Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
PGS. Trần Hữu Quang

Trần Hữu Quang© Trần Hữu Quang

PGS. TRẦN HỮU QUANG

sinh năm 1953 tại Hà Nội.

Ông nhận bằng Cử nhân giáo khoa triết học Tây phương tại Đại học Văn khoa, Viện Đại học Sài Gòn năm 1974. Tiếp đó ông theo học Cao học về xã hội học tại Đại học Công giáo Louvain của Bỉ năm 1992. Trở về nước, ông tiếp tục làm nghiên cứu Tiến sĩ ngành xã hội học tại Viện Xã hội học Hà Nội vào năm 2001. Từ 2009 đến nay, ông giữ học hàm Phó giáo sư.

Hiện tại ông đang là giảng viên thỉnh giảng về lý thuyết xã hội học, xã hội học nông thôn và xã hội học truyền thông đại chúng tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) và trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra ông còn từng tham gia dịch và viết lời giới thiệu (cùng với Bùi Văn Nam Sơn) cho cuốn Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản (1904-1905) của Max Weber (Hà Nội, Nxb Tri thức, 2008). Đồng thời ông cũng là chủ biên dịch thuật, chú giải và viết lời giới thiệu cho cuốn Sự kiến tạo xã hội về thực tại của Peter Berger và Thomas Luckmann (Hà Nội, Nxb Tri thức, 2015).