ნიურნბერგის რეკომენდაციები
სიტუაცია და პერსპექტივები

Nuremberg Recommendations: Situation and Perspectives © Goethe-Institut

მთელს მსოფლიოში შეინიშნება. ეს ხშირად ინსტიტუციონალურ დონეზე რეგულირდება. მაგ. სკოლებში უცხოური ენის სისტემატური შეთავაზება ადრეულ კლასებში ხდება, უცხოური ენა როგორც საგანი სასკოლო კურიკულუმში აისახება და შემდგომში ხდება პრაქტიკული იმპლემენტაცია. ინსტიტუტუციები ასევე ზრუნავენ სათანადო კადრების დროულ მომზადებაზე.

ეროვნული თუ საერთაშორისო კვლევები ადასტურებენ, რომ ადრეულ ასაკში უხცოური ენის სწავლების მიმართ არსებული მოლოდინები მართლდება. ბავშვები სიხარულით იწყებენ ახალი ენის შესწავლას.

კარგ პირობებში ბავშვებს ელემენტარული საკომუნიკაციო  უნარ-ჩვევები და ენობრივი ცნობიერება უვითარდებათ. წარმატების მიღწევა დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორია ენის პოლიტიკა, რა სახის პედაგოგიური და უცხოური ენის სწავლების დიდაქტიკური წინაპირობები არსებობს.  ამ ფაქტორებს ხშირად ჯერ კიდევ არასათანადოდ ითვალისწინებენ [1].

ენობრივი პოლიტიკის აქტიორები

ადრეულ ასაკში უცხოური ენის სწავლის პირობები მნიშვნელოვანწილად განპირობებულია საგანმანათლებლო და ენის პოლიტიკით, რომელიც ბავშვის უშუალო სასწავლო გარემოს – საბავშვო ბაღებისა და დაწყებითი კლასების – გარეთ მოქმედებს.

ენის არჩევა და ენების შესწავლის თანმიმდევრობა

თუ რომელი უცხოური ენები ისწავლება ქვეყანაში, ეს მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული.

სათანადო კომპეტენციები

მცირე ასაკის ბავშვებისათვის უცხო ენის სწავლება ისე უნდა ხდებოდეს, რომ მათში განვითარდეს ამ ენის აღქმისა და ათვისების უნარი. 

სტანდარტები

დონეების დასადგენი ტესტირების საშუალებით ენათა საერთო ევროპულ სარეკომენდაციო ჩარჩოს შეუძლია ერთი რომელიმე კონკრეტული ენის ცოდნის დონე აღწეროს.


წყაროები
[1] Edelenbos, Johnstone & Kubanek (2006), Edelenbos, Kubanek (2007), Engel, Grooth-Wilken & Thürmann (2009)

დამატებითი ინფორმაცია