Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“

 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © PASCH-net
 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © Keller
 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © PASCH-net
 • Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ © Jens Sauerbrey

Sáng kiến „Trường học: Đối tác của tương lai“ (PASCH) kết nối mạng lưới trải khắp thế giới của hơn 2000 trường PASCH với một gắn kết đặc biệt với nước Đức. Goethe-Institut phụ trách khoảng 600 trường PASCH nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia của hơn 100 nước.

Vào tháng Hai năm 2008 Bộ Ngoại giao đã đưa ra sáng kiến „ Trường học: đối tác của tương lai“ (PASCH). Sáng kiến PASCH được Bộ Ngoại giao điều phối và được thực hiện cùng với Uỷ ban Giáo dục Đức ở nước ngoài, Goethe-Institut, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức và Cơ quan trao đổi Sư phạm của Hội nghị Bộ trưởng Văn hoá.
            

Tiêu chí và mục đích

Bốn tiêu chí quyết định phương hướng của PASCH:
 • Giáo dục mang tới nhiều triển vọng
 • Đa ngôn ngữ mở rộng các chân trời
 • Tiếp cận ngôn ngữ và Giáo dục và
 • cùng nhau giải quyết các vấn đề của tương lai như một cộng đồng học tập quốc tế.