Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

คุณต้องการ

 • เข้าศึกษาในสถาบันเตรียมอุดมศึกษา (Studienkolleg) ในประเทศเยอรมนี
 • หลักฐานแสดงความสามารถภาษาเยอรมันระดับสูงเพื่อการทำงาน
 • เตรียมพร้อมเพื่อการทำงานในสายการแพทย์
 • หลักฐานแสดงความสำเร็จในการเรียนระดับ B2
 • ประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ  

Goethe-Zertifikat B2 เป็นการสอบภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อรับรองความสามารถขั้นสูงระดับสี่หรือ B2 จากทั้ง 6 ระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป หรือ GER

เมื่อคุณสอบผ่าน คุณจะสามารถ

 • เข้าใจเนื้อหาหลักของบทความซับซ้อนที่มีเนื้อหาทั้งรูปธรรม นามธรรมและเฉพาะทางที่คุณถนัด รวมถึงสามารถเข้าใจการอภิปรายทางวิชาการ
 • โต้ตอบได้อย่างฉับพลันและคล่องแคล่วในระดับที่สามารถโต้ตอบสนทนากับผู้ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ได้โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
 • แสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่หลากหลายได้อย่างชัดเจนและละเอียด แสดงจุดยืนในประเด็นของการสนทนา บอกข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ ได้

เงื่อนไข

 • สำหรับการสอบ Goethe-Zertifikat B2 เราขอแนะนำให้ผู้เข้าสอบมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
 • ผู้เข้าสอบ Goethe-Zertifikat B2 จะต้องมีทักษะภาษาเยอรมันระดับ B2 ตาม กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)
 • ทักษะภาษาเยอรมันระดับ B2 ต้องใช้เวลาเรียน 600 – 800 คาบ คาบละ 45 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาเยอรมันที่มีมาแต่เดิมและลักษณะการเรียน