Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1) Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Kontakti dhe informacione

Hand bearbeitet Test mit Mehrfachauswahl Foto (Ausschnitt): Getty Images
Jeni të interesuar për një nga kurset tona ose keni nevojë për informata të mëtejshme? Ndjehuni të lirë për të vizituar zyrën e kurseve të gjuhës për konsultime personale.

Kontakti
Olivera Stipcarova
Koordinatore për kurse gjuhësore dhe provime
olivera.stipcarova@goethe.de
+389 2 3121 604 

       

E hënë – e enjte
09:00–13:00, 14:00–16:00

Përcaktimi i nivelit të njohurive të gjuhës gjermane (me shkrim). Shkruani në info-skopje@goethe.de dhe do të merrni kodin e hyrjes.
Testi i vendosjes është falas.Tel. +389 2 3121 604     
Pruefungen-Skopje@goethe.de
  
Ju mund të regjistroheni për kurset e gjermanishtes, duke ardhur personalisht në zyrën tonë. Ju lutemi, duhet të keni parasysh se regjistrimi do të jetë i vlefshëm vetëm pasi të keni bërë pagesën e tarifës së kursit. Nëse nuk e keni bërë pagesën e kursit nuk do të mund të ndiqni kursin e gjuhës gjermane.

Sipas njohurive të psikologjis edukative, rekomandojmë fëmijët dhe të rinjtë ta ndjekin kursin në grupet e tyre. Nëqoftëse për arsye të rëndësishme duhet ta ndryshoni grupen, lajmëronja profesorin, ndërsa ne do mundohemi të gjejm zgjidhje.
Përkujtim: Vendi në kurs, në cilin do çoftë grup është i siguruar vetëm me regjistrim.

 
Regjistrimi pa testim

Ju mund të regjistroheni drejtpërdrejt për një kurs të gjuhës pa iu nënshtruar testit të përcaktimit të nivelit,
  • nëse nuk keni njohuri paraprake të gjuhës gjermane
  • nëse ju keni ndjekur tashmë një kurs të gjuhës gjermane tek ne dhe keni kaluar testin përfundimtar, dhe ne e njohim nivelin tuaj të njohjes së gjermanishtes.
Regjistrimi pas testit për përcaktimin e nivelit
Nëpërmjet testit për përcaktimin e nivelit me shkrim dhe një bisede, konstatojmë se çfarë njohurish të mëparshme keni dhe ju këshillojmë për zgjedhjen e kursit. Ju pastaj mund të regjistroheni direkt në zyrën e kursit të gjuhës.
 
Testi i përcaktimit të nivelit bëhet pa pagesë dhe mund të organizohet.

Kursanmeldung
 
Kurset Tarifa e kurseve
Të gjitha kurset standarde (A1-B1)
60 UE
(Kurse për të rritur, fëmijë dhe adoleshentë)
12.500, - MKD *
(Janë përfshirë përcaktimi i nivelit dhe materialet shtesë)
Të gjitha kurset standarde (B2-C1):
66 UE
(Kurse për të rritur)
13.500, - MKD *
(Janë përfshirë përcaktimi i nivelit dhe materialet shtesë)
Kurset e përgatitjes së provimit:
4 UE**
1.200, - MKD (А1, А2)
1.800, - MKD (B1, B2, C1)
(Materialet e përfshira)
Kurse speciale (45 Min.) 1.200, -MKD
(Janë përfshirë përcaktimi i nivelit dhe materialet shtesë) 

*   Libri i kursit nuk përfshihet në çmim.
** UE=orë mësimore
Në rast se pjesëmarrësi dëshiron të anulojë ndjekjen e kursit apo të sesionit të caktuar të provimit, do të zbatohen kushtet e mëposhtme:

4.1. Tërheqja nga kursi duhet të bëhet me shkrim përmes adresës elektronike deri te Sekretariati i Goethe-Institutit për kurse dhe provime në Shkup. Nëse e anuloni kursin deri në ditën e fundit të punës para fillimit të kursit, Goethe- Instituti do të bëjë kthimin e çmimit të paguar duke hequr 15% për shpenzime administrative. Kthimi i këtyre mjeteve do të bëhet vetëm duke e dorëzuar vërtetimin origjinal të pagesës së çmimit të kursit me të cilën dëshmohet pagesa.
Në rast të anulimit të kursit në ditën e fillimit të kursit ose pas fillimit të kursit, nuk mund të kthehet shuma e paguar ndaja pjesëmarrësit/kandidati, përveç në raste kur ka arsye serioze, si për shembull në rast të ndonjë sëmundjeje. Në rast të anulimit për arsye të sëmundjes, Instituti Goethe do të bëjë kthimin e shumës së paguar të kursit duke hequr 15% për shpenzime administrative. Kthimi i këtyre mjeteve do të bëhet vetëm duke e dorëzuar vërtetimin origjinal të pagesës së çmimit të kursit me të cilën dëshmohet pagesa. Bursat ose udhëtimet jashtë vendit nuk mund të renditen si arsye për anulimin e një kursi.


4.2. Në rast të anulimit të kursit nga ana e Goethe-Institutit shuma e paguar për kursin në tërësi do t’i kthehet pjesëmarrësit/kandidatit.
 
1. Kushtet e përgjithshme të punës së Goethe-Institutit gjatë mbajtjes së kurseve dhe provimeve të gjermanishtes

Goethe- Instituti në Shkup ofron kurse dhe provime të gjermanishtes për të rriturit që kanë të drejtë t'i vizitojnë dhe personat që janë të paktën 16 vjeç, si dhe për të rinjtë nga 13 deri në 18 vjeç dhe për fëmijët nga 5 deri në 12 vjeç.

2. Kushtet e pagesës

Gjatë regjistrimit paguhet e gjithë shuma e përgjithshme për kursin e zgjedhur (Ju lutemi të informoheni për çmimet e kurseve në faqen tonë të internetit: https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia.html.)

Çmimi i kurseve përfshin:
Mësim
Materiale shtesë për mësimdhënie, të cilat nuk i referohen librave bazë
Vërtetim për ndjekjen e kursit
Përdorim të bibliotekës në kuadër të Goethe-Institutit në pajtim me rregullat e bibliotekës.
Nëse kushtet e pagesës nuk plotësohen, Goethe-Institut rezervon të drejtën të pengojë kandidatët të aksesojnë platformën dhe seancat e drejtpërdrejta.

Provimet dhe librat e përdorur në kurse të caktuara nuk janë të përfshira në çmim. Regjistrimi për provime bëhet në mënyrë të pavarur nga kurset. Librat për kurset blihen në mënyrë të pavarur në librari.
Ndryshimi i kursit ose i datës së provimit është i mundur vetëm me pëlqimin paraprak dhe në marrëveshje me Sekretariatin për kurse dhe provime në Goethe-Institut Shkup, vetëm nëse ka data të lira.


3. Çmimi i kurseve dhe provimeve të gjermanishtes

3.1.Kurset dhe provimet e gjermanishtes paguhen sipas listës së çmimeve gjatë regjistrimit të kursit/provimit. Ju lutemi informohuni për çmimet e kurseve dhe provimeve nga faqja jonë e internetit
https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia.html
3.2. Të gjitha tarifat bankare lidhur me pagesën e çmimit të kursit bien mbi pjesëmarrësin /kandidatin.


4. Anulimi

Në rast se pjesëmarrësi dëshiron të anulojë ndjekjen e kursit apo të sesionit të caktuar të provimit, do të zbatohen kushtet e mëposhtme:
4.1. Tërheqja nga kursi duhet të bëhet me shkrim përmes adresës elektronike deri te Sekretariati i Goethe-Institutit për kurse dhe provime në Shkup. Nëse e anuloni kursin deri në ditën e fundit të punës para fillimit të kursit, Goethe- Instituti do të bëjë kthimin e çmimit të paguar duke hequr 15% për shpenzime administrative. Kthimi i këtyre mjeteve do të bëhet vetëm duke e dorëzuar vërtetimin origjinal të pagesës së çmimit të kursit me të cilën dëshmohet pagesa.
Në rast të anulimit të kursit në ditën e fillimit të kursit ose pas fillimit të kursit, nuk mund të kthehet shuma e paguar ndaja pjesëmarrësit/kandidati, përveç në raste kur ka arsye serioze, si për shembull në rast të ndonjë sëmundjeje. Në rast të anulimit për arsye të sëmundjes, Instituti Goethe do të bëjë kthimin e shumës së paguar të kursit duke hequr 15% për shpenzime administrative. Kthimi i këtyre mjeteve do të bëhet vetëm duke e dorëzuar vërtetimin origjinal të pagesës së çmimit të kursit me të cilën dëshmohet pagesa. Bursat ose udhëtimet jashtë vendit nuk mund të renditen si arsye për anulimin e një kursi.


4.2. Në rast të anulimit të kursit nga ana e Goethe-Institutit shuma e paguar për kursin në tërësi do t’i kthehet pjesëmarrësit/kandidatit.

5. Përcaktimi i nivelit / Numri I pjesëmarrësve

5.1.Përcaktimi i nivelit, në të cilin pjesëmarrësi do të regjistrohet bëhet nga Goethe- Instituti, në bazë të rezultateve të pjesëmarrësit të fituara nga testi për përcaktimin e nivelit dhe në bazë të bisedës që zhvillohet me të. Datat e testimit përcaktohen nga Goethe-Institut.


5.2.Në kurset tona marrin pjesë të paktën 8 ndërsa më së shumti 16 pjesëmarrës. Nëse në fillim të kursit nuk janë paraqitur numër i mjaftueshëm për atë kurs, ne e mbajmë të drejtën që ta anulojmë atë dhe ta ndërrojmë datën e fillimit të atij kursi.

6. Obligimet e pjesëmarrësve të kursit/provimit

Pjesëmarrësi është i obliguar t’i respektojë rregullat e kursit dhe ato shtëpiake. Në rast të thyerjes së rregullave të kursit dhe atyre shtëpiake, pjesëmarrësi mund të përjashtohet nga kursi/provimi. Në atë rast, pjesëmarrësi nuk ka të drejtën e kthimit të shumës së paguar.


7. Përgjegjësia e Goethe-Institutit / forca madhore

Përgjegjësia e Goethe-Institutit dhe personelit të tij kufizohet vetëm në neglizhencë të qëllimshme dhe të rëndë. Goethe-Instituti nuk ka përgjegjësi për anulimin e shërbimeve për shkak të forcës madhore (për shembull, katastrofa natyrore, zjarre, pandemi, epidemi, urdhra zyrtarë dhe të rrethana të tjera që janë jashtë kontrollit të tij).
Goethe-Institut rezervon të drejtën, në rast të forcës madhore, të ndryshojë formatin dhe mënyrën e mbajtjes/zbatimit të kursit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rastet kur një ndryshim i formatit duhet të bëhet me një prani online.

8. Mbrojtja e të dhënave

Pjesëmarrësi pranon që Goethe-Institut të mbledhë, ruan dhe përpunojë (në formë elektronike dhe me shkrim) të dhënat e tij personale që janë futur në aplikacionin për regjistrim dhe testim me qëllim zbatimin e saktë dhe regjistrimin e pjesëmarrësit në kursin/provimin e përzgjedhur, zbatimi i procedurave të llogaritjeve dhe vërtetimit të suksesit të lëndëve me kryerjen e testeve/provimeve.
Goethe-Institut ka të drejtë, pa miratimin e pjesëmarrësit/kandidatit dhe pa e njoftuar atë, me kërkesë të institucioneve shtetërore të konfirmojë vërtetësinë e certifikatës që pjesëmarrësi ka paraqitur pranë institucionit përkatës dhe të njoftojë institucionin për rezultatet të provimit që i është nënshtruar kandidatit.
Pjesëmarrësi pajtohet që Goethe-Institut transferon të dhënat e tij personale brenda kuadrit të grupit, domethënë në Goethe-Institute të vendosura në vende të tjera.
Sipas njohurive të psikologjis edukative, rekomandojmë fëmijët dhe të rinjtë ta ndjekin kursin në grupet e tyre.
Nëqoftëse për arsye të rëndësishme duhet ta ndryshoni grupen, lajmëronja profesorin, ndërsa ne do mundohemi të gjejm zgjidhje.
 
Përkujtim: Vendi në kurs, në cilin do çoftë grup është i siguruar vetëm me regjistrim.
 

Testoni gjermanishten tuaj

Këtu mund të zbuloni se në çfarë niveli është gjermanishtja Juaj: Jeni fillestar, i avancuar ose tashmë profesionist? Ky test Ju jep orientimin e parë.

Orare dhe çmime

Të gjitha oraret e kurseve në Maqedonia e Veriut

Testi për përcaktimin e nivelit

Jeni duke ndjekur për herë të parë një nga kurset tona të gjermanishtes? Me ndihmën e testit për përcaktimin e nivelit mund të zbuloni shpejtë se cili nivel i kursit ju përshtatet.