Iniciativa "Shkollat: Partnere të së ardhmes"

 • “Schools: Partners for the Future” (PASCH) initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Keller
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Bernhard Ludewig

Iniciativa „Shkollat: Partnere të së ardhmes“ (PASCH) lidh një rrjet në mbarë botën prej më tepër se 1.700 shkollave PASCH me një lidhje të veçantë me Gjermaninë. Goethe-Institut përkujdeset për rreth 550 shkolla PASCH në sistemet arsimore nacionale të më shumë se 100 vendeve.

Në shkurt të vitit 2008, Ministria e punëve të jashtme nisi iniciativën „Shkollat: Partnere të së ardhmes“ (PASCH).PASCH-i koordinohet nga Ministria e punëve të jashtme dhe realizohet së bashku me Zyrën Qendrore për Çështjet Arsimore jashtë vendit, Goethe-Institut, Shërbimin Akademik Gjerman për Këmbim dhe Shërbimi i Këmbimit Pedagogjik të Konferencës së Ministrisë së Kulturës.

Parimet themelore dhe qëllimet

Katër parimet themelore e përcaktojnë orientimin e PASCH-it:
 • perspektiva nëpërmjet arsimimit,
 • zgjerimi i horizontit nëpërmjet shumëgjuhësisë,
 • qasja ndaj gjuhës dhe arsimit, dhe
 • trajtimi i përbashkët i problemeve të së ardhmes si një bashkësi mësimore ndërkombëtare

Në shkurt të vitit 2008 Ministria për punë të jashtme i dha jetë iniciativës „Shkollat: Partnere të së ardhmes“. PASCH-i forcon dhe lidh në një rrjet mbarëbotëror më shumë se 1.700 shkolla PASCH me një lidhje të veçantë me Gjermaninë. Goethe-Institut përkujdeset për rreth 550 shkolla PASCH në sistemet arsimore nacionale të më shumë se 100 vendeve. 

Iniciativa është e koordinuar nga Ministria për Punë të Jashtme dhe realizohet së bashku me Agjencinë Qendrore për çështjet arsimore jashtë vendit, Institutin Goethe, me Shërbimin Akademik Gjerman për Shkëmbim dhe Shërbimin Pedagogjik për Shkëmbim të Konferencës së Ministrisë së Kulturës. 

Rrjeti i shkollave gjermane jashtë vendit dhe shkollave të cilat ofrojnë diplomën e gjuhës gjermane do të forcohet. Përveç kësaj do të zgjerohet bashkëpunimi shkollor, për të forcuar më tutje gjuhën gjermane si gjuhë të huaj në sistemet arsimore nacionale. Ndër të tjera, do të ofrohen bursa për studime në Gjermani dhe mundësi për këmbim të nxënësve dhe partneritet ndërmjet shkollave. 

Qëllimet e PASCH

Te brezi i ri kjo iniciativë synon të zgjojë interesim dhe entuziazëm afatgjatë për Gjermaninë bashkëkohore, shoqërinë e saj dhe gjuhën gjermane. Po krijohet një rrjet mbarëbotëror i shkollave të Republikës Federale të Gjermanisë; shkollat do të shndërrohen në një komunitet ndërkombëtar të të mësuarit përmes aktiviteteve të përbashkëta dhe këmbimeve. shërbimi vullnetar „Kulturwelt“.

PASCH kontribuon me oferta atraktive arsimore për kualifikimin e qëndrueshëm të nxënëseve dhe nxënësve si dhe të mësimdhënësve dhe zgjeron me këtë kompetencën te brezi i ri për të studiuar në Gjermani dhe për karrierën e mëvonshme. Përveç kësaj, objektiva janë edhe ndërtimi i lidhjeve të gjalla dhe afatgjate me Gjermaninë si dhe nxitja e shkollave, mësuesve të tyre dhe nxënëseve dhe nxënësve për këmbim të hapur të mendimeve dhe bashkëpunimit ndërmjet tyre. Për këtë PASCH është i rrjetëzuar edhe me iniciativa tjera të politikës së jashtme kulturore dhe arsimore, siç është shërbimi vullnetar „Kulturwelt“.

Detyrat dhe masat e Goethe-Institut

Goethe-Institut mbështet më shumë se 550 shkolla PASCH, që gjermanishtja të implementohet ose zgjerohet si lëndë shkollore. Ai u ofron mësimdhënësve trajnime metodiko-didaktike dhe kurse gjuhësore dhe i pajis shkollat me materiale bashkëkohore multimediale të mësimdhënies, mësimit dhe materiale nga gjeografia. Përveç kësaj, Goethe-Institut në suaza të kësaj iniciative ka dërguar në mbarë botën ekspertë të mësimdhënies për t’u kujdesur për shkollat partnere. Kurset e adoleshentëve në Gjermani për nxënëset dhe nxënësit e shkollave pjesëmarrëse përmirësojnë njohuritë gjuhësore, forcojnë kompetencën ndërkulturore dhe i bëjnë të gjalla studimet rajonale.
Uebfaqja www.pasch-net.de është e ndërtuar në tri fusha:
 • Fusha e përgjithshme
 • Fusha e mësimdhënësve
 • Fusha e nxënësve
Fusha e përgjithshme

Fusha e përgjithshme informon rreth institucioneve pjesëmarrëse dhe aktiviteteve të tyre. Këtu përfshihen projekte në suaza të Iniciativës PASCH, blog-e nga bashkëpunëtorët e vendeve të ndryshme të botës, kurset e të rinjve të PASCH-it në Gjermani si dhe një bursë partnerësh për partneritete ndërkombëtare të shkollave. Harta interaktive botërore jep një pasqyrë të rrjetit të shkollave partnere dhe shkollat pjesëmarrëse prezantohen me portrete të shkurta.

Fusha e mësimdhënësve

Në këtë fushë mësimdhënësit do të gjejnë sugjerime për përdorimin e PASCH-net në mësimdhënien e gjuhës gjermane, materiale mësimore për t’u shkarkuar dhe informacion për temat metodiko-didaktike. Platforma e mësimit PASCH lejon mësuesit të krijojnë klasat e tyre virtuale ose të përdorin kurse ekzistuese.

Komuniteti ofron mundësinë për të këmbyer materiale ose për të kërkuar partnerë për idenë e projektuar. Në komunitet, në platformën e të mësuarit ose përmes blog-eve, mësuesit mund të zbatojnë projekte ndërshtetërore, si për shembull gazeta regjionale online për nxënës ose podcasts.

Në platformën e PASCH-it për mësim, PASCH-net ofron trajnime të mentoruara online për mësimdhënësit. Në kursin online PASCH-net-leje drejtimi, mësuesit njihen me ofertat e faqes së internetit për mësimet e gjermanishtes, për shembull komunitetet, platformën e të mësuarit dhe gazetën shkollore PASCH-Global. Në kursin online Moodle-leje drejtimi do të mësoni se si të përdorni platformën e mësimit PASCH në mësimet e shkollës ose si pjesë e një programi trajnimi për mësues, e cila bazohet në softuerin Moodle,

Kontakt: lernplattform@pasch-net.de

Fusha e nxënësve

Personat që mësojnë gjermanishten në shkollat PASCH, shkëmbejnë ide me nxënës tjerë në Komunitet. Atje ata mund të ngarkojnë tekste, foto dhe video, krijojnë grupe dhe diskutojnë me njëri-tjetrin në forume.

Garat dhe projektet inkurajojnë bashkëveprim. Tekstet e niveleve të ndryshme të gjuhës ofrojnë informata për Gjermaninë, duke përfshirë këtu edhe mundësitë e studimit.

Oferta të rregullta për diskutime, aktivitete praktike dhe lojëra për mësim ju ftojnë për të ushtruar gjermanishten.

Kush dëshiron të jetë aktiv në PASCH-net, në Komunitetet ose në platformën e mësimit, duhet të regjistrohet dhe pastaj të lajmërohet me adresën elektronike dhe fjalëkalimin Kontakt: service@pasch-net.de
Rrjeti PASCH përfshin më shumë se 1.700 shkolla në mbarë botën. Goethe-Institut kujdeset për më tepër se 550 shkolla në sistemet arsimore nacionale të më shumë se 100 shteteve. Në suaza të iniciativës „Shkollat: Partnere të së ardhmes“, këto shkolla kanë implementuar ose zgjeruar mësimin e gjuhës gjermane.

Nëpër shkolla gjermanishtja ofrohet kryesisht si gjuhë e dytë e huaj. Përveç kësaj në rrjetin PASCH bëjnë pjesë edhe 142 shkolla gjermane jashtë shtetit, për të cilat përkujdeset Zyra Qendrore për shkollat jashtë vendit (ZqShJv) dhe rreth 1 000 shkolla nacionale, të cilat ofrojnë diplomën e gjuhës gjermane të Konferencës së Ministrisë së Kulturës.

Schulporträts