သင်တန်းရှာဖွေခြင်း သင်တန်းချိန်များနှင့်စျေးနှုန်းများ

ဂျာမန်ဘာသာစကားလေ့လာလိုပါသလား။ သင့်အတွက် သင့်တော်သည့် ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်တန်း ရှိပါသည်။သင်တန်း အဆင့် Course Dates သင်တန်းတည်နေရာ စျေးနှုန်း

အမြန်သင်တန်း

9 ရက်သတ္တပတ်များ B1.2 27.09.2023 - 23.1 1 .2023
Mo 1 2:30 - 03:00
Tu 1 2:30 - 03:00
We 1 2:30 - 03:00
Th 1 2:30 - 03:00
Fr 1 2:30 - 03:00
Goethe-Institut မြန်မာ 460,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

အမြန်သင်တန်း

6 ရက်သတ္တပတ်များ A1.1 23.1 0.2023 - 30.1 1 .2023
Mo 03:30 - 06:00
Tu 03:30 - 06:00
We 03:30 - 06:00
Th 03:30 - 06:00
Fr 03:30 - 06:00
Goethe-Institut မြန်မာ 360,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

အမြန်သင်တန်း

6 ရက်သတ္တပတ်များ A1.2 23.1 0.2023 - 30.1 1 .2023
Mo 03:30 - 06:00
Tu 03:30 - 06:00
We 03:30 - 06:00
Th 03:30 - 06:00
Fr 03:30 - 06:00
Goethe-Institut မြန်မာ 360,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

အမြန်သင်တန်း

6 ရက်သတ္တပတ်များ A2.1 23.1 0.2023 - 30.1 1 .2023
Mo 1 2:30 - 03:00
Tu 1 2:30 - 03:00
We 1 2:30 - 03:00
Th 1 2:30 - 03:00
Fr 1 2:30 - 03:00
Goethe-Institut မြန်မာ 360,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

အမြန်သင်တန်း

6 ရက်သတ္တပတ်များ A2.2 23.1 0.2023 - 30.1 1 .2023
Mo 05:30 - 08:00
Tu 05:30 - 08:00
We 05:30 - 08:00
Th 05:30 - 08:00
Fr 05:30 - 08:00
Goethe-Institut မြန်မာ 360,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

အမြန်သင်တန်း

8 ရက်သတ္တပတ်များ A2.1 24.1 0.2023 - 1 2.1 2.2023
Mo 03:30 - 06:00
Tu 03:30 - 06:00
We 03:30 - 06:00
Th 03:30 - 06:00
Fr 03:30 - 06:00
Goethe-Institut မြန်မာ 360,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

ပုံမှန်သင်တန်း

1 1 ရက်သတ္တပတ်များ A1.1 28.1 0.2023 - 06.01 .2024
Sa 01 :30 - 05:00
Su 01 :30 - 05:00
Goethe-Institut မြန်မာ 360,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း
1