მთარგმნელობითი მუშაობის ხელშეწყობა

მთარგმნელობითი მუშაობის ხელშეწყობა ფოტო: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

გოეთეს ინსტიტუტის თარგმანების მხარდამჭერი პროგრამა "გერმანული წიგნების უცხო ენაზე თარგმნა " ეხმარება უცხოურ გამომცემლობებს  გერმანული ლიტერატურის გამოცემაში. ამგვარად, არაგერმანულენოვანი მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს  თანამედროვე ლიტერატურის აქტუალური ნაწარმოებები, წიგნები  ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, მნიშვნელოვანი სამეცნიერო სიახლეები და სპეციალიზირებული წიგნები.

პროგრამა ემსახურება კულტურის პოლიტიკის მიზნებს და კულტურისა და განათლების საგარეო პოლიტიკის მართვის მნიშვნელოვან  ინსტრუმენტს წარმოადგენს.

ამგვარი ხელშეწყობის შემთხვევაში, ნაწარმოების უცხო ენაზე გამოცემის შემდეგ გოეთეს ინსტიტუტი უცხოურ გამომცემლობას თარგმანში გაწეული ხარჯების ნაწილს უნაზღაურებს. თარგმანის ხარჯების სრული დაფარვა, ასევე  ბეჭდვა და საგამომცემლო ხარჯების დაფინანსება არ არის გათვალისწინებული.

თითქმის 40 წლის არსებობის განმავლობაში, ამგვარი ფინანსური მხარდაჭერით მთლიანობაში გამოიცა  6000 წიგნი 45 ენაზე.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ უცხოურ გამომცემლებს.

თქვენი ქვეყნის გოეთეს ინსტიტუტი გამოხატავს პოზიციას თქვენი განაცხადის შესახებ. თუკი ის მხარს უჭერს  თქვენს პროექტს, მაშინ  რეკომენდაციო წერილით მიმართავს გოეთეს ინსტიტუტის ცენტრალურ ოფისს მიუნხენში. იქ კომიტეტი განსაზრავს ამ პროგრამის ფარგლებში გაწეული მხარდაჭერის ზუსტ თანხას.

კომიტეტი იკრიბება წელიწადში ოთხჯერ აღნიშნულ ვადებში:
 • იანვრის ბოლოს: მხატვრული, ბავშვთა და მოზარდთა ლიტერატურა,
  რეგისტრაციის დასასრული: 15 დეკემბერი
 • აპრილის ბოლოს: ყველა თემატური მიმართულება
  რეგისტრაციის დასასრული:15 დეკემბერი - სამეცნიერო ნაწარმოებებისათვის *
  15 მარტს -  ყველა დანარჩენისთვის
 • ივლისის ბოლოს: მხატვრული, ბავშვთა და მოზარდთა ლიტერატურა,
  რეგისტრაციის დასასრული: 15 ივნისი
 • ოქტომბრის ბოლოს: ყველა თემატური მიმართულება
  რეგისტრაციის დასასრული: 15 ივნისი - სამეცნიერო ნაწარმოებებისათვის *
   15 სექტემბერს - ყველა დანარჩენისთვის
* სამეცნიერო ნაწარმოებებისათვის ხდება გერმანიის სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოების (Deutsche Forschungsgemeinschaft)  თანხმობის  მოპოვება.  აქედან გამომდინარე, გადაწყვეტილების მისაღებად მეტი დროა საჭირო.
 1. დაფინანსება ხდება გერმანელი ავტორების იმ ნაწარმოებების თარგმანებისა, რომლებიც რომელიმე გერმანულენოვან ქვეყანაში ნაბეჭდი სახით გამომცემლობაშია გამოქვეყნებული.
 2. თარგმნა უნდა ხდებოდეს გერმანული ორიგინალიდან.
 3. ხდება მხოლოდ იმ პროექტების გათვალისწინება, რომლებიც პროექტის ხელშეკრულების დასრულების მომენტისათვის ბეჭდვის ეტაპზე ჯერ არ იმყოფება.
 4. უცხოური  გამომცემლობა ვალდებულია, გამოცემაში მიუთითოს გოეთეს ინსტიტუტი, როგორც პარტნიორი და გოეთეს ინსტიტუტის ლოგო დაბეჭდოს. თუკი ეს არ მოხდება, გოეთეს ინსტიტუტი უფლებამოსილია, მისგან დადგენილი თანხის გადახდაზე უარი განაცხადოს.
 5. ხელშეწყობის შემთხვევაში თანხის დადგენისას შესაძლებელია მხოლოდ ისეთი ჰონორარების მოზიდვა, რომელთა მთარგმნელისთვის გადახდაც შესაძლებელი იქნება არაუგვიანეს წიგნის ნაბეჭდი სახით გამოსვლის პერიოდისა.