အလျင်အမြန်၀င်ရောက်ရန် :

အကြောင်းအရာဆီသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 1) ပထမအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 2)

အကြံဉာဏ်နှင့်၀န်ဆောင်မှုများ

Information and service © Goethe-Institut

ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဥ်သည် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအား ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်တန်းများစတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင်ကူညီပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။

ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်ကြားပို့ချသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း
ဂျာမန်ဘာသာစကားအတွက် ကြော်ငြာ
သင်ကြားရေးအထောက်အကူများ

ဆက်သွယ်ရန်

Kerstin Unseld © KerstinUnseld Kerstin Unseld
တာဝန်ခံ (ပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ)
Kerstin.Unseld.extern@goethe.de