანხმების მიხედვით დადგენილია თბილისი

დამატებითი შეთანხმება

გამოცდის წესების და ზოგადი პირობის რომელიმე პუნქტის გაუქმება ან ცვლილება არ გავრცელდება სხვა პუნქტებზე. გაუქმებული პუნქტი იცვლება მხოლოდ სამართლებრივად, რომელიც არსებულს როგორც შინაარსით ასევე ეკონომიური გავლენით უახლოვდება.

წამყვანი ვერსია

გამოცდის ზოგადი წესების და პირობების გერმანულ და ქართულ ტექსტებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ქართულ ვარიანტს. ძალაში გამოცდის ზოგადი წესების და პირობების ის აქტუალური ვერსიაა, რომელიც როგორც წესი გოეთეს ინსტიტუტის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. 
გოეთეს ინსტიტუტი იტოვებს უფლებას შეიტანოს გამოცდის ზოგად წესებსა და პირობებში ცვლილებები