Këshillime dhe regjistrime

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Provime të gjermanshtes

Ju lutemi regjistrohuni online:  

Goethe-Zertifikat SD1
Goethe-Zertifikat SD1: Fit in Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2  
Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1


Do të regjistroheni ose për datën e dëshiruar të provimit ose për datën e parë të lirë​dhe më pas do të merrni një konfirmim dhe faturë me email

E hënë – e enjte
09:00–13:00, 14:00–16:00

Përcaktimi i nivelit të njohurive të gjuhës gjermane (me shkrim). Shkruani në info-skopje@goethe.de dhe do të merrni kodin e hyrjes.


Tel. +389 2 3121 604     
Pruefungen-Skopje@goethe.de
  
Pjesëmarrësit në provim janë të detyruar t’i kenë parasysh rregullat e provimit. Me regjistrimin e bërë për provim dhe me bërjen e pagesës së  provimit, kursisti vërteton se ka respektuar rregulloren e provimit dhe rregulloret zbatuese në versionin e tyre aktual dhe i ka pranuar ato. Rregullorja e provimit dhe rregulloret zbatuese mund të gjenden në përshkrimet përkatëse të provimeve.


Goethe-Instituti ofron provime në gjuhën gjermane për kandidatët e interesuar. Por, duke marrë parasysh interesimin e madh për të dhënë provimet në Goethe-Institutin në Shkup, dëshirojmë t'ju informojmë se për momentin nuk është e mundur të caktohet termin për provim për afat të shkurtër kohor në Institutin e Shkupit, prandaj ju rekomandojmë që provimet t’i jepni në vendet tuaja të lindjes.
Përkatësisht, Goethe-Instituti gjatë viteve të kaluara i ka zgjeruar kapacitetet e veta në Kosovë dhe ofron mundësi që të jepen provimet gjuhësore në Prishtinë, duke siguruar kështu disponueshmëri më të madhe të shërbimeve tona, si dhe duke shmangur kostot shtesë me të cilat do të përballoheshin klientët tanë.

Duke marrë parasysh situatën e lartpërmendur, si dhe kapacitetet e disponueshme, Goethe-Instituti në Shkup për momentin e mundëson dhënien e provimeve nga gjuha gjermane vetëm për personat që banojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
 
1. Pjesëmarrja në provim është e pavarur nga ndjekja e kursit të gjuhës në Goethe-Institutin.

2. Nuk ka kufi moshe për provimet e Goethe-Institutit.

3. Regjistrimet për provim mund të pranohen deri në arritjen e numrit maksimal të pjesëmarrësve edhe vetëm me pasaporten valide.

4. Pjesëmarrja në provim është e mundur dhe e lejuar vetëm nëse tarifa e plotë e provimit paguhet në kohë, sipas afateve të pagesës të përcaktuara nga Goethe-Instituti.

5. Vërtetimet mjekësore për nevoja specifike të pjesëmarrësve në provim duhet të dorëzohen në Goethe- Institutin në Shkup deri në ditën në të cilën skadon afati i pagesës.

6. Gjatë regjistrimit, kandidatët do të njoftohen për afatin (datën dhe orën) e provimit

7. Pas pagesës dhe mbërritjes së mjeteve në llogarinë e Goethe-Institut Shkup, kandidatët marrin ftesë për provim, e cila përmban emrin, numrin identifikues dhjetëshifror, datën dhe orën e provimit, çmimin e provimit dhe konfirmimin se shuma është paguar.

Nëse nuk plotësohen kushtet e mësipërme, Goethe-Instituti rezervon të drejtën të ndalojë në mënyrë të njëanshme kandidatët për të marrë pjesë në provimin.
1. Kandidati mund të tërhiqet nga provimi jo më vonë se 7 ditë përpara zhvillimit të provimit me shkrim, me një kërkese me shkrim të drejtuar në Goethe-Institut. Me rastin e anulimit të një provimi, më së voni në periudhën nga anulimi deri në ditën e provimit, vetëm në bazë të kërkesës me shkrim të kandidatit, Goethe-Institut ka të drejtë të vendosë që kandidatit t'i kthejë një pjesë të tarifës së paguar nga kandidati, dhe kjo shumë ulet me 7.5% të shumës së kompensimit të paguar, pra shpenzimeve administrative.
2. Në asnjë rrethanë kandidati nuk mund të paraqesë kërkesë për anulim të provimit dhe kërkesë për kthimin e tarifës së paguar në ditën ose pas provimit.
3. Në rast anulimi të provimit nga Goethe-Institut për shkak të numrit të pamjaftueshëm të kandidatëve, e gjithë tarifa do t'u kthehet kandidatëve. Nëse kandidati është dakord, Goethe-Institut mund të mbajë tarifën e paguar për datën e parë të lirë për të mbajtur një provim për atë kandidat të caktuar.
4. Nëse jeni regjistruar në një datë të caktuar provimi, dhe për ndonjë arsye ju pengohet të vini në datën e regjistruar, është e detyrueshme të anuloni ose ricaktoni takimin jo më vonë se 7 ditë para ditës së provimit. Nëse nuk e bëni këtë, nuk keni të drejtë të riregjistroheni për provim në gjashtë muajt e ardhshëm.
Rezultatet për provimin SD1/A1 zakonisht  publikohen në faqen e internetit 7 ditë pas datës së provimit.

Rezultatet për provimet A2, B1, B2 dhe C1 zakonisht publikohen në faqen e internetit 10 ditë pas datës së provimit.
1. Kushtet e përgjithshme të punës së Goethe-Institutit gjatë mbajtjes së kurseve dhe provimeve të gjermanishtes

Goethe- Instituti në Shkup ofron kurse dhe provime të gjermanishtes për të rriturit që kanë të drejtë t'i vizitojnë dhe personat që janë të paktën 16 vjeç, si dhe për të rinjtë nga 13 deri në 18 vjeç dhe për fëmijët nga 5 deri në 12 vjeç.

2. Kushtet e pagesës

Gjatë regjistrimit paguhet e gjithë shuma e përgjithshme për kursin e zgjedhur (Ju lutemi të informoheni për çmimet e kurseve në faqen tonë të internetit: https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia.html.)

Çmimi i kurseve përfshin:
Mësim
Materiale shtesë për mësimdhënie, të cilat nuk i referohen librave bazë
Vërtetim për ndjekjen e kursit
Përdorim të bibliotekës në kuadër të Goethe-Institutit në pajtim me rregullat e bibliotekës.
Nëse kushtet e pagesës nuk plotësohen, Goethe-Institut rezervon të drejtën të pengojë kandidatët të aksesojnë platformën dhe seancat e drejtpërdrejta.

Provimet dhe librat e përdorur në kurse të caktuara nuk janë të përfshira në çmim. Regjistrimi për provime bëhet në mënyrë të pavarur nga kurset. Librat për kurset blihen në mënyrë të pavarur në librari.
Ndryshimi i kursit ose i datës së provimit është i mundur vetëm me pëlqimin paraprak dhe në marrëveshje me Sekretariatin për kurse dhe provime në Goethe-Institut Shkup, vetëm nëse ka data të lira.


3. Çmimi i kurseve dhe provimeve të gjermanishtes

3.1.Kurset dhe provimet e gjermanishtes paguhen sipas listës së çmimeve gjatë regjistrimit të kursit/provimit. Ju lutemi informohuni për çmimet e kurseve dhe provimeve nga faqja jonë e internetit
https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia.html
3.2. Të gjitha tarifat bankare lidhur me pagesën e çmimit të kursit bien mbi pjesëmarrësin /kandidatin.


4. Anulimi

Në rast se pjesëmarrësi dëshiron të anulojë ndjekjen e kursit apo të sesionit të caktuar të provimit, do të zbatohen kushtet e mëposhtme:
4.1. Tërheqja nga kursi duhet të bëhet me shkrim përmes adresës elektronike deri te Sekretariati i Goethe-Institutit për kurse dhe provime në Shkup. Nëse e anuloni kursin deri në ditën e fundit të punës para fillimit të kursit, Goethe- Instituti do të bëjë kthimin e çmimit të paguar duke hequr 15% për shpenzime administrative. Kthimi i këtyre mjeteve do të bëhet vetëm duke e dorëzuar vërtetimin origjinal të pagesës së çmimit të kursit me të cilën dëshmohet pagesa.
Në rast të anulimit të kursit në ditën e fillimit të kursit ose pas fillimit të kursit, nuk mund të kthehet shuma e paguar ndaja pjesëmarrësit/kandidati, përveç në raste kur ka arsye serioze, si për shembull në rast të ndonjë sëmundjeje. Në rast të anulimit për arsye të sëmundjes, Instituti Goethe do të bëjë kthimin e shumës së paguar të kursit duke hequr 15% për shpenzime administrative. Kthimi i këtyre mjeteve do të bëhet vetëm duke e dorëzuar vërtetimin origjinal të pagesës së çmimit të kursit me të cilën dëshmohet pagesa. Bursat ose udhëtimet jashtë vendit nuk mund të renditen si arsye për anulimin e një kursi.


4.2. Në rast të anulimit të kursit nga ana e Goethe-Institutit shuma e paguar për kursin në tërësi do t’i kthehet pjesëmarrësit/kandidatit.

5. Përcaktimi i nivelit / Numri I pjesëmarrësve

5.1.Përcaktimi i nivelit, në të cilin pjesëmarrësi do të regjistrohet bëhet nga Goethe- Instituti, në bazë të rezultateve të pjesëmarrësit të fituara nga testi për përcaktimin e nivelit dhe në bazë të bisedës që zhvillohet me të. Datat e testimit përcaktohen nga Goethe-Institut.


5.2.Në kurset tona marrin pjesë të paktën 8 ndërsa më së shumti 16 pjesëmarrës. Nëse në fillim të kursit nuk janë paraqitur numër i mjaftueshëm për atë kurs, ne e mbajmë të drejtën që ta anulojmë atë dhe ta ndërrojmë datën e fillimit të atij kursi.

6. Obligimet e pjesëmarrësve të kursit/provimit

Pjesëmarrësi është i obliguar t’i respektojë rregullat e kursit dhe ato shtëpiake. Në rast të thyerjes së rregullave të kursit dhe atyre shtëpiake, pjesëmarrësi mund të përjashtohet nga kursi/provimi. Në atë rast, pjesëmarrësi nuk ka të drejtën e kthimit të shumës së paguar.


7. Përgjegjësia e Goethe-Institutit / forca madhore

Përgjegjësia e Goethe-Institutit dhe personelit të tij kufizohet vetëm në neglizhencë të qëllimshme dhe të rëndë. Goethe-Instituti nuk ka përgjegjësi për anulimin e shërbimeve për shkak të forcës madhore (për shembull, katastrofa natyrore, zjarre, pandemi, epidemi, urdhra zyrtarë dhe të rrethana të tjera që janë jashtë kontrollit të tij).
Goethe-Institut rezervon të drejtën, në rast të forcës madhore, të ndryshojë formatin dhe mënyrën e mbajtjes/zbatimit të kursit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rastet kur një ndryshim i formatit duhet të bëhet me një prani online.

8. Mbrojtja e të dhënave

Pjesëmarrësi pranon që Goethe-Institut të mbledhë, ruan dhe përpunojë (në formë elektronike dhe me shkrim) të dhënat e tij personale që janë futur në aplikacionin për regjistrim dhe testim me qëllim zbatimin e saktë dhe regjistrimin e pjesëmarrësit në kursin/provimin e përzgjedhur, zbatimi i procedurave të llogaritjeve dhe vërtetimit të suksesit të lëndëve me kryerjen e testeve/provimeve.
Goethe-Institut ka të drejtë, pa miratimin e pjesëmarrësit/kandidatit dhe pa e njoftuar atë, me kërkesë të institucioneve shtetërore të konfirmojë vërtetësinë e certifikatës që pjesëmarrësi ka paraqitur pranë institucionit përkatës dhe të njoftojë institucionin për rezultatet të provimit që i është nënshtruar kandidatit.
Pjesëmarrësi pajtohet që Goethe-Institut transferon të dhënat e tij personale brenda kuadrit të grupit, domethënë në Goethe-Institute të vendosura në vende të tjera.