မည်သူမဆိုလက်လှမ်းမီသောလေ့ကျင့်ခန်းများ

Goethe-Institut ၏ စာစစ်ဌာနများသည် ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းအားနည်းချက်ရှိသူများ၏ စာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင် အထူးလိုအပ်ချက်များကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်နေပါသည်။ အထူးလိုအပ်ချက်များဟုဆိုရာတွင် အမြင်၊ အကြားအာရုံနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားနိုင်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်းများလည်း ပါဝင်ပါသည်။
 
စာမေးပွဲအဆင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းအားနည်းချက်ရှိသူများလည်း လေ့ကျင့်နိုင်ရန် လေ့ကျင့်ခန်းများပေးထားပါသည်။ ဤလေ့ကျင့်ခန်းများသည် interactive ပုံစံဖြစ်သောကြောင့် အဖြေတစ်ခုဖြေပြီးတိုင်း၊ မှန်၊ မှား အကဲဖြတ်စစ်ဆေးချက်များကို ချက်ချင်းရနိုင်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရာတွင် အင်တာနက်ပါရှိသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အခြေခံအဆင့်မှ စတင်၍

ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းအားနည်းချက်ရှိသူများလည်း အသုံးပြုနိုင်သည့် A1 အဆင့် စာမေးပွဲလေ့ကျင့်ခန်း
ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းအားနည်းချက်ရှိသူများလည်း အသုံးပြုနိုင်သည့် A2 အဆင့် စာမေးပွဲလေ့ကျင့်ခန်း

အမြင်အာရုံအခက်အခဲရှိသူများအတွက် စာလုံးအကြီးချဲ့ထားသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ (လူငယ်များအတွက်) (Tahoma)

အလယ်အလတ်အဆင့်

ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းအားနည်းချက်ရှိသူများလည်း အသုံးပြုနိုင်သည့် B1 အဆင့် စာမေးပွဲလေ့ကျင့်ခန်း
ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းအားနည်းချက်ရှိသူများလည်း အသုံးပြုနိုင်သည့် B2 အဆင့် စာမေးပွဲလေ့ကျင့်ခန်း

ကျွမ်းကျင်အဆင့်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သူများအတွက်