Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Phi_Phi Oanh_MAPPA MUNDI 2300© Phi Phi Oanh

MANZI | Tiểu sử nghệ sỹ
Nguyễn Phi Phi Oanh

  • Phi_Phi_Oanh_Specula_1 © Phi Phi Oanh
  • Phi_Phi_Oanh_Specula_2 © Phi Phi Oanh
  • Phi_Phi_Oanh_Pro Se © Phi Phi Oanh
  • Phi_Phi_Oanh_Make_Shift © Phi Phi Oanh
  • Phi_Phi Oanh_MAPPA MUNDI_1 © Phi Phi Oanh
  • Phi_Phi Oanh_MAPPA MUNDI_2 © Phi Phi Oanh

Nguyễn Phi Phi Oanh © Nguyễn Phi Phi Oanh Sinh năm 1979 tại Houston (Mỹ), Phi Phi Oanh tốt nghiệp cử nhân Mỹ thuật, trường Parsons School of Design (2002) và thạc sĩ Mỹ thuật và Nghiên cứu, Đại học Madrid Complutense (2012). Năm 2004, cô nhận học bổng Fullbright tới Hà Nội nghiên cứu và học về sơn mài. Từ đó tới nay, sơn mài trở thành trọng tâm thực hành nghệ thuật của Phi Phi. Đối với cô, sơn mài đươc sử dụng như chất liệu của hội hoạ, để truyền tải ký ức hay tư duy, để trải nghiệm các lý thuyết hiện hành về hình ảnh, và mở rộng tới các phương thức thử nghiệm và qui mô mới.

"An ancient varnish, Vietnamese lacquer was re-invented as a painting medium during the 20th century. To me this also represents an entire of history of painting “becoming lacquer”. I am interested in further exploring this process of acculturation by combining sơn mài with new materials and formats to extend the scope of the medium as image, reflect on cross cultural histories and situate the medium in a broader art discourse. The material qualities of this medium, the deep colors and and ever-changing light on a lac­quer image demands a different kind of attention and offers a heightened visual experience. "
Phi Phi Oanh
 
Phi Phi Oanh đã thực hiện nhiều triển lãm lớn trong và ngoài nước, tiêu biểu gần đây là: ‘Scry – Thấu’ – Manzi Art Space, Hà Nội – 2017; ‘Pro Se’- National Gallery Singapore - 2017; ‘Make Shift’ và’ Palimpsest’ - FOST Gallery, Gillman Barracks, Singapore – 2017 & 2014; ‘Specula’ - Singapore Biennale – 2013; ‘Black Box’ - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – 2007… Tác phẩm sắp đặt ảo ‘Từ dưới nhìn lên’ của cô tham gia dự án nghệ thuật cộng đồng ‘Into Thin Air 2’ - Manzi Art Space – 2018.


Các nghệ sỹ tham gia dự án

Nguyễn Huy An © Nguyễn Huy An Nguyễn Trinh Thi © Nguyễn Trinh Thi Phan Thảo Nguyên © Phan Thảo Nguyên Trương Công Tùng © Trương Công Tùng
Nguyễn Huy An Nguyễn Trinh Thi Phan Thảo Nguyên Trương Công Tùng
Võ Trần Châu © Võ Trần Châu Nguyễn Phi Phi Oanh © Nguyễn Phi Phi Oanh Lê Phi Long © Lê Phi Long Lê Hoàng Bích Phượng © Lê Hoàng Bích Phượng
Võ Trần Châu Nguyễn Phi Phi Oanh Lê Phi Long Lê Hoàng Bích Phượng