Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
Nguyễn Hồng Hải Đăng

Ứng viên Tiến sĩ tại Trường Nghiên cứu Lịch sử và Triết học thuộc Đại học Melbourne.
Hiện sinh sống và nghiên cứu tại Tp. Hồ Chí Minh.

Hải Đăng khi ở Đại học Melbourne, Australia, vào năm 2019.© Nguyễn Hồng Hải Đăng

Nguyễn Hồng Hải Đăng (Dang Nguyen)

hiện tại là ứng viên Tiến sĩ tại Trường Nghiên cứu Lịch sử và Triết học thuộc Đại học Melbourne. Cô cũng là thành viên của Fox 2019-2020 tại Đại học Yale. Trước khi bắt đầu bằng Tiến sĩ tại Đại học Melbourne, cô đã hoàn thành Thạc sĩ Khoa học tại Viện Internet Oxford, Đại học Oxford.

Cô đã giảng dạy các nghiên cứu về truyền thông và truyền thông kỹ thuật số ở cấp đại học tại Việt Nam, Singapore và Úc. Mối quan tâm nghiên cứu của Đăng bao gồm các chủ đề sau: truyền thông kỹ thuật số, nghiên cứu xã hội về công nghệ, nghiên cứu internet, tin học sức khỏe và văn hóa đại chúng trên internet. Cô ấy hiện đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.