Cán bộ Viện Goethe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Goethe-Instituts Ho-Chi-Minh-Stadt Foto: Goethe-Institut Ho-Chi-Minh-Stadt

Bạn có thể trực tiếp liên hệ với các cán bộ ở Viện Goethe TP HCM để giải quyết những công việc cụ thể. Chúng tôi rất vui lòng phục vụ bạn.

Mr. Mpangi Otte Mpangi Otte
Viện trưởng
Tel.: +84 28 38326716
Mpangi.Otte@goethe.de
Inga Maria Kirstein Inga Maria Kirstein
Viện phó
Trưởng phòng ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716
Inga-Maria.Kirstein@goethe.de
Mr. Mpangi Otte Mpangi Otte
Viện trưởng
Tel.: +84 28 38326716
Mpangi.Otte@goethe.de
Nguyen Thi Phuong Lan Nguyễn Thị Phương Lan
Điều phối chương trình văn hóa
Tel.: +84 28 38326716 - 14
lan.nguyenthiphuong@goethe.de
Inga Maria Kirstein Inga Maria Kirstein
Viện phó
Trưởng phòng ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716
Inga-Maria.Kirstein@goethe.de
Phan Thanh Phuong Thu Phan Thanh Phương Thư
Giáo viên
thu.phanthanhphuong@goethe.de
Chau Pham Si Dung Châu Phạm Sĩ Dung
Tel.: +84 28 38326716 - Ext.: 12
Phamsidung.Chau@goethe.de
Pham Huynh Thao Nguyen Phạm Huỳnh Thảo Nguyên
Phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716 - Ext.: 18
Huynhthaonguyen.Pham@goethe.de
Inga Maria Kirstein Inga Maria Kirstein
Viện phó
Trưởng phòng ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716
Inga-Maria.Kirstein@goethe.de
Hua Thi Thanh Huong Hứa Thị Thanh Hương
Trưởng phòng hành chính
Tel.: +84 28 38326716 - Ext.: 23
Thanhhuong.Hua@goethe.de
Ngô Thị Thanh Nguyên Ngô Thị Thanh Nguyên
Trợ lý phòng hành chính
Tel.: +84 28 38326716 - Ext.: 23
Nguyen.Ngothanh@goethe.de
Nguyen Hoai Nam Nguyen Hoài Nam
Phụ trách kỹ thuật / IT
Tel.: +84 28 38326716 - Ext.: 22
nam.nguyenhoai@goethe.de