Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Tháng Mười Hai 2020

Đại tượng

Hòa nhạc và trình diễn video tương tác l 14.12.2020

 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 

INTERVIEW TRIEU MINH HAI UND NGO THU HUONG
Đại tượng | 14.12.2020

Sinh cảnh

Trình diễn nhạc và live-visuals l 07.12.2020 

 • Sinh cảnh © Viện Goethe Hà Nội
  Sinh cảnh
 • Sinh cảnh © Viện Goethe Hà Nội
  Sinh cảnh
 • Sinh cảnh © Viện Goethe Hà Nội
  Sinh cảnh
 • Natural Habitat © Viện Goethe Hà Nội
  Sinh cảnh
 • Natural Habitat © Viện Goethe Hà Nội
  Sinh cảnh
 • Natural Habitat © Viện Goethe Hà Nội
  Sinh cảnh

Interview Nhung Nguyễn và Ngầm​
Sinh cảnh | 07.12.2020


Tháng Mười Một 2020

L’EGO

Múa đương đại | 30.11.2020

 • L’EGO: Những mảnh ghép của khoảnh khắc © Quang Hưng
  L’EGO
 • L’EGO: Những mảnh ghép của khoảnh khắc © Quang Hưng
  L’EGO
 • L’EGO: Những mảnh ghép của khoảnh khắc © Quang Hưng
  L’EGO
 • L’EGO: Những mảnh ghép của khoảnh khắc © Quang Hưng
  L’EGO
 • L’EGO: Những mảnh ghép của khoảnh khắc © Quang Hưng
  L’EGO
L’EGO | 30.11.2020

Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc

Hòa nhạc l 15. - 16.11.2020

 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc

Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc | 15. - 16.11.2020

Củ lạc và thuyết hắt hơi

Sân khấu kịch rối l 09.11.2020

 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi

Interview Củ Lạc và Thuyết hắt hơi​
Die kleine Erdnuß und die Lehre vom Niesen | 09.11.2020

The you

Thử nghiệm trình diễn | 02.11.2020

 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
Interview Elise Lương, Jo Ngô, Đoàn Thanh Toàn và Ian Richter
The you | 02.11.2020


Tháng Mười 2020

MIÊN

Trình diễn thời trang | 26.10.2020

 • MIÊN © Benjamin Reich
  MIÊN
 • MIÊN © Benjamin Reich
  MIÊN
 • MIÊN © Benjamin Reich
  MIÊN
 • MIÊN © Benjamin Reich
  MIÊN
 • MIÊN © Benjamin Reich
  MIÊN
 • MIÊN © Benjamin Reich
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN

Phỏng vấn Vũ Thảo - Kilomet 109
MIÊN | 26.10.2020

Cái tổ

Múa đương đại | 19.10.2020

The nest | 19.10.2020

 • Cái tổ © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN 5 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN2 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN3 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN3_Zeichenfläche 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN6 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN7 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN8 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN10 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN11 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN13 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 

Interview Vũ Ngọc Khải​

Lotus 1

Hòa nhạc đa phương tiện | 12.10.2020

 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
Interview Lê Thanh Tùng (Crazy Monkey)​ Lotus 1 | 12.10.2020

Hoa giấy

Hòa nhạc | 05.10.2020

 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • HG 05.10-2_Zeichenfläche 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích | 05.10.2020


Tháng Chín 2020

Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích

Múa đương đại với nhạc điện tử | 28.09.2020

 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích

Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích | 28.09.2020

TÁCH

Múa đương đại | 21.09.2020

 • Tách - Baydanc 1 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 2 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 3 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 4 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 5 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 6 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 7 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 8 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 9 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
  Tách của Baydanc | 21.09.2020

Interview Baydanc​

Bóng đè

Trình diễn tự sự | 14.09.2020

 • Bóng đè của Nguyễn Triều Dương © Viện Goethe Hà Nội
  Bóng đè của Nguyễn Triều Dương
 • Bóng đè của Nguyễn Triều Dương © Viện Goethe Hà Nội
  Bóng đè của Nguyễn Triều Dương
 • Bóng đè của Nguyễn Triều Dương © Viện Goethe Hà Nội
  Bóng đè của Nguyễn Triều Dương
 • Bóng đè của Nguyễn Triều Dương © Viện Goethe Hà Nội
  Bóng đè của Nguyễn Triều Dương
Bóng đè - Nguyễn Triều Dương | 14.09.2020
Interview Nguyễn Triều Dương

Glanz string quartet

Hoà nhạc cổ điển | 07.09.2020

 • Glanz string quartet © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
 • Glanz string quartet 2 © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
 • Glanz string quartet 3 © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
 • Glanz string quartet 4 © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
Glanz string quartet | 07.09.2020


Tháng Tám 2020

Glanz string quartet

Hoà nhạc cổ điển | 31.08.2020

 • Glanz string quartet © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
 • Glanz string quartet 2 © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
 • Glanz string quartet 3 © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
 • Glanz string quartet 4 © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
Glanz string quartet | 31.08.2020

Bài thơ dài về những đường biên

Thơ và trình diễn | 17.08.2020

 • Das lange Gedicht für Grenzen 1 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 3 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 3 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 4 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 5 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 6 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 7 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 8 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 9 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 10 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 

Bài thơ dài về những đường biên | 17.08.2020

HAPPY@HOME

Sân khấu | 10.08.2020

 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?

Happy@Home? | 10.08.2020


Tháng Bảy 2020

Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa

Hài kịch l 20.07.2020

 • STAND-UP COMEDY@KULTURLABOR © Viện Goethe Hà Nội
  Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa
 • ĐÊM HÀI KỊCH @XƯỞNG VĂN HÓA © Goethe-Institut Hanoi
  Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa
 • Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa © Viện Goethe Hà Nội
  Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa
 • Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa © Viện Goethe Hà Nội
  Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa
 • Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa © Viện Goethe Hà Nội
  Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa
Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa | 20.07.2020

Marina Abramovic "The Space in between"

Thảo luận và giao lưu trực tuyến | 13.07.2020

 • The space in between © Viện Goethe Hà Nội
  The space in between
 • The space in between © Viện Goethe Hà Nội
  The space in between
 • The space in between © Viện Goethe Hà Nội
  The space in between
 • The space in between © Viện Goethe Hà Nội
  The space in between
 • The space in between © Viện Goethe Hà Nội
  The space in between
Marina Abramovic "The Space in between" | 13.07.2020