Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Foto: Getty Images/Mario Castello

คุณต้องการ

  • ศึกษาหรือวิจัยในประเทศเยอรมนี
  • สอนในโรงเรียนในประเทศเยอรมนี
  • รับรองความสามารถทางภาษาระดับ C2
  • ใบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการและได้รับการยอมรับทั่วโลก  

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) เป็นข้อสอบภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่ ระดับความสามารถทางภาษาขั้นสูงสุด เทียบเท่ากับขั้น C2 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดจาก 6 ขั้นตาม กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)

เมื่อคุณสอบผ่าน หมายถึงว่าคุณสามารถ

  • เข้าใจได้เกือบทุกอย่างในภาษาเยอรมันที่คุณอ่านหรือฟังโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม
  • สรุปข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการพูดได้ อีกทั้งยังให้เหตุผลและอธิบายได้อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน
  • พูดแสดงความเห็นได้ทันที คล่องแคล่วและชัดเจนมาก อีกทั้งยังแยกแยะ คำที่ความหมายใกล้เคียงกันมากได้อย่างชัดเจนในหัวข้อที่ซับซ้อนมาก
ประกาศนียบัตรนี้เป็นใบเบิกทางสำหรับนักเรียนต่างชาติสู่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี อีกทั้งยังใช้เป็นหลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาในหลายที่เพื่อใช้ทำงานสอนภาษาเยอรมัน หลายรัฐในประเทศเยอรมนีให้การยอมรับข้อสอบนี้ในฐานะหลักฐานรับรองความสามารถด้านภาษาสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการสอน คุณสามารถรับข้อมูลประเด็นนี้ได้จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในแต่ละรัฐ เช่นกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานเพื่อการฝึกหัดครู หรือส่วนบริหารอำเภอ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีค.ศ. 2012 การสอบ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom จะใช้แทนการสอบเพื่อประกาศนีบัตรสามอย่างที่เคยมีก่อนหน้านี้ อันได้แก่ Zentrale Oberstüfenprüfung (ZOP) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) และ Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

เงื่อนไข

  • สำหรับการสอบ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom เราขอแนะนำให้ผู้เข้าสอบมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ผู้เข้าสอบ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom จะต้องมีทักษะภาษาเยอรมันระดับ C2 ซึ่งเป็นระดับที่หก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตาม กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)
  • ทักษะภาษาเยอรมันระดับ C1 ต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1000 คาบ คาบละ 45 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาเยอรมันที่มีมาแต่เดิมและลักษณะการเรียน