သတင်းအချက်အလက်များ

Goethe-Zertifikat C2: GDS သို့ ပြန်သွားရန်

စာမေးပွဲမေးခွန်းပုံစံ

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom စာမေးပွဲကို အရေး၊ အကြား၊ အဖတ်၊ အပြော (နှစ်ဦးတွဲ သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်း နှုတ်ဖြေဖြေဆိုရခြင်း) အပိုင်းလေးပိုင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ စာမေးပွဲမေးခွန်းပုံစံသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် အတူတူဖြစ်ပြီး အမှတ်ပေးသည့်ပုံစံနှင့် အမှတ်ပေးစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများလည်း တူညီပါသည်။
 
“အရေး“ အပိုင်းတွင် ပါ၀င်သည့် စာပေအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို မြူးနစ်မြို့ရှိ Ludwig-Maximilians-Universität München တက္ကသိုလ်နှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်း၍ မေးခွန်းထုတ်ပါသည်။
 
စာမေးပွဲ အပိုင်းလေးပိုင်းကို တစ်ပိုင်းချင်းစီ ဖြေဆိုလိုပါက ဖြေဆိုနိုင်ပြီး အပိုင်းလေးပိုင်းလုံးပေါင်း၍ ဖြေဆိုလိုပါကလည်း ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ တစ်ပိုင်းချင်းဆီ ဖြေဆိုခဲ့ပြီး ရရှိထားသော အပိုင်းလေးပိုင်းအတွက် အောင်လက်မှတ်လေးခုသည် လေးပိုင်းစလုံးပေါင်း၍ ဖြေဆိုပြီး ရရှိသော စုပေါင်းအောင်လက်မှတ်နှင့် အလားတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ “အဖတ်“၊ „အကြား“နှင့် „အပြော“ ပိုင်းအတွက် ဖြေဆိုမှုများကို စာစစ်ဌာနတွင်ပင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ် အမှတ်ပေးပါသည်။ “အရေး“ အပိုင်းအတွက် အမှတ်ခြစ်ရာတွင်မူ Goethe-Institut ၏ စာစစ်ဌာနချုပ်မှလည်း ပူးပေါင်းပါ၀င်၍ အကဲဖြတ်ပါသည်။

 

အသင်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် C2 “အရေး“ စာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင် မေးခွန်း၏ ဒုတိယပိုင်း၌ နှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖြေဆိုရန် ပေးထားသော အထွေထွေမေးခွန်းများကို မဖြေဆိုလိုပါက စာပေနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ စာပေမေးခွန်းအတွက်လည်း ရွေးစရာ နှစ်ခုပေးထားပါသည်။ စာပေအပိုင်းကို ရွေးချယ်လိုသူများသည် Ludwig-Maximilians-Universität München တက္ကသိုလ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်ထားသည့် စာအုပ်နှစ်အုပ်ထဲမှ (အနည်းဆုံး) တစ်အုပ်ကို ကြေညက်စွာ ဖတ်ပြီး ဖြစ်ရပါမည်။ အကျဥ်းချုပ်အားဖြင့် ဆိုရလျှင် အသင်သည် “အရေး“အပိုင်းတွင် ပေးထားသော ခေါင်းစဥ် သို့မဟုတ် မေးခွန်း လေးခုထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖြေဆိုရပါမည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် Goethe-Zertifikat C2: GDS စာမေးပွဲအတွက် ဖတ်ရန်စာပေ

Hanns-Josef Ortheil
Die Berlinreise
Roman
btb Verlag
ISBN 978-3-442-74997-3
€ 10,00 (D)

Urs Widmer
Das Buch des Vaters
Roman
Diogenes Verlag
ISBN 978-3-257-23470-1
€ 10,90 (D)
အသင်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် C2 “အရေး“ စာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင် မေးခွန်း၏ ဒုတိယပိုင်း၌ နှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖြေဆိုရန် ပေးထားသော အထွေထွေမေးခွန်းများကို မဖြေဆိုလိုပါက စာပေနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ စာပေမေးခွန်းအတွက်လည်း ရွေးစရာ နှစ်ခုပေးထားပါသည်။ စာပေအပိုင်းကို ရွေးချယ်လိုသူများသည် Ludwig-Maximilians-Universität München တက္ကသိုလ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်ထားသည့် စာအုပ်နှစ်အုပ်ထဲမှ (အနည်းဆုံး) တစ်အုပ်ကို ကြေညက်စွာ ဖတ်ပြီး ဖြစ်ရပါမည်။ အကျဥ်းချုပ်အားဖြင့် ဆိုရလျှင် အသင်သည် “အရေး“အပိုင်းတွင် ပေးထားသော ခေါင်းစဥ် သို့မဟုတ် မေးခွန်း လေးခုထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖြေဆိုရပါမည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် Goethe-Zertifikat C2: GDS စာမေးပွဲအတွက် ဖတ်ရန်စာပေ

Hanns-Josef Ortheil
Die Berlinreise
Roman
btb Verlag
ISBN 978-3-442-74997-3
€ 10,00 (D)

Urs Widmer
Das Buch des Vaters
Roman
Diogenes Verlag
ISBN 978-3-257-23470-1
€ 10,90 (D)
 

အဖတ်

“အဖတ်“ အပိုင်းတွင် အသင်သည် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာများ၊ မှတ်ချက်များ၊ သတင်းဆောင်းပါးများနှင့် ကြော်ငြာများကို ဖတ်ရှုပြီး၊ မတူကွဲပြားသည့် မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရပါမည်။ စာများသည် အကြောင်းအရာနှင့် ဘာသာစကားအရ မွှေနှောက်ရေးသားထားသည့် ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသော စာများဖြစ်သော်လည်း အသင့်အနေနှင့် အခက်အခဲမရှိ နားလည်နိုင်ပြီး၊ သွယ်၀ိုက်ဖော်ပြထားသည့် အဓိပ္ပါယ်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ကြောင်း ပြသနိုင်ရပါမည်။

ကြာချိန်။ ။ မိနစ် (၈၀)

အရေး

“အရေး“ အပိုင်းတွင်မူ အသင်သည် ပေးထားသော ဟောပြောချက်အတိုလေးတစ်ခုကို အခြားစကားလုံးများဖြင့် ပြန်လည် ပြုပြင် ရေးသားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ယေဘုယျအကြောင်းအရာ တစ်ခုအကြောင်း သို့မဟုတ် စာပေနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် စာတစ်ပုဒ်ကို စာဖတ်သူမှ ရေးသည့်စာ သို့မဟုတ် စာအုပ်၀ေဖန်စာ ပုံစံမျိုးဖြင့် ကောင်းမွန်စနစ်ကျစွာ ပုံဖော်ရေးသားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်းတွင် အထွေထွေအကြောင်းအရာခေါင်းစဥ်ဖြင့် မေးခွန်းနှစ်ခုနှင့် စာပေစာရင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် စာအုပ်နှစ်အုပ်နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းနှစ်ခုပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုမေးခွန်းစုစုပေါင်း လေးခုထဲမှ အသင်နှစ်သက်ရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကြာချိန်။ ။ မိနစ် (၈၀)

အကြား

“အကြား“ အပိုင်းတွင် အသင်သည် မီဒီယာများမှ သတင်းများနှင့် အစီရင်ခံချက်များ၊ သာမန်စကားပြောနေကျ အမြန်နှုန်းဖြင့် ပြောဆိုထားသည့် ကျွမ်းကျင်သူ အင်တာဗျူးများကို နားထောင်ပြီး မေးခွန်းအမျိုးမျိုးကို ဖြေဆိုရပါမယ်။

ကြာချိန်။ ။ (၃၅)မိနစ်ခန့်

အပြော

“နှုတ်ဖြေ“ အပိုင်းတွင်မူ သင့်အနေနှင့် ရှုပ်ထွေးနက်နဲသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်း (ဥပမာ။ ။ ကမ္ဘာမှုပြုခြင်းအကြောင်း) ဟောပြောပြရပါမယ်။ ဤနေရာတွင် သင်၏ အကြောင်းပြချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ စာဖတ်သူများမှ မေးခွန်းများ ပြန်လည်မေးမြန်းသည့်အခါ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ဖြေဆိုနိုင်ရပါမည်။ ထို့နောက် အခြား ခေါင်းစဥ်တစ်ခုရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်များနှင့် အသင်၏ ထင်မြင်ချက်တို့ကို တင်ပြဆွေးနွေးရပါမည်။ သင်၏ စကားပြောဖော်မှ တင်ပြလာသည့် အပြန်အလှန်စောဒကတက်မှုများနှင့် ကွဲပြားသည့်အမြင်များကိုလည်း သင့်အနေနှင့် ပြန်လည်ချေပနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အသင့်ထင်မြင်ချက်ကို လက်ခံလာသည်အထိ စည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ရပါမည်။

ကြာချိန်။ ။ (၁၅)မိနစ်ခန့်

လိုအပ်သည်များ

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom စာမေးပွဲသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ဂျာမန်ဘာသာစကား စာမေးပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ဆန္ဒရှိသူ မည်သူမဆို၊ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြား ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မဖြစ်မှုနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ Goethe-Institut ၏ ဘာသာစကားစာမေးပွဲများကို ဝင်ရောက် ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ 
  • Goethe-Zertifikat C2 စာမေးပွဲကို အနည်းဆုံး အသက် (၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူများ ဖြေဆိုရန် အကြံပြုပါသည်။
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်ရန်အတွက် ဂျာမန်ဘာသာစကားကို ဥရောပဘာသာစကားများ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက် (GER) က ပြဌာန်းထားသည့် အမြင့်ဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးအဆင့် C2 အဆင့်အထိ တတ်မြောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
  • ဤအဆင့်ကို ရောက်မီရန်အတွက် တစ်ယူနစ်တွင် (၄၅)မိနစ်ရှိသော စာသင်ချိန်ယူနစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) အထိ သင်ယူထားခဲ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အသင်ဂျာမန်ဘာသာစကားကို မိမိဘာသာ ကြိုတင်လေ့လာထားခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ အနည်းဆုံး ထိုမျှအထိ လေ့လာသင်ယူထားခဲ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။