Goethe-Zertifikat B1

Portreti i një të riu duke buzëqeshur dhe duke treguar  me gishtin lart Foto: Getty Images/DexImage

Ju dëshironi ...

  • të ndiqni një kurs përgatitor për studime të mëtejshme në Gjermani
  • të jetoni dhe të punoni në Gjermani
  • të dëshmoni njohuritë e marra në nivelin B1
  • një certifikatë zyrtare dhe të njohur në rang ndërkombëtar

Goethe-Zertifikat B1 është një provim i gjermanishtes për të rinj dhe të rritur. Ai konfirmon përdorim të pavarur të gjuhës gjermane dhe i përgjigjet nivelit të tretë (B1) të shkallës së kompetencave prej gjashtë nivelesh të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGj).

Me kryerjen e suksesshme të provimit ju tregoni, se ...

  • mund të kuptoni informacionet kryesore, nëse përdoret gjuha standarde dhe nëse bëhet fjalë për situata të njohura nga jeta e punës, e shkollës, e kohës së lirë, e kështu me radhë.
  • mund të zotëroni shumicën e situatave, të cilat mund t'i hasni gjatë udhëtimit në vendet gjermanishtfolëse.
  • mund të shpreheni thjesht dhe në mënyrë koherente rreth temave të njohura dhe fushave të interesit personal.
  • mund të flisni mbi përvoja dhe ngjarje, të përshkruani ëndrra, shpresa dhe qëllime, si dhe të argumentoni apo të jepni shpjegime të shkurtra.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Kurset dhe ligjëratat janë të liruara nga TVSH-ja në pëlqim me nenin 23 paragrafi 1 pika 176 nga Ligji mbi tatimin e vlerës së shtuar

**) Çmimi më i ulët i treguar vlen vetëm nëse keni ndjekur një kurs të gjuhës gjermane në Institutin Goethe, jo më herët se gjashtë muaj më parë. Gjashtë muajt i referohen periudhës ndërmjet përfundimit të kursit të gjuhës dhe datës së provimit të gjuhës gjermane. Në këtë rast çmimi ndryshon automatikisht gjatë procesit të rezervimit. Nëse kjo nuk ndodh, ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj të kursit.

REZULTATET

             

Çertifikatat e provimeve merren vetëm personalisht me pasaportë ose me autorizim të verifikuar nga noteri.

Rezultatet për provimet A2, B1, B2 dhe C1 zakonisht publikohen në faqen e internetit 15 ditë pas datës së provimit.


Ergebnisse B1 15.03.2024 // Termini i terheqjës së certifikatës më 28.03.2024, ora 09:00-10:00 vetëm me pasaportë të vlefshme
 

Përgatitje

Materiale për ushtrime

Këtu mund të gjeni modele testesh dhe ushtrimesh për të ushtruar online, gjithashtu pa barriera dhe interaktive. 

Informata plotësuese

Kushtet, përmbajtjet e provimeve dhe informata të tjera për Goethe-Zertifikat B1 mund t’i gjeni këtu: