သင်တန်းရှာဖွေခြင်း သင်တန်းချိန်များနှင့်စျေးနှုန်းများ

ဂျာမန်ဘာသာစကားလေ့လာလိုပါသလား။ သင့်အတွက် သင့်တော်သည့် ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်တန်း ရှိပါသည်။သင်တန်း အဆင့် ရက်စွဲ သင်တန်းတည်နေရာ စျေးနှုန်း

အမြန်သင်တန်း

6 ရက်သတ္တပတ်များ A1.1 15.07.2024 - 23.08.2024
Mo 12:00 - 02:30
Tu 12:00 - 02:30
We 12:00 - 02:30
Th 12:00 - 02:30
Fr 12:00 - 02:30
Goethe-Institut မြန်မာ 380,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

B1 package

6 ရက်သတ္တပတ်များ A1.1 15.07.2024 - 23.08.2024
Mo 12:00 - 02:30
Tu 12:00 - 02:30
We 12:00 - 02:30
Th 12:00 - 02:30
Fr 12:00 - 02:30
Goethe-Institut မြန်မာ 380,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

အမြန်သင်တန်း

6 ရက်သတ္တပတ်များ A1.2 15.07.2024 - 23.08.2024
Mo 03:00 - 05:30
Tu 03:00 - 05:30
We 03:00 - 05:30
Th 03:00 - 05:30
Fr 03:00 - 05:30
Goethe-Institut မြန်မာ 380,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

အမြန်သင်တန်း

6 ရက်သတ္တပတ်များ A2.1 15.07.2024 - 23.08.2024
Mo 08:30 - 11:00
Tu 08:30 - 11:00
We 08:30 - 11:00
Th 08:30 - 11:00
Fr 08:30 - 11:00
Goethe-Institut မြန်မာ 380,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

အမြန်သင်တန်း

6 ရက်သတ္တပတ်များ A2.1 15.07.2024 - 23.08.2024
Mo 05:30 - 08:00
Tu 05:30 - 08:00
We 05:30 - 08:00
Th 05:30 - 08:00
Fr 05:30 - 08:00
Goethe-Institut မြန်မာ 380,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

ပုံမှန်သင်တန်း

10 ရက်သတ္တပတ်များ A1.1 20.07.2024 - 22.09.2024
Sa 01:30 - 04:00
Su 01:30 - 04:00
Goethe-Institut မြန်မာ 380,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

B1 package

7 ရက်သတ္တပတ်များ A1.2 16.09.2024 - 31.10.2024
Mo 12:00 - 02:30
Tu 12:00 - 02:30
We 12:00 - 02:30
Th 12:00 - 02:30
Fr 12:00 - 02:30
Goethe-Institut မြန်မာ 380,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

B1 package

6 ရက်သတ္တပတ်များ A2.1 13.11.2024 - 24.12.2024
Mo 12:00 - 02:30
Tu 12:00 - 02:30
We 12:00 - 02:30
Th 12:00 - 02:30
Fr 12:00 - 02:30
Goethe-Institut မြန်မာ 380,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

B1 package

6 ရက်သတ္တပတ်များ A2.2 16.01.2025 - 25.02.2025
Mo 12:00 - 02:30
Tu 12:00 - 02:30
We 12:00 - 02:30
Th 12:00 - 02:30
Fr 12:00 - 02:30
Goethe-Institut မြန်မာ 450,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

B1 package

10 ရက်သတ္တပတ်များ B1.1 17.03.2025 - 23.05.2025
Mo 12:00 - 02:30
Tu 12:00 - 02:30
We 12:00 - 02:30
Th 12:00 - 02:30
Fr 12:00 - 02:30
Goethe-Institut မြန်မာ 550,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း

B1 package

9 ရက်သတ္တပတ်များ B1.2 16.06.2025 - 14.08.2025
Mo 12:00 - 02:30
Tu 12:00 - 02:30
We 12:00 - 02:30
Th 12:00 - 02:30
Fr 12:00 - 02:30
Goethe-Institut မြန်မာ 550,000 စာရင်းပေးသွင်းခြင်း
1