Detyrat dhe qëllimet

Goethe-Instituti në Maqedoninë e Veriut

Empfang

Goethe-Institut u themelua në korrik të vitit 2007 fillimisht si zyrë ndërlidhëse dhe më pas u shndërrua në një Goethe-Institut në nëntor të vitit 2016. Që nga janari i vitit 2016 Goethe-Institut ofron kurse të gjuhës dhe provime dhe gjithashtu është kompetent për përkujdesje dhe koordinimin e vendeve të Shqipërisë dhe Kosovës. Goethe-Institut Shkup ndodhet në lagjen Karposh në katin e parë të një ndërtese moderne afariste, e cili gjendet në qendër dhe arrihet shumë lehtë me veturë ose me autobus.

Aktivitetet ndahen në fusha të punës

  • Bashkëpunimi arsimor për gjuhë gjermane: promovimi i mësimit të gjuhës gjermane dhe kompetenca profesionale e mësimdhënëseve dhe mësimdhënësve të gjermanishtes; mbështetja e qendrave që ofrojnë kurse, provime dhe mësimdhënie. Goethe-Institut përkujdeset në gjithë vendin për gjithsej 12 shkolla Pasch, respektivisht projekte shkollore Pash, në të cilat gjermanishtja ofrohet nga klasa e 1-rë.
  • Puna programore: në fushat e shkencës, letërsisë, filmit, medias, muzikës, teatrit/vallëzimit, arteve vizuale. Bashkëpunim me 4 shoqata kulturore në Shkup, Tetovë dhe Manastir. Përveç aktiviteteve në Maqedoninë e Veriut, Goethe-Instituti Shkup është përgjegjës edhe për Kosovën dhe Shqipërinë, ku punon ngushtë me Goethe-Qendrën Prishtinë dhe Goethe-Qendrë​n Tiranë, si dhe me shoqata të tjera kulturore në Prishtinë.
Si ndërmjetës dhe partner për projekte të përbashkëta në vendin nikoqir dhe në rajon ne punojmë sipas prioriteteve dhe qëllimeve të mëposhtme:
  • Intensifikimi i punës kulturore ndërlidhëse dhe takimeve programore ndërmjet vendit nikoqir dhe Gjermanisë, në veçanti për reduktimin e stereotipeve reciproke
  • Bashkëveprimi në zhvillimet inovative dhe prezantimi i tyre në art, shkencë dhe media
  • Promovim të dialogut të brendshëm evropian
  • Tematizimi i çështjes së pakicave, diversitetit etnik dhe multikulturalizmit
  • Promovimi i mësimit të gjermanishtes nga arsimi fillor deri në atë të lartë