Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

คุณต้องการ

 • เตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
 • หลักฐานยืนยันความสามารถทางภาษาเยอรมันระดับสูงเพื่อการทำงาน
 • เตรียมพร้อมเพื่อการทำงานในสายการแพทย์
 • หลักฐานแสดงความสำเร็จในการเรียน C1
 • ประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ  

Goethe-Zertifikat C1 เป็นการสอบภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อรับรองความสามารถขั้นสูงระดับที่ห้าหรือ C1 จากทั้งหกระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป หรือ GER

เมื่อคุณสอบผ่าน หมายถึงว่าคุณสามารถ

 • เข้าใจใจความหลักของบทความขนาดยาวที่มีเนื้อความซับซ้อน รวมถึงเข้าใจความหมายแฝงด้วย
 • พูดโต้ตอบได้อย่างทันทีและคล่องแคล่วโดยไม่ต้องนึกหาคำศัพท์หลายครั้ง
 • ใช้ภาษาที่จำเป็นสำหรับชีวิตในสังคม การทำงานหรือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น
 • แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน เป็นขั้นตอนและละเอียด 
กรุณาศึกษาข้อมูลหรือสอบถามกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนระดับอุดมศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเกี่ยวกับการการยกเว้นการสอบภาษาเพื่อเข้าเพื่อศึกษาต่อในประเทศเยอรมนีสำหรับนักศึกษาต่างชาติในกรณีที่ท่านมีผลสอบของ Goethe Zertifikat C1 แล้ว

เงื่อนไข

 • สำหรับการสอบ Goethe-Zertifikat C1 เราขอแนะนำให้ผู้เข้าสอบมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
 • ผู้เข้าสอบ Goethe-Zertifikat C1 จะต้องมีทักษะภาษาเยอรมันระดับ C1 ซึ่งเป็นระดับที่ห้าตา กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)
 • ทักษะภาษาเยอรมันระดับ C1 ต้องใช้เวลาเรียน 800 – 1000 คาบ คาบละ 45 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาเยอรมันที่มีมาแต่เดิมและลักษณะการเรียน