Cán bộ Viện Goethe

Viện Goethe Hà Nội Ảnh: Viện Goethe / Trần Việt Phương

Bạn có thể trực tiếp liên hệ với các cán bộ ở Viện Goethe Hà Nội để giải quyết những công việc cụ thể.

Chúng tôi rất vui lòng phục vụ bạn.

Wilfried Eckstein Wilfried Eckstein
Viện trưởng
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
Wilfried.Eckstein@goethe.de
Matthias Jakus Matthias Jakus
Viện phó
Trưởng phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
Matthias.Jakus@goethe.de
Dang Thu Ha Đặng Thu Hà
Điều phối chương trình văn hóa
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
ThuHa.Dang@goethe.de
Võ Trà My Võ Trà My
Điều phối chương trình văn hóa
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
TraMy.Vo@goethe.de
Trần Việt Phương Trần Việt Phương
Quản lý thư viện
Phụ trách IT /Phụ trách trang web
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
tran.vietphuong@goethe.de
Nguyễn Tiến Vinh Nguyễn Tiến Vinh
Nhân viên thư viện
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
nguyen.tienvinh@goethe.de
Matthias Jakus Matthias Jakus
Viện phó
Trưởng phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
Matthias.Jakus@goethe.de
Lê Thị Phương Hoa Lê Thị Phương Hoa
Quản lí các khóa học
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
PhuongHoa.Le@goethe.de
Vũ Minh Trang Vũ Minh Trang
Cán bộ phụ trách tổ chức thi
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
MinhTrang.Vu@goethe.de
Nguyễn Hồng Hạnh Nguyễn Hồng Hạnh
Phòng ngôn ngữ
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
HongHanh.Nguyen@goethe.de
Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Trang
Phòng ngôn ngữ
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
thitrang.nguyen@goethe.de
Đào Thiện Trung Đào Thiện Trung
Trợ lý dự án Hội nhập nghề
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
Thien-Trung.Dao@goethe.de
Nguyễn Lan Hương Nguyễn Lan Hương
Phòng ngôn ngữ
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
LanHuong.Nguyen@goethe.de
Matthias Jakus Matthias Jakus
Viện phó
Trưởng phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
Matthias.Jakus@goethe.de
Katrin Brehmer Katrin Brehmer
Chuyên gia giảng dạy
Quản lí Dự án Trường học – Đối tác của tương lai (PASCH)
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
katrin.brehmer@goethe.de
TS. Nguyễn Thị Nam Hà TS. Nguyễn Thị Nam Hà
Trưởng phòng Hành chính
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
NamHa.Nguyen@goethe.de
Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Thanh Hương
Kế toán
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
ThanhHuong.Nguyen@goethe.de
Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Thùy Linh
Thủ quỹ
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
ThuyLinh.Nguyen@goethe.de
Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương
Nhân viên Hành chính
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
Huong.Nguyen@goethe.de
Đỗ Thị Thủy Đỗ Thị Thủy
Lễ tân
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
ThiThuy.Do@goethe.de
Nguyễn Xuân Nguyên Nguyễn Xuân Nguyên
Kỹ thuật viên
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
XuanNguyen.Nguyen@goethe.de
Trần Thanh Tùng Trần Thanh Tùng
Quản lí kỹ thuật
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
ThanhTung.Tran@goethe.de
Phạm Anh Đức Phạm Anh Đức
Kỹ thuật viên IT cho dự án Hội nhập nghề
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
anhduc.pham@goethe.de
Nguyễn Hải Đăng Nguyễn Hải Đăng
Lái xe
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
HaiDang.Nguyen@goethe.de