Këshillime dhe regjistrime

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Provime të gjermanshtes

Ju lutemi regjistrohuni online:  

Goethe-Zertifikat SD1,  26.01.2022
Goethe-Zertifikat SD1,  27.01.2022   
Goethe-Zertifikat A2,     11.02.2022
Goethe-Zertifikat B1,     04.02.2022 
Goethe-Zertifikat B2,    18.02.2022
Goethe-Zertifikat C1     11.02.2022

Regjistrimet e provimeve për datat e provimeve në janar 2022 do të përpunohen pas datës 10.01.2022. Pas datës 10.01.2022 do të merrni konfirmim rezervimi për datën e dëshiruar ose për datën e parë të lirë të provimit.
 

E hënë – e enjte
09:00–13:00, 14:00–16:00

Përcaktimi i nivelit të njohurive të gjuhës gjermane (me shkrim). Shkruani në info-skopje@goethe.de dhe do të merrni kodin e hyrjes.


Tel. +389 2 3121 604     
info-skopje@goethe.de
  
Pjesëmarrësit në provim janë të detyruar t’i kenë parasysh rregullat e provimit. Me regjistrimin e bërë për provim dhe me bërjen e pagesës së  provimit, kursisti vërteton se ka respektuar rregulloren e provimit dhe rregulloret zbatuese në versionin e tyre aktual dhe i ka pranuar ato. Rregullorja e provimit dhe rregulloret zbatuese mund të gjenden në përshkrimet përkatëse të provimeve.


Goethe-Instituti ofron provime në gjuhën gjermane për kandidatët e interesuar. Por, duke marrë parasysh interesimin e madh për të dhënë provimet në Goethe-Institutin në Shkup, dëshirojmë t'ju informojmë se për momentin nuk është e mundur të caktohet termin për provim për afat të shkurtër kohor në Institutin e Shkupit, prandaj ju rekomandojmë që provimet t’i jepni në vendet tuaja të lindjes.
Përkatësisht, Goethe-Instituti gjatë viteve të kaluara i ka zgjeruar kapacitetet e veta në Kosovë dhe ofron mundësi që të jepen provimet gjuhësore në Prishtinë, duke siguruar kështu disponueshmëri më të madhe të shërbimeve tona, si dhe duke shmangur kostot shtesë me të cilat do të përballoheshin klientët tanë.

Duke marrë parasysh situatën e lartpërmendur, si dhe kapacitetet e disponueshme, Goethe-Instituti në Shkup për momentin e mundëson dhënien e provimeve nga gjuha gjermane vetëm për personat që banojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
 
1. Pjesëmarrja në provim është e pavarur nga ndjekja e kursit të gjuhës në Institutin Goethe.
2. Nuk ka kërkesa moshe për provimet në Institutin Goethe, por rekomandime për të moshuarit.
3. Regjistrimet për provim mund të pranohen deri në arritjen e numrit maksimal të pjesëmarrësve edhe vetëm me pasaporten valide.
4. Pjesëmarrja në provim është e mundur vetëm nëse pagesa e provimit është bërë në kohën e duhur.
5. Vërtetimet mjekësore për nevoja specifike të pjesëmarrësve në provim duhet të dorëzohen në Institutin Goethe në Shkup deri në ditën në të cilën skadon afati i pagesës.
6. Gjatë regjistrimit, pjesëmarrësit do të informohen për fillimin e provimit me shkrim.
7. Me bërjen e pagesës së provimit, pjesëmarrësit në provim do të marrin një dëshmi të pagesës që tregon emrin dhe mbiemrin, numrin e identifikimit me pesë shifra, kodin e provimit, datën e provimit, tarifën e provimit dhe kushtet e refuzimit.
Nëse e anuloni deri në ditën e fundit të punës para fillimit të kursit, do t’u rimbursohen tarifat e kurseve duke hequr një tarifë administrative prej 20%, duke dorëzuar faturën origjinale të pagesës.
1. Mundësia e tërheqjes nga provimi ekziston deri në 7 ditë para datës së provimit me shkrim. Nëse e anuloni brenda kësaj periudhe, tarifa e provimit mund të kthehet duke përjashtuar 10% të shpenzimeve administrative. 
2. Anulimi pas fillimit të provimit nuk është i mundur. 
3. Në rast të anulimit të provimit për shkak të numrit të pamjaftueshëm të pjesëmarrësve, ju kthehet pagesa e plotë e provimit. Me kërkesën tuaj, tarifa e provimit do të pranohet për një datë të mëvonshme të provimit.
4. Nëse jeni regjistruar për një datë provimi, por për ndonjë arsye nuk mund të vini në provim, jeni të obliguar të na informoni 7 ditë para datës së provimit. Nëse nuk na informoni, nuk do t’u lejohet të hyni në provim për gjashtë muajt e ardhshëm.
Në ditën e provimit pjesëmarrësit në provim informohen kur do të mund t’i marrin rezultatet e provimit.
1. Kushtet e përgjithshme të punës së Institutit Goethe gjatë mbajtjes së kurseve dhe provimeve të gjermanishtes

Instituti Goethe në Shkup ofron kurse dhe provime të gjermanishtes për të rritur të cilët janë të paktën 18 vjeç, për adoleshentë nga 13 deri në 18 vjeç dhe për fëmijë nga 5 deri në 12 vjeç. Adoleshentët që kanë mbushur 16 vjet mund të ndjekin edhe kurset për të rritur.

2. Kushtet e pagesës

Gjatë regjistrimit paguhet e gjithë shuma e përgjithshme për kursin e zgjedhur (Ju lutemi të informoheni për çmimet e kurseve në faqen tonë të internetit: https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia.html.)

Çmimi i kurseve përfshin:
Mësim
Materiale plotësuese të cilat mund të sigurohen nga ana e mësimdhënësit/ve të angazhuar për kursin përkatës
Vërtetim për ndjekjen e kursit, në rast se është i pranishëm në më tepër se 70% të orëve mësimore
Përdorim të bibliotekës në kuadër të Institutit Goethe në pajtim me rregullat e bibliotekës. Provimet dhe librat nuk janë të përfshirë në çmim. Paraqitja e provimeve nuk është e ndërlidhur me kurset. Librat e kurseve duhet t’i blini vetë në librari.
Ndërrimi i kursit ose datës së mbajtjes së provimit është i mundur vetëm me pajtueshmëri paraprake dhe me marrëveshje me sekretariatin e kurseve dhe provimeve pranë Institutit Goethe.
 
3. Çmimi i kurseve dhe provimeve të gjermanishtes

Kurset dhe provimet e gjermanishtes paguhen sipas listës së çmimeve gjatë regjistrimit të kursit/provimit. Ju lutemi informohuni për çmimet e kurseve dhe provimeve nga faqja jonë e internetit https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia.html
3.2. Të gjitha tarifat bankare lidhur me pagesën e çmimit të kursit bien mbi kursantin/kandidatin.

4. Anulimi

Në rast se kursanti dëshiron të anulojë ndjekjen e kursit apo të sesionit të caktuar të provimit, do të zbatohen kushtet e mëposhtme:
4.1. Tërheqja nga kursi duhet të bëhet me shkrim përmes adresës elektronike deri te Sekretariati i Institutit Goethe për kurse dhe provime në Shkup. Nëse e anuloni kursin/provimin deri në ditën e fundit të punës para fillimit të kursit, respektivisht mbajtjes së provimit, Instituti Goethe do të bëjë kthimin e çmimit të paguar duke hequr 20% për shpenzime administrative. Kthimi i këtyre mjeteve do të bëhet vetëm duke e dorëzuar vërtetimin origjinal të pagesës së çmimit të kursit/provimit me të cilën dëshmohet pagesa.
Në rast të anulimit të kursit/provimit në ditën e fillimit të kursit, respektivisht mbajtjes së provimit, nuk mund të kthehet shuma e paguar nga kursanti/kandidati, përveç në raste kur ka arsye serioze, si për shembull në rast të ndonjë sëmundjeje. Në rast të anulimit për arsye të sëmundjes, Instituti Goethe do të bëjë kthimin e shumës së paguar të kursit/provimit duke hequr 20% për shpenzime administrative. Kthimi i këtyre mjeteve do të bëhet vetëm duke e dorëzuar vërtetimin origjinal të pagesës së çmimit të kursit/provimit me të cilën dëshmohet pagesa.


4.2. Në rast të anulimit të kursit/provimit nga ana e Institutit Goethe (përveç në raste të forcës madhore, vendimeve/dekreteve nga organet shtetërore, kur ekziston mundësia për të anuluar, respektivisht për të zhvendosur datën e fillimit/mbajtjes së kursit/provimit me vendim të Institutit Goethe) shuma e paguar për kursin/provimin në tërësi do t’i kthehet kursantit/kandidatit.

5. Përcaktimi i nivelit / Numri i kursantëve
Përcaktimi i nivelit, në të cilin kursanti do të regjistrohet bëhet nga Instituti Goethe, në bazë të rezultateve të kursantit të fituara nga testi për përcaktimin e nivelit dhe në bazë të bisedës që zhvillohet me të. Përcaktimi i nivelit për njohjen e gjermanishtes bëhet të hënën nga ora 13:00: https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia/kue.html


Në kurset tona marrin pjesë të paktën 8 ndërsa më së shumti 16 kursantë. Nëse në fillim të kursit nuk janë paraqitur numër i mjaftueshëm për atë kurs, ne e mbajmë të drejtën që ta anulojmë atë dhe ta ndërrojmë datën e fillimit të atij kursi.

6. Obligimet e pjesëmarrësve të kursit/provimit

Pjesëmarrësi është i obliguar t’i respektojë rregullat e kursit dhe ato shtëpiake. Në rast të thyerjes së rregullave të kursit dhe atyre shtëpiake, pjesëmarrësi mund të përjashtohet nga kursi/provimi. Në atë rast, pjesëmarrësi nuk ka të drejtën e kthimit të shumës së paguar.
Pjesëmarrësit e kursit/provimit janë të obliguar t’i respektojnë masat e sigurisë të ndërmarra nga Instituti Goethe. Në rast se këto masa nuk respektohen, pjesëmarrësit e kursit/provimit mund të përjashtohen nga pjesëmarrja në kurs/provim pa e pasur të drejtën për kthimin e shumës së paguar.
Masat e sigurisë kanë të bëjnë me:
Mbajtjen e detyrueshme të maskës dhe dorëzave mbrojtëse, mbajtjen e distancës prej 2 metrash dhe respektimin e rregullave higjienike.

7. Përgjegjësia e Institutit Goethe / forca madhore

Përgjegjësia e Institutit Goethe dhe personelit të tij kufizohet vetëm në neglizhencë të qëllimshme dhe të rëndë. Instituti Goethe nuk ka përgjegjësi për anulimin e shërbimeve për shkak të forcës madhore (për shembull, katastrofa natyrore, zjarre, urdhra zyrtarë dhe të rrethana të tjera që janë jashtë kontrollit të tij).
Në rast të rrethanave të jashtëzakonshme ose të ndryshimit të rrethanave ekzistuese apo ngjarjeve të janë jashtë kontrollit të Institutit Goethe (për shembull, trazira, konflikte ushtarake apo terroriste, katastrofa natyrore, epidemi, pandemi, urdhra/vendime, dekrete të nxjerra nga organet kompetente apo cilido person i tretë, veçanërisht ato që ndalojnë dhe kufizojnë punën e Institutit Goethe, e tjera), e mbajmë të drejtën t’ju ofrojmë ndryshimin e mbajtjes së kurseve (në kuptim kohor dhe hapësinor). Në një rast të tillë do të japin ofertë të re, duke dhënë një afat të caktuar që ju të deklaroheni dhe do t’ju lusim të përgjigjeni se vallë e pranoni ofertën e re apo dëshironi ta anuloni marrëveshjen. Nëse e anuloni marrëveshjen, do të bëjmë kompensimin proporcional të shumës së paguar, varësisht nga shkalla e shërbimeve të dhëna.  
 
8. Mbrojtja e të dhënave

Pjesëmarrësi pajtohet që Instituti Goethe të grumbullojë, ruajë dhe përpunojë (në formë elektronike dhe me shkrim) të dhënat e tij personale që shënohen në fletëparaqitjen për regjistrim dhe testim, me qëllim të procedimit të drejtë të fletëparaqitjeve për regjistrim dhe regjistrimin e pjesëmarrësit në kursin/provimin e zgjedhur, zbatimit të procedurave për llogaritje e vërtetim të suksesit të kurseve përmes zbatimit të testeve/provimeve. Pjesëmarrësi pajtohet që Instituti Goethe të bëjë transferimin e të dhënave të tij personale në kuadër të këtij grupacioni, respektivisht në Institutet Goethe në shtetet tjera.