Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Tháng Mười Hai 2020

Đại tượng

Hòa nhạc và trình diễn video tương tác l 14.12.2020

 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 • Paradigm © Viện Goethe Hà Nội
  Đại tượng
 

INTERVIEW TRIEU MINH HAI UND NGO THU HUONG
Đại tượng | 14.12.2020

Sinh cảnh

Trình diễn nhạc và live-visuals l 07.12.2020 

 • Sinh cảnh © Viện Goethe Hà Nội
  Sinh cảnh
 • Sinh cảnh © Viện Goethe Hà Nội
  Sinh cảnh
 • Sinh cảnh © Viện Goethe Hà Nội
  Sinh cảnh
 • Natural Habitat © Viện Goethe Hà Nội
  Sinh cảnh
 • Natural Habitat © Viện Goethe Hà Nội
  Sinh cảnh
 • Natural Habitat © Viện Goethe Hà Nội
  Sinh cảnh

Interview Nhung Nguyễn và Ngầm​
Sinh cảnh | 07.12.2020


Tháng Mười Một 2020

L’EGO

Múa đương đại | 30.11.2020

 • L’EGO: Những mảnh ghép của khoảnh khắc © Quang Hưng
  L’EGO
 • L’EGO: Những mảnh ghép của khoảnh khắc © Quang Hưng
  L’EGO
 • L’EGO: Những mảnh ghép của khoảnh khắc © Quang Hưng
  L’EGO
 • L’EGO: Những mảnh ghép của khoảnh khắc © Quang Hưng
  L’EGO
 • L’EGO: Những mảnh ghép của khoảnh khắc © Quang Hưng
  L’EGO
L’EGO | 30.11.2020

Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc

Hòa nhạc l 15. - 16.11.2020

 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc
 • Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc © Viện Goethe Hà Nội
  Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc

Evolution – Hành trình qua 4 thế kỷ âm nhạc | 15. - 16.11.2020

Củ lạc và thuyết hắt hơi

Sân khấu kịch rối l 09.11.2020

 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi
 • Củ lạc và thuyết hắt hơi © Viện Goethe Hà Nội
  Củ lạc và thuyết hắt hơi

Interview Củ Lạc và Thuyết hắt hơi​
Die kleine Erdnuß und die Lehre vom Niesen | 09.11.2020

The you

Thử nghiệm trình diễn | 02.11.2020

 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
 • The you © Viện Goethe Hà Nội
  The you
Interview Elise Lương, Jo Ngô, Đoàn Thanh Toàn và Ian Richter
The you | 02.11.2020


Tháng Mười 2020

MIÊN

Trình diễn thời trang | 26.10.2020

 • MIÊN © Benjamin Reich
  MIÊN
 • MIÊN © Benjamin Reich
  MIÊN
 • MIÊN © Benjamin Reich
  MIÊN
 • MIÊN © Benjamin Reich
  MIÊN
 • MIÊN © Benjamin Reich
  MIÊN
 • MIÊN © Benjamin Reich
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN
 • MIÊN © Viện Goethe Hà Nội
  MIÊN

Phỏng vấn Vũ Thảo - Kilomet 109
MIÊN | 26.10.2020

Cái tổ

Múa đương đại | 19.10.2020

 • Cái tổ © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN 5 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN2 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN3 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN3_Zeichenfläche 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN6 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN7 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN8 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN10 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN11 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 • TN13 © Viện Goethe Hà Nội
  Cái tổ
 

Interview Vũ Ngọc Khải​
The nest | 19.10.2020

Lotus 1

Hòa nhạc đa phương tiện | 12.10.2020

 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
 • Lotus 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Lotus 1
Interview Lê Thanh Tùng (Crazy Monkey)​ Lotus 1 | 12.10.2020

Hoa giấy

Hòa nhạc | 05.10.2020

 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • HG 05.10-2_Zeichenfläche 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích | 05.10.2020


Tháng Chín 2020

Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích

Múa đương đại với nhạc điện tử | 28.09.2020

 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích
 • Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích © Viện Goethe Hà Nội
  Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích

Hoa giấy - Một câu chuyện cổ tích | 28.09.2020

TÁCH

Múa đương đại | 21.09.2020

 • Tách - Baydanc 1 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 2 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 3 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 4 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 5 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 6 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 7 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 8 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 • Tách - Baydanc 9 © Goethe-Institut Hanoi
  Tách - Baydanc
 

Interview Baydanc​
Tách của Baydanc | 21.09.2020

Bóng đè

Trình diễn tự sự | 14.09.2020

 • Bóng đè của Nguyễn Triều Dương © Viện Goethe Hà Nội
  Bóng đè của Nguyễn Triều Dương
 • Bóng đè của Nguyễn Triều Dương © Viện Goethe Hà Nội
  Bóng đè của Nguyễn Triều Dương
 • Bóng đè của Nguyễn Triều Dương © Viện Goethe Hà Nội
  Bóng đè của Nguyễn Triều Dương
 • Bóng đè của Nguyễn Triều Dương © Viện Goethe Hà Nội
  Bóng đè của Nguyễn Triều Dương

Interview Nguyễn Triều Dương
Bóng đè - Nguyễn Triều Dương | 14.09.2020

Glanz string quartet

Hoà nhạc cổ điển | 07.09.2020

 • Glanz string quartet © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
 • Glanz string quartet 2 © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
 • Glanz string quartet 3 © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
 • Glanz string quartet 4 © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
Glanz string quartet | 07.09.2020


Tháng Tám 2020

Glanz string quartet

Hoà nhạc cổ điển | 31.08.2020

 • Glanz string quartet © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
 • Glanz string quartet 2 © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
 • Glanz string quartet 3 © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
 • Glanz string quartet 4 © Viện Goethe Hà Nội
  Glanz string quartet
Glanz string quartet | 31.08.2020

Bài thơ dài về những đường biên

Thơ và trình diễn | 17.08.2020

 • Das lange Gedicht für Grenzen 1 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 3 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 3 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 4 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 5 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 6 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 7 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 8 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 9 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 • Das lange Gedicht für Grenzen 10 © Goethe-Institut Hanoi
  Bài thơ dài về những đường biên
 

Bài thơ dài về những đường biên | 17.08.2020

HAPPY@HOME

Sân khấu | 10.08.2020

 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?

Happy@Home? | 10.08.2020


Tháng Bảy 2020

Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa

Hài kịch l 20.07.2020

 • STAND-UP COMEDY@KULTURLABOR © Viện Goethe Hà Nội
  Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa
 • ĐÊM HÀI KỊCH @XƯỞNG VĂN HÓA © Goethe-Institut Hanoi
  Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa
 • Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa © Viện Goethe Hà Nội
  Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa
 • Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa © Viện Goethe Hà Nội
  Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa
 • Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa © Viện Goethe Hà Nội
  Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa
Đêm hài kịch @Xưởng Văn hóa | 20.07.2020

Marina Abramovic "The Space in between"

Thảo luận và giao lưu trực tuyến | 13.07.2020

 • The space in between © Viện Goethe Hà Nội
  The space in between
 • The space in between © Viện Goethe Hà Nội
  The space in between
 • The space in between © Viện Goethe Hà Nội
  The space in between
 • The space in between © Viện Goethe Hà Nội
  The space in between
 • The space in between © Viện Goethe Hà Nội
  The space in between
Marina Abramovic "The Space in between" | 13.07.2020