Queer Ideas - Goethe-Institut Việt Nam

Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Queer Ideas 7360x3200© Viện Goethe Hà Nội

Queer Ideas

Nhận thức được sự đa dạng sự đa dạng về bản sắc của cộng đồng queer, cũng như khó khăn của cộng đồng trên hành trình tiến tới bình đẳng xã hội, Viện Goethe hướng đến việc tạo ra một không gian cho việc thảo luận những vấn đề liên quan đến quyền của người LGBTQI+ thông qua các hình thức văn hóa, đồng thời gợi mở đến công chúng những đối thoại đa chiều giữa cộng đồng trong nước và quốc tế trong lĩnh vực này.


Kêu gọi tham gia chương trình

HAN Queere ideas 7360 © Viện Goethe Hà Nội

Hành trình tiến tới bình đẳng xã hội
Queer Ideas

Viện Goethe Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi các đề xuất ý tưởng, dự án từ những tổ chức và cá nhân làm trong lĩnh vực có liên quan đến các vấn đề của cộng đồng LGBTQI+ tại Việt Nam và có mong muốn đóng góp những tiếng nói, góc nhìn mới cho cộng đồng.
 

Ý kiến của bạn rất quan trọng đối với

Hãy cho chúng tôi biết sau vài phút điều bạn quan tâm và cách chúng tôi có thể cải thiện trang web của mình.