အလျင်အမြန်၀င်ရောက်ရန် :

အကြောင်းအရာဆီသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 1) ပထမအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 2)

သင်တန်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏သင်ယူမှုအတွက်အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်း

individual advisory for study ©Goethe-Institut

Goethe-Institut မြန်မာသည် သင်တန်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏သင်ယူတိုးတက်မှုအတွက် အပတ်စဥ်အကြံပေဆွေးနွေးပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် Goethe-Institut မြန်မာတွင် ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်ယူနေကြသည့်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး မိမိတို့၏သင်ယူမှုရည်မှန်းချက်များအကြောင်းနှင့် ထိုရည်မှန်းချက်များပြည့်မီနိုင်စေရန် အကောင်းဆုံးမည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကို အပြန်အလှန်မျှဝေဆွေးနွေးနိုင်ရန် အခွင့်အရေးရရှိပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်နှင့်အကြံဉာဏ်များရယူလိုပါက MayPyaeSone.Khin@goethe.de သို့ အီးမေးလ် ပေးပို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။