Këshillime dhe regjistrime

Goethe-Institut German exams registration Photo: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

E hënë – e enjte
09:00–13:00, 14:00–16:00

Përcaktimi i niveleve për kurse të gjuhës
E hënë: 13:00–15:00
Ju lutemi lajmërohuni në:
Tel. +389 2 3121 604
Pjesëmarrësit në provim janë të detyruar t’i kenë parasysh rregullat e provimit. Me regjistrimin e bërë për provim dhe me bërjen e pagesës së  provimit, kursisti vërteton se ka respektuar rregulloren e provimit dhe rregulloret zbatuese në versionin e tyre aktual dhe i ka pranuar ato. Rregullorja e provimit dhe rregulloret zbatuese mund të gjenden në përshkrimet përkatëse të provimeve.

Me rëndësi! Informacione për pjesëmarrësit në provim nga Kosova:
Pjesëmarrësit në provim nga Kosova mund të regjistrohen për provim vetëm në SLZ Prishtinë (Adresa: Mujo Ulqinaku 7, Prishtinë) dhe, nëse është e nevojshme, mund të marrin informacione mbi kapacitetet e Institutit Goethe në Shkup. 
1. Pjesëmarrja në provim është e pavarur nga ndjekja e kursit të gjuhës në Institutin Goethe.
2. Nuk ka kërkesa moshe për provimet në Institutin Goethe, por rekomandime për të moshuarit.
3. Regjistrimet për provim mund të pranohen deri në arritjen e numrit maksimal të pjesëmarrësve.
4. Pjesëmarrja në provim është e mundur vetëm nëse pagesa e provimit është bërë në kohën e duhur.
5. Vërtetimet mjekësore për nevoja specifike të pjesëmarrësve në provim duhet të dorëzohen në Institutin Goethe në Shkup deri në ditën në të cilën skadon afati i pagesës.
6. Gjatë regjistrimit, pjesëmarrësit do të informohen për fillimin e provimit me shkrim.
7. Me bërjen e pagesës së provimit, pjesëmarrësit në provim do të marrin një dëshmi të pagesës që tregon emrin dhe mbiemrin, numrin e identifikimit me pesë shifra, kodin e provimit, datën e provimit, tarifën e provimit dhe kushtet e refuzimit.
Nëse e anuloni deri në ditën e fundit të punës para fillimit të kursit, do t’u rimbursohen tarifat e kurseve duke hequr një tarifë administrative prej 20%, duke dorëzuar faturën origjinale të pagesës.
1. Mundësia e tërheqjes nga provimi ekziston deri në 7 ditë para datës së provimit me shkrim. Nëse e anuloni brenda kësaj periudhe, tarifa e provimit mund të kthehet duke përjashtuar 10% të shpenzimeve administrative. 
2. Anulimi pas fillimit të provimit nuk është i mundur. 
3. Në rast të anulimit të provimit për shkak të numrit të pamjaftueshëm të pjesëmarrësve, ju kthehet pagesa e plotë e provimit. Me kërkesën tuaj, tarifa e provimit do të pranohet për një datë të mëvonshme të provimit.
4. Nëse jeni regjistruar për një datë provimi, por për ndonjë arsye nuk mund të vini në provim, jeni të obliguar të na informoni 7 ditë para datës së provimit. Nëse nuk na informoni, nuk do t’u lejohet të hyni në provim për gjashtë muajt e ardhshëm.
Në ditën e provimit pjesëmarrësit në provim informohen kur do të mund t’i marrin rezultatet e provimit.
1. Kushtet e përgjithshme të pjesëmarrjes
Goethe-Institut në Shkup ofron kurse për të rritur, të cilët janë të paktën 16 vjeç, për adoleshentë nga 13 deri 18 vjeç dhe fëmijë nga 5 deri në 12 vjeç.

2. Kushtet e pagesës
Ju lutemi që gjatë regjistrimit të paguani tarifën e plotë të kursit.
Tarifa e kursit përfshin shërbimet e mëposhtme:
  • Mësimin
  • Materialet shtesë
  • Certifikatën për pjesëmarrje në fund të kursit, nëse janë ndjekur të paktën 70% të orëve mësimore.
  • Përdorimin e bibliotekës në përputhje me rregulloren e përdorimit të bibliotekës.
Tarifat e provimit dhe të teksteve mësimore nuk janë të përfshira.
Ndërrimi i kursit është i mundshëm pas konsultimeve me zyrën e kurseve gjuhësore, me kusht që të ketë vende të lira.
 
3. Çmimet
3.1. Tarifa e kursit të vlefshëm zbatohet në kohën të regjistrimit.
3.2. Të gjitha tarifat bankare të bëra me pagesën e tarifës së kursit janë detyrim i kursistit/kursistes.
 
4. Anulimi
Nëse pjesëmarrësi i kursit nuk është në gjendje të ndjekë kursin, atëherë zbatohen kushtet e mëposhtme të anulimit:
4.1. Tërheqja nga kursi duhet të bëhet me shkrim në zyrën e kursit të Goethe-Institut në Shkup. Nëse anuloni deri në ditën e fundit të punës para fillimit të kursit, tarifat e kursit do të rimbursohen, me kusht që të paguhet një tarifë administrative 10%, me dorëzimin e faturës origjinale.  Pas fillimit të kursit, në rast se tërhiqeni nga kursi nuk do të rimbursoheni, përveç në rastin e një arsyeje serioze, për shembull një sëmundje të certifikuar mjekësore. Në këtë rast, tarifa e kursit do të rimbursohet për orët e mbetura mësimore, duke hequr tarifën administrative prej 20% nga tarifa totale e kursit pas dorëzimit të faturës origjinale. Bursat ose udhëtimet jashtë vendit nuk mund të pranohen si arsye për anulim. Për një termin të mëvonshëm tarifat e kurseve nuk mund të rimbursohen.
4.2. Në qoftë se Goethe-Institut anulon një kurs, pagesa e tërë kursit do të kthehet.  
 
5. Klasifikimi i kursit/madhësia e klasës
5.1. Caktimi i nivelit të kursit bazohet në rezultatet e testit të përcaktimit të nivelit dhe intervistës.
5.2. Kurset tona kanë së paku 8 dhe zakonisht një maksimum prej 16 pjesëmarrësish. Nëse ka shumë pak pjesëmarrës në fillim të kursit, atëherë rezervojmë të drejtën për të anuluar ose për ta shtyrë kursin.
 
6. Obligimet e pjesëmarrësit/pjesëmarrëses të kursit.
Kursisti është i detyruar t'u përmbahet rregullave aktuale të shtëpisë. Në rast të shkeljeve të rregullave të kursit dhe të shtëpisë, kursisti mund të përjashtohet nga pjesëmarrja në kurs. Në këtë rast humb të drejtën e kthimit të pagesës së bërë.
 
7. Përgjegjësia e Goethe-Institut/forca madhore
Përgjegjësia e Goethe-Institut dhe punonjësve të tij është e kufizuar në neglizhencë të qëllimshme dhe të rëndë. Goethe-Institut gjithashtu nuk është përgjegjës për anulimin e shërbimeve të tij për shkak të forcës madhore (p.sh. fatkeqësitë natyrore, zjarret, urdhrat zyrtarë dhe të gjitha rrethanat tjera jashtë kontrollit të palëve kontraktuese).
 
8. Mbrojtja e të dhënave
Kursisti pranon që Goethe-Institut t’i regjistrojë dhe t’i përpunojë të dhënat e tij elektronike në mënyrë që t’i kryej në mënyrë të rregullt procedurat e regjistrimit, faturimit dhe shërbimit.