အလျင်အမြန်၀င်ရောက်ရန် :

အကြောင်းအရာဆီသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 1) ပထမအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 2)

ဂျာမနီနိုင်ငံရှိကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းများ

Professional development in Germany Photo: Goethe-Instituts in Germany
ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ Goethe-Institut တွင် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းတစ်ခုခု တက်ရောက်လိုပါသလား။
Goethe-Institut တွင် ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲများနှင့် ဘာသာစကားသင်တန်းများစွာ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

Goethe-Institut
စားသုံးသူ စီမံခန့်ခွဲမှုt
fortbildung-deutschland@goethe.de