Goethe-Zertifikat A2

Një biznesmene e ngazëllyer Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Ju dëshironi ...

  • të dëshmoni njohuritë fillestare në gjermanisht
  • të dëshmoni njohuritë e marra në nivelin A2
  • një certifikatë zyrtare dhe të njohur në rang ndërkombëtar

Goethe-Zertifikat A2 është një provim i gjermanishtes për të rriturit. Ai dëshmon njohuri elementare të gjuhës dhe i përgjigjet nivelit të dytë (A2) të shkallës së kompetencave prej gjashtë nivelesh të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGj).

Me kryerjen e suksesshme të provimit ju tregoni, se ...

  • mund të kuptoni dhe të përdorni fjali dhe fraza, të cilat gjejnë përdorim të shpeshtë në situatat e së përditshmes.
  • jeni në gjendje të komunikoni në situata të thjeshta dhe rutinë, në të cilat bëhet fjalë për shkëmbim informacioni mbi çështje të njohura dhe të zakonshme.
  • mundeni të përshkruani me mjete të thjeshta prejardhjen dhe arsimin tuaj, ambientin në të cilin ndodheni dhe gjërat në lidhje me nevojat tuaja imediate.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Kurset dhe ligjëratat janë të liruara nga TVSH-ja në pëlqim me nenin 23 paragrafi 1 pika 176 nga Ligji mbi tatimin e vlerës së shtuar

**) Çmimi më i ulët i treguar vlen vetëm nëse keni ndjekur një kurs të gjuhës gjermane në Institutin Goethe, jo më herët se gjashtë muaj më parë. Gjashtë muajt i referohen periudhës ndërmjet përfundimit të kursit të gjuhës dhe datës së provimit të gjuhës gjermane. Në këtë rast çmimi ndryshon automatikisht gjatë procesit të rezervimit. Nëse kjo nuk ndodh, ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj të kursit.

Për të paraqitur mëshumë kandidatë, duhet të bëni një rezervim për secilin kandidat veç e veç.Ju gjithashtu mund të paraqitni më shumë kandidatë përmesformularit online, me të cilin do të kërkoni termin të lirë për numrin e kërkuar të kandidatëve.


REZULTATET

Çertifikatat e provimeve merren vetëm personalisht me pasaportë ose me autorizim të verifikuar nga noteri.

Rezultatet për provimet A2, B1, B2 dhe C1 zakonisht publikohen në faqen e internetit 15 ditë pas datës së provimit.


Ergebnisse A2 05.04.2024 // Termini i terheqjës së certifikatës më 18.04.2024, ora 09:00-10:00 (vetëm me pasaportë të vlefshme)

Përgatitje

Materiale për ushtrime

Këtu mund të gjeni modele testesh dhe ushtrimesh për të ushtruar online, gjithashtu pa barriera dhe interaktive.

Informata plotësuese

Kushtet, përmbajtjet e provimeve dhe informata të tjera për Goethe-Zertifikat A2 mund t’i gjeni këtu: