Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Fëmijë në shtëpi Foto: Getty Images/Comstock Images

Ti dëshiron ...

  • të japësh provimin e gjermanishtes për fëmijë dhe të rinj të moshës 10 deri në 16 vjeç
  • të dëshmosh njohuritë fillestare në gjermanisht
  • të dëshmosh njohuritë e mësuara në nivelin A2
  • një certifikatë zyrtare dhe të njohur në rang ndërkombëtar

Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch është një provim i gjermanishtes për fëmijë dhe të rinj të moshës 10 deri në 16 vjeç. Ai dëshmon njohuri elementare të gjuhës dhe i përgjigjet nivelit të dytë (A2) të shkallës së kompetencave prej gjashtë nivelesh të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGj).

Me kryerjen e suksesshme të provimit ti tregon, se ...

  • në shkollë apo në kohën e lirë, je në gjendje të tregosh apo flasësh mbi persona, vende apopërvoja
  • mund të shkruash një letër apo një e-mail, ku ti ofron apo kërkon informacione
  • kupton informacionet thelbësore të bisedave dhe teksteve të situatave të përditshme.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Kurset dhe ligjëratat janë të liruara nga TVSH-ja në pëlqim me nenin 23 paragrafi 1 pika 176 nga Ligji mbi tatimin e vlerës së shtuar

**) Çmimi më i ulët i treguar vlen vetëm nëse keni ndjekur një kurs të gjuhës gjermane në Institutin Goethe, jo më herët se gjashtë muaj më parë. Gjashtë muajt i referohen periudhës ndërmjet përfundimit të kursit të gjuhës dhe datës së provimit të gjuhës gjermane. Në këtë rast çmimi ndryshon automatikisht gjatë procesit të rezervimit. Nëse kjo nuk ndodh, ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj të kursit.

Përgatitje

Materiale për ushtrime

Këtu mund të gjesh modele testesh dhe ushtrimesh për të ushtruar online, gjithashtu  interaktive.

Informata plotësuese

Kushtet, përmbajtjet e provimeve dhe informata të tjera për Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch mund t’i gjesh këtu: