Tìm khoá học Lịch học và học phí

Bạn muốn học tiếng Đức phải không? Chúng tôi có những khoá học phù hợp dành cho bạn.
Khoá học Cấp độ Lịch Địa điểm Học phí

Nhập cư A1 | 8h - 11h30

12 Tuần A1 20.05.2019 - 09.08.2019
T2 8h00 - 11h30
T3 8h00 - 11h30
T4 8h00 - 11h30
T5 8h00 - 11h30
T6 8h00 - 11h30
Hà Nội VNĐ 12.000.000 tiếp theo

Nhập cư A1 | 13h30 - 17h00

12 Tuần A1 20.05.2019 - 09.08.2019
T2 13h30 - 17h00
T3 13h30 - 17h00
T4 13h30 - 17h00
T5 13h30 - 17h00
T6 13h30 - 17h00
Hà Nội VNĐ 12.000.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A1.1 | T2 - T4

12 Tuần A1.1 20.05.2019 - 07.08.2019
T2 18h00 - 20h30
T4 18h00 - 20h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A1.1 | T3 - T5

12 Tuần A1.1 20.05.2019 - 07.08.2019
T3 18h00 - 20h30
T5 18h00 - 20h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A1.2 | T2 - T4

12 Tuần A1.2 20.05.2019 - 07.08.2019
T2 18h00 - 20h30
T4 18h00 - 20h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A1.2 | T3 - T5

12 Tuần A1.2 20.05.2019 - 07.08.2019
T3 18h00 - 20h30
T5 18h00 - 20h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A2.1 | T2 - T4

12 Tuần A2.1 20.05.2019 - 07.08.2019
T2 18h00 - 20h30
T4 18h00 - 20h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A2.1 | T3 - T5

12 Tuần A2.1 20.05.2019 - 07.08.2019
T3 18h00 - 20h30
T5 18h00 - 20h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A2.2 | T2 - T4

12 Tuần A2.2 20.05.2019 - 07.08.2019
T2 18h00 - 20h30
T4 18h00 - 20h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn A2.2 | T3 - T5

12 Tuần A2.2 20.05.2019 - 07.08.2019
T3 18h00 - 20h30
T5 18h00 - 20h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn B1.1 | T2 - T4

12 Tuần B1.1 20.05.2019 - 07.08.2019
T2 18h00 - 20h30
T4 18h00 - 20h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn B1.1 | T3 - T5

12 Tuần B1.1 20.05.2019 - 07.08.2019
T3 18h00 - 20h30
T5 18h00 - 20h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn B1.2 | T2 - T4

12 Tuần B1.2 20.05.2019 - 07.08.2019
T2 18h00 - 20h30
T4 18h00 - 20h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa tiêu chuẩn B1.2 | T3 - T5

12 Tuần B1.2 20.05.2019 - 07.08.2019
T3 18h00 - 20h30
T5 18h00 - 20h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Nhập cư A1 | 8h - 11h30

12 Tuần A1 10.06.2019 - 30.08.2019
T2 8h00 - 11h30
T3 8h00 - 11h30
T4 8h00 - 11h30
T5 8h00 - 11h30
T6 8h00 - 11h30
Hà Nội VNĐ 12.000.000 tiếp theo

Nhập cư A1 | 13h30 - 17h00

12 Tuần A1 10.06.2019 - 30.08.2019
T2 13h30 - 17h00
T3 13h30 - 17h00
T4 13h30 - 17h00
T5 13h30 - 17h00
T6 13h30 - 17h00
Hà Nội VNĐ 12.000.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc A1.1 | T2-T4-T6, 8h - 11h30

6 Tuần A1.1 10.06.2019 - 19.07.2019
T2 8h00 - 11h30
T4 8h00 - 11h30
T6 8h00 - 11h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc A1.1 | T3-T5-T7, 8h - 11h30

6 Tuần A1.1 10.06.2019 - 19.07.2019
T3 8h00 - 11h30
T5 8h00 - 11h30
T7 8h00 - 11h30
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc A1.1 | T2-T4-T6, 13h30 - 17h

6 Tuần A1.1 10.06.2019 - 19.07.2019
T2 13h30 - 17h00
T4 13h30 - 17h00
T6 13h30 - 17h00
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo

Khóa cấp tốc A1.1 | T3-T5-T7, 13h30 - 17h

6 Tuần A1.1 10.06.2019 - 19.07.2019
T3 13h30 - 17h00
T5 13h30 - 17h00
T7 13h30 - 17h00
Hà Nội VNĐ 4.500.000 tiếp theo
1 2 3 4 5 6 7 8 9