Pyetje të parashtruara shpesh

Po ju informojmë për pyetjet e shpeshta dhe të përgjithshme lidhur me provimet e Goethe-Institut.

Nëse keni pyetje të tjera lidhur me provimet Goethe-Zertifikat A1 deri në C2, ju lutemi të informoheni në një konsultë individuale pa pagesë në një nga qendrat tona të provimeve (përfaqësitë e Goethe-Institut, Goethe-Zentrum, ose partnerët në zhvillimin e provimeve të Goethe-Institut).

Po ju informojmë për pyetjet e shpeshta dhe të përgjithshme lidhur me provimet e Goethe-Institut.

Nëse keni pyetje të tjera lidhur me provimet Goethe-Zertifikat A1 deri në C2, ju lutemi të informoheni në një konsultë individuale pa pagesë në një nga qendrat tona të provimeve (përfaqësitë e Goethe-Institut, Goethe-Zentrum, ose partnerët në zhvillimin e provimeve të Goethe-Institut).

Provimet e Goethe-Institut janë të hapura për të gjithë të interesuarit dhe mund të jepen pavarësisht shtetësisë që ka kandidati. Ato janë përpiluar për të certifikuar njohuritë e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj ose si gjuhë e dytë.
Për pjesëmarrjen rekomandohet një moshë minimale.
Qendrat e provimeve përpiqen brenda mundësive të tyre t’u ofrojnë sa më tepër komoditet pjesëmarrësve me nevoja të veçanta (psh. personave me sëmundje kronike apo me aftësi të kufizuara shikimi ose dëgjimi). Për këtë arsye lloji dhe shkalla e sëmundjes kronike apo e aftësisë së kufizuar duhet të deklarohen që në fazën e regjistrimit për provim dhe të vërtetohen me anë të një raporti mjekësor. Për këto qendra e provimit është e detyruar të ruajë fshehtësinë.

Informacione më të detajuara do të gjeni pranë qendrës, ku do të jepni edhe provimin.
Për këtë ju lutemi t’i drejtoheni qendrës, ku dëshironi të jepni provimin si dhe të konsultoheni më tej.
Mund të dilni nga klasa vetëm për një kohë dhe arsye të kufizuar (psh. për të shkuar në banjë). Kjo do të shënohet në “Protokollin për Zhvillimin e Provimit”.
Klasifikimin e Goethe-Zertifikat A1 deri te C2, në përputhje me Kuadrin e Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (GER), e gjeni te:
Nivelet e provimeve dhe kurseve të gjuhëve të Goethe-Institut
Kuadri i Përbashkët Evropian i Referencave për Gjuhët (GER)
Për këtë ju lutemi t’i drejtoheni qendrës, ku dëshironi të jepni provimin.
Vërtetimet, të cilat thjesht dëshmojnë pjesëmarrjen në një kurs gjuhe, në një test njohurish, në një provim, etj., nuk janë të mjaftueshme.

Vetëm një certifikatë provimi, që dëshmon marrjen e këtij të fundit (Goethe-Zertifikat A1 deri te C2 apo Kleines oder Großes Deutsche Sprachdiplom) vlen në të gjithë botën si dëshmi e njohurive përkatëse të gjuhës gjermane si gjuhë e huaj.
Provimet Goethe-Zertifikat Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom dhe Großes Deutsches Sprachdiplom njihen si dëshmi të njohurive gjuhësore për të studiuar në shkollat e larta (universitetet) e Gjermanisë, pa bërë të nevojshme dhënien e provimit TestDaF ose të një provimi tjetër për studime të larta (DSH).

Për kërkesat gjuhësore për shkollën e lartë që doni të zgjidhni dhe për degën e studimit ju lutemi të informoheni pranë universiteteve përkatëse ose të kërkoni nën adresën: www.sprachnachweis.de.
Është i detyrueshëm për pjesën me shkrim të të gjitha provimeve të Goethe-Institut rregulli drejtshkrimor i vlefshëm që prej gushtit 2006. Bazë për këtë janë fjalori “DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung” (që prej botimit 24, 2006) dhe fjalori “WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung” (që prej 2006).

Rregullat aktuale mund t’i gjeni në internet nën:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Të mësuarit është një proces individual. Se sa kohë ju duhet për të arritur një nivel të caktuar varet nga faktorë të ndryshëm si dhe individualë, psh.: angazhimi, koha që investoni si dhe shfrytëzimi i burimeve të tjera për të mësuar gjuhën.

Nëse keni mësuar ndonjë apo disa gjuhë të tjera, atëherë gjermanishten përgjithësisht e mësoni më shpejt. Rol të rëndësishëm luan edhe fakti nëse merrni pjesë në një kurs gjuhe në vendin tuaj apo në Gjermani, ku mund të flisni dhe dëgjoni gjermanisht edhe jashtë mësimit.

Për procesin e të mësuarit përbën rëndësi të madhe edhe intensiteti i mësimit (kurs intensiv, kurs nate, etj.). Për këto ju lutemi të konsultoheni personalisht në një nga qendrat e provimit.
Te secili nga provimet do të gjeni material ushtrimor dhe informues:
  • material falas për shkarkim;
  • material shtesë me porosi.
Pjesërisht do të gjeni material edhe pranë zyrës së kurseve të gjuhës në përfaqësitë e Goethe-Institut më të afërt.
Për disa provime ka materiale për mësimet në distancë dhe kurse në internet.
Mëso gjermanisht nëpërmjet mësimit në distancë
Provimi, si i tëri, mund të jepet dhe përsëritet disa herë. Detajet për të përsëritur apo për të ridhënë një pjesë të provimit janë përcaktuar te dispozitat për zhvillimin e provimit.
Vlefshmëria e certifikatave të Goethe-Institut (Goethe-Zertifikat A1 deri te C2) nuk është e kufizuar në kohë.

Megjithatë, shumë institucione dhe punëdhënës kërkojnë një certifikatë jo më shumë se dy vjet të vjetër.

Certifikatat e Goethe-Institut (Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) dhe das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS)) do të jenë të vlefshme edhe pas hyrjes në fuqi të certifikatës së re Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom dhe pas ndryshimit të sistemit të provimeve për nivelin C2 duke filluar nga data 01.01.2012.
Kryesisht nuk lëshohet ndonjë dublikatë.

Megjithatë, nëse provimi është bërë brenda 10 viteve të fundit, atëherë qendra ku keni bërë provimin mund të lëshojë një dublikatë kundrejt pagesës.
Në rastet kur ndryshon emri dhe/apo mbiemri (si psh.: martesë, adoptim, zgjidhje martese, etj.) nuk lëshohet as një certifikatë e re dhe as një dublikatë.

Ndryshimi i emrit dhe/apo mbiemrit mund të vërtetohet nëpërmjet certifikatave zyrtare (certifikatë lindjeje, certifikatë për lidhje martese, etj.) apo kopjeve të noterizuara.

Emri dhe/apo mbiemri (ose drejtshkrimi i tij/tyre) duhet të vërtetohen nëpërmjet një letërnjoftimi pranë qendrës ku do të jepni provimin. Certifikata e provimit do të lëshohet në bazë të këtyre të dhënave.
Certifikatën tuaj të gjuhës mund ta noterizoni, psh. për arsye studimi, pranë çdo institucioni publik (në gjykatë, në ministri, në shkollë, në bankë, etj.). Mjaft punëdhënës kërkojnë në shumicën e rasteve një noterizim nga një zyrë noteri apo avokati.
Përkthimin e certifikatës së gjuhës mund ta bëni te një përkthyes i licencuar apo pranë një zyre përkthimesh.
Pjesëmarrja në provim bëhet pavarësisht nëse keni frekuentuar ndonjë kurs gjuhe/përgatitor, apo nëse keni marrë një certifikatë gjuhe të një niveli më të ulët.

Megjithatë ju sugjerojmë pjesëmarrjen në një kurs përgatitor pranë qendrës së provimit. Këtu mësoni të përvetësoni aftësitë e nevojshme gjuhësore apo teknikat specifike të provimit, të cilat jua lehtësojnë sa më shumë dhënien e tij.

Për këtë ju lutemi t’i drejtoheni qendrës, ku dëshironi të jepni provimin.