FILMI NË ORËT E GJUHËS GJERMANE
Filmi Fillon!

Film im Deutschunterricht
© adobe.stock

Filmat ofrojnë një potencial  të madh për  orët  mësimore të gjuhëve  të huaja. Ata kanë një efekt motivues mbi nxënësit, sigurojnë njohuri për një kulturë të ndryshme dhe krijojnë një mundësi autentike të të folurit dhe të shkruarit.
 

PSE FILM NË ORËT E GJUHËVE TË HUAJA?

Përdorimi i filmit mundëson një mësimdhënie motivuese, të orientuar drejt nxënësve dhe të orientuar drejt veprimeve. Filmi rrit mësimin e gjuhëve të huaja me kompetencën e të kuptuarit dëgjimor-vizual, duke i dhënë kuptueshmërisë audiovizive hapësirën që i nevojitet në botën e sotme të përditshme. Meqenëse filmat janë produkte autentike kulturore, puna me film mund të japë një kontribut të rëndësishëm në trajnimin e kompetencave ndërkulturore dhe shkrim-leximin mediatik të nxënësve.

Filmat me karakteristika tregojnë një histori me tinguj dhe imazh që u mundëson nxënësve që të angazhohen me konfliktet dhe perspektivat e paraqitura, duke i inkurajuar ata që të ndryshojnë perspektivën e tyre. Kombinimi i emocioneve dhe njohjes ka një efekt motivues dhe mbështet anën afektive-emocionale të mësimit të gjuhëve të huaja.

 ZGJEDHJA E FILMIT

Kriteri më i rëndësishëm për zgjedhjen e filmit janë nxënësit. Filmi duhet të jetë i përshtatshëm për moshën dhe kulturën e origjinës së nxënësve dhe për të nxitur interesin e tyre. Tematikisht, duhet të jetë e mundur që nxënësit të lidhen me botën e tyre. Natyrisht, niveli i gjuhës së nxënësve duhet të merret parasysh gjithashtu. Sidoqoftë, aftësitë joadekuate të gjuhës mund të kompensohen nga qasjet metodologjike të përshtatshme.
Në dispozicion janë  formate të ndryshme të filmit: filma të gjatë (të gjatë), filma të shkurtër, seri televizive, video muzikore, reklama, programe informacioni, intervista, etj. Formatet më të shkurtra kanë përparësinë që ato mund të shfaqen si një e tërë në klasë. Nëse nuk ka kohë të mjaftueshme në klasë për të treguar një film të gjatë (gjatë), është gjithashtu e mundur të përzgjidhni 4-5 skena për të përpunuar temën e filmit.
E fundit por jo më pak e rëndësishme, mund të jetë vendimtare për përzgjedhjen e një filmi nëse materialet mësimore tashmë ekzistojnë. Lidhjet e afërta "të lidhura" mund të ndihmojnë në kërkimin e tij.Linqet  egzistuese Links zum Thema  mund tju ndihmojnë gjat kërkimit.
 

TË MENDUARIT METODIKO - DIDAKTIK

Edhe me filma më të shkurtër preferohet që filmi të ndahet në disa sekuenca, të cilat zhvillohen gradualisht, në mënyrë që të parandalohet tek nxënësit  thjesht të shiquarit pasiv. Një sekuencë që nxënësit duan ta përpunojnë  duhet të marrin jo më shumë se rreth pesë minuta. Në varësi nga kompleksiteti i  gjuhës në sekuencën e filmit dhe nivelit të nxënësit, sekuenca e filmit mund të shfaqet disa herë. Përdorimi i titrave (këtu titrat në gjuhën  gjermane janë më të preferuara sesa ata në  gjuhën amtare) është gjithashtu një mënyrë për të lehtësuar të kuptuarit.
Në përpunimin e sekuencave komplekse të filmit, fokusi duhet të jetë në një element në kuptimin e zvogëlimit didaktik: gjuha, rrjedha e veprimit, karakteret, gjuha e filmit etj. Në grupe, elementët mund të ndahen midis nxënësve të ndryshëm, kështu që së pari të ndahet puna dhe përfundimisht të gjitha elementet të bashkohen.
 
Didaktizimi e fragmenteve të veçanta të filmit bëhet sipas skemës së provuar PARA- GJATË - MËPAS
Detyrat PARA SE TË SHIQONI aktivizojnë njohuritë paraprake të nxënësve, nxisin kuriozitetin e tyre dhe sigurojnë lehtësim në kuptim të fjalorit, historisë ose informacionit kulturor rreth vendit.
 
Detyrat GJATË TË SHIQIMIT  duhet të shmangin të shiquarit pasiv dhe të lehtësojnë të kuptuarit.
 
Detyrat PASI TË SHIQONI ndihmojnë për të thelluar atë që shihet dhe për atë që dëgjohet dhe për të bërë të mundur që të lidhen me botën e vet të jetës.
 

SHEMBUJ TË FORMAVE TË DETYRAVE

Numrat e detyrës të përmendura në shembuj i referohen didaktimit të filmit "Bukuria jote  nuk vlen asgjë"
 

 

PARA SE TË SHIQONI
• Përdorni posterin e filmit ose citate nga filmi për të bërë supozime në lidhje me veprimin ose konstelacionin e karakterit.
• Imazhe të mbetura nga filmi: përshkrimi i imazhit (shih Task 1A / B).
• Krijo një asocogram mbi temën / në termat kyçe.
• Srarim i  fjalorit përmes detyrave me nënrenditjet.
• Puna me transkriptin: vendosja e pjesëve të dialogut në rendin e duhur.
 
GjATË SHIKIMIT
• Detyrat e vëzhgimit, për shembull, mbi rrejdhjen  e veprimit, figurat, informacionin rreth  shtetit (shih detzra  2).
• Listat kontrolluese (Çfarë keni parë në film dhe çfarë nuk keni parë?).
• Tregoni fotografi pa zë dhe  paraqitni mendime se  për çfarë flasin figurat (shih Ushtrimin 4a).
• Dëgjoni vetëm zërin dhe  bëni supozime rreth fotografive.
 
PASI TË SHIQONI
• Sigurimi i të kuptuarit: detyrat saktë /  gabuara (shih detyra 3),
• detyrat me zgjedhje të shumëfishta (shih detyra 7a), tekste me zbraztira  (shih detyra 7b),
shkruani një profil për një figurë (shih detyrë 5),
• Përgjigju pyetjeve të kuptimit të hapur (shih detyrën 4c).
• Shkruani një përmbledhje ose shkruani një kritikë mbi filmint.
• Vazhdimi kreativ: të shkruani një dialog të brendshëm, të vayhdoni të shkruani një skenë (shih detzrën  9A / B b), duke shpikur një fund të ri (shih Ushtrimin 10b), duke bërë një intervistë me personazhin kryesor.
 

 

LITERATURA

 
Biechele, Barbara (2010): „Verstehen braucht Sehen: entdeckendes Lernen mit Spielfilm im Unterricht Deutsch als Fremdsprache.“ In: Welke; Faistauer (2010).
 
Henseler, Roswitha; Möller, Stefan; Surkamp, Carola (2011): Filme im Englischunterricht. Grundlagen, Methoden, Genres. Seelze: Klett/Kallmeyer.
 
Welke, Tina; Faistauer, Renate (Hg.) (2010): Lust auf Film heißt Lust auf Lernen. Der Einsatz des Mediums Film im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Wien: Praesens Verlag.
 
Welke, Tina; Faistauer, Renate (Hg.) (2015): Film im DaF/DaZ-/Unterricht. Wien: Praesens Verlag.