Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

คุณต้องการ

  • เตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
  • หลักฐานยืนยันความสามารถทางภาษาเยอรมันระดับสูงเพื่อการทำงาน
  • เตรียมพร้อมเพื่อการทำงานในสายการแพทย์
  • หลักฐานแสดงความสำเร็จในการเรียน C1
  • ประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ  

Goethe-Zertifikat C1 เป็นการสอบภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อรับรองความสามารถขั้นสูงระดับที่ห้าหรือ C1 จากทั้งหกระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป หรือ GER

เมื่อคุณสอบผ่าน หมายถึงว่าคุณสามารถ

  • เข้าใจใจความหลักของบทความขนาดยาวที่มีเนื้อความซับซ้อน รวมถึงเข้าใจความหมายแฝงด้วย
  • พูดโต้ตอบได้อย่างทันทีและคล่องแคล่วโดยไม่ต้องนึกหาคำศัพท์หลายครั้ง
  • ใช้ภาษาที่จำเป็นสำหรับชีวิตในสังคม การทำงานหรือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น
  • แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน เป็นขั้นตอนและละเอียด 
กรุณาศึกษาข้อมูลหรือสอบถามกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนระดับอุดมศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเกี่ยวกับการการยกเว้นการสอบภาษาเพื่อเข้าเพื่อศึกษาต่อในประเทศเยอรมนีสำหรับนักศึกษาต่างชาติในกรณีที่ท่านมีผลสอบของ Goethe Zertifikat C1 แล้ว

การจัดเตรียม

เอกสารแบบฝึกหัด

ดูตัวอย่างข้อสอบ แบบฝึกหัดออนไลน์ แบบฝึกหัดสำหรับผู้พิการและแบบอินเตอร์แอคทีฟ ได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเงื่อนไข เนื้อหาข้อสอบและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Goethe-Zertifikat C1 ได้ที่นี่