Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Cùng khối xã hội dân sự
Không để người thu gom rác bị bỏ lại phía sau

HAN Green hub© GreenHub

Không để người thu gom rác bị bỏ lại phía sau

Hỗ trợ và trao quyền cho phụ nữ dễ bị tổn thương trong đại dịch Covid-19.

Ý tưởng của dự án là thí điểm các biện pháp can thiệp tiếp cận sáng tạo với những phụ nữ nghèo thu gom rác phi chính thức. Họ cung cấp một dịch vụ công cần thiết nhưng chưa được công nhận trong việc thu gom và tái chế chất thải ở Việt Nam, và bị gạt ra ngoài lề, không có tiếng nói và dễ bị tổn thương. Điều đó còn tồi tệ hơn trong đại dịch Covid-19. Dự án nhằm mục đích phát triển và áp dụng công nghệ và công cụ truyền thông để nâng cấp các phương thức phân phối chương trình của các tổ chức phi chính phủ trong điều kiện đại dịch. Dự án thí điểm đào tạo người thu gom chất thải tại Tp. Hải Phòng, phát triển kỹ năng và nâng cao thu nhập. GreenHub sẽ phối hợp với hợp tác xã Thành Vinh do hội phụ nữ lãnh đạo để triển khai các hoạt động của dự án. Kết quả bao gồm các công cụ truyền thông nhóm, kỹ thuật can thiệp, tư vấn sức khỏe và các hướng dẫn xử lý chất thải được cải thiện.

Đường dẫn liên quan đến chủ đề

 www.greenhub.org.vn/irf-launching-project-no-informal-waste-collectors-left-behind-support-recovery-of-vulnerable-women-from-covid-19-pandemic